Czech Republic

Dopravci zkouší šetřit na údržbě, tajně vypínají zařízení snižující emise

O dvou pøípadech nákladních aut, do kterých bylo tajnì namontováno zaøízení ovlivòující funkci vstøikování chemikálie oznaèované jako AdBlue do výfukového systému, informovali naposledy dnes policisté ze Šumperska.

„Policisté na tuto nezákonnou úpravu narazili pomìrnì nedávno a následnì se na ni zaèali pøi kontrolách zamìøovat,“ uvedla šumperská policejní mluvèí Jiøina Vybíhalová.

„Hlavním motivem je znatelná finanèní úspora dopravcù pøi výmìnì poškozených dílù výfukové soustavy se systémem vstøikování AdBlue, a dále taktéž úspora za nákup samotné chemikálie. Úspora se projevuje hlavnì pøi nájezdu velkého poètu kilometrù,“ dodala. 

Chemikálie AdBlue, lidovì nazývaná moèovina, je klíèovou složkou pro fungování moderních katalyzátorù snižujících množství oxidù dusíku ve výfukových plynech. 

Látka je vstøikována do výfukového potrubí pøed katalyzátor, kde se vlivem tepla a obsažené vody rozkládá na amoniak a oxid uhlièitý. Díky chemické reakci s amoniakem je pak v katalyzátoru vìtšina oxidù dusíku pøemìnìna na dusík a vodní páru.

Øidiè pøed kontrolou tachograf zapnul, policisté na to ale pøišli

Poslední dvì auta s odstaveným systémem pro snižování emisí, která patøila èeským dopravcùm, odhalili policisté tento týden.

Jeden z vozù mìl navíc i další a mnohem èastìji vídané nelegální zaøízení umožòující ošálit tachograf. Ten tak do záznamù zapisoval, že vùz stojí kvùli odpoèinku øidièe, zatímco dvaapadesátiletý šofér kamionu ve skuteènosti povinnou pøestávku nedodržel a jel dál.

Ve chvíli, kdy spatøil policisty, kteøí ho chtìli zastavit a zkontrolovat, zaøízení vypnul a tachograf opìt aktivoval.

Záhy ale vyšlo najevo, že data neodpovídají skuteènosti a pøi kontrole vozu vèetnì kabelù elektronických systémù policisté odhalili nepovolené úpravy.

„Øidiè je nyní podezøelý z trestného èinu neoprávnìného pøístupu k poèítaèovému systému a nosièi informací, za který hrozí až tøíleté vìzení, zákaz èinnosti nebo propadnutí vìci. Dopravce mùže ve správním øízení dostat pokutu až 350 tisíc korun,“ sdìlila Vybíhalová.

„Za zásah do homologace úpravou systému vstøikování moèoviny pak dopravcùm provozujícím oba odhalené vozy hrozí pokuta až sto tisíc korun,“ dodala.

Football news:

Madness in Frankfurt: Eintracht 34 times hit the goal, but almost lost (saved 9 minutes before the whistle)
Real Madrid extended the contract with Casemiro until 2023 (Marca)
Teddy Sheringham: Pogba needs to leave for Manchester United to buy someone with the right mentality
In France, 400 fans came to watch illegal football. After the goal, they ran onto the field
Solskjaer on ighalo's loan: I Hope he can finish what he started, maybe by winning a trophy with Manchester United
Mueller on Alfonso Davis: The Munich runner constantly steals the ball from the opponent
Favre about 0:1 with Bayern: Borussia deserved a draw