Czech Republic

Dorazil další lék pro 20 tisíc pacientů. Ne každý je z Ivermektinu nadšený

„Mám skvìlou zprávu. Do  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brnì dorazilo 10 tisíc balení léku Ivermektin pro 20 tisíc pacientù,“ napsal na Twitteru Babiš.

„Díky za spolupráci øediteli Vlastimilu Vajdákovi a primáøi Michalu Rezkovi, kterı ho pacientùm podává od loòského listopadu. Doufám, že lék teï pomùže i dalším,“ dodal pøedseda vlády.

„Po domluvì s panem premiérem jsme Ivermektin objednali v zahranièí, dodávka pøišla dnes ráno. Jedná se o 200 tisíc tablet . Nyní èekáme na pøesné pokyny z Ministerstva zdravotnictví ÈR a Státního ústavu pro kontrolu léèiv, jakım zpùsobem bude probíhat distribuce,“ sdìlila mluvèí Fakultní nemocnice u svaté Anny Dana Lipovská. Objem tablet pak lékaøi mohou rozdìlit až 20 000 pacientùm.

Lék Ivermektin zatím není v Èeské republice registrovanı. Babiš však už døíve uvedl, že na tìchto lécích nebude šetøit. Stejnì tak se rozhodlo i Slovensko, kde je lék k dostání v lékárnách na lékaøskı pøedpis.

Antivirotikum lékaøi v Brnì pacientù s tìžkım prùbìhem už v listopadu minulého roku. Zdravotní stav se u vìtšiny pacientù užíváním léku zlepšil. „Zdravotní stav velké vìtšiny pacientù se po užívání Ivermektinu a ve spojení s další léèbou podaøilo zlepšit natolik, že mohli bıt propuštìni domù,“ uvedl primáø I. interní kardioangiologické kliniky nemocnice Michal Rezek. Také nežádoucí úèinky byly minimální.

„Ivermektin je levnìjší než ostatní léky, ale nyní je obtížnì dostupnı, protože v Èeské republice zatím není registrovanı,“ konstatoval Rezek.

Mluvèí Státního ústavu pro kotrolu léèiv Klára Brunclíková øekla v úterı na dotaz MF DNES, že v Èeské republice není registrován léèivı pøípravek Ivermectin v perorální formì. „Je tu však možnost individuálního dovozu léèivého pøípravku, kterı je registrován v jiné zemi. Pokud ošetøující lékaø vyhodnotí, že pacient bude z léèby Ivermektinem profitovat, mùže jej pøedepsat nebo použít jako neregistrovanı léèivı pøípravek. Použití takového neregistrovaného léèivého pøípravku je pak tøeba nahlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léèiv,“ uvedla.

„V takovém pøípadì nese zodpovìdnost poskytovatel zdravotních služeb. K použití Ivermectinu pro léèbu nemoci COVID-19 chybìla data, dosud tak nebylo možné ho k této léèbì ani doporuèit ani nedoporuèit, situace se však mùže zmìnit. SÚKL se Ivermectinem taktéž zabıvá,“ dodala.

Jsou i pochybnosti

Antivirotikum nebudí však jen kladné reakce.  Podle øeditelky Státního ústavu pro kontrolu léèiv Ireny Storové je vìtšina studií k tomuto léku neúplná. Ministr zdravotnictví Jan Blatnı se dokonce nechal slyšet, že Ivermektin není vhodnı ani efektivní pro léèbu covid-19.

„Ivermektin prokazuje v laboratorních podmínkách úèinek na množení viru, k jeho dosažení je ale zapotøebí podat až stonásobek bìžné dávky. Klinické studie s podáváním pøípravku u covidu-19 vykazují protichùdné vısledky a jsou kritizovány pro malé poèty pacientù a metodické chyby,“ uvádí se také ve stanovisku skupiny lékaøù z 22. února, pod kterım je podepsán napøíklad námìstek ministra zdravotnictví Vladimír Èernı nebo pøedseda Sdružení praktickı lékaøù Petr Šonka. 

„Stávající stav odborného poznání neumožòuje formulovat jednoznaèné doporuèení k jeho podávání. Americká Spoleènost infekèního lékaøství se vyslovila proti používání Ivermektinu mimo kontrolované vìdecké studie. Americkı The National Institutes of Health ve svém stanovisku uvádí, že nemùže formulovat žádné doporuèení pro nebo proti podávání Ivermektinu u covidu-19 a nechává rozhodnutí na jednotlivıch lékaøích a jejich pacientech,“ dodává se v textu.

Do Èeska by také od bøezna do konce kvìtna mìlo dorazit 12 tisíc dávek od firmy Regeneron. Ministerstvo zdravotnictví povolilo používání neregistrovaného léku, uvedlo to na svém webu. Lék je urèen pro pacienty, kterım hrozí tìžkı prùbìh nemoci covid-19. Jeho použití už døíve doporuèil lékovı ústav.

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life