Czech Republic

Dopravci před Vánocemi posílí spoje, do vlaků se začínají vracet cestující

Vyplıvá to z informací dopravcù. Od 13. prosince zaène platit novı jízdní øád, kromì ještì platnıch koronavirovıch omezení ovšem velké zmìny v provozu nenabídne. Èeské dráhy pøidají spoj do Polska.

K postupnému obnovování dopravy dopravce pøimìla zvyšující se poptávka cestujících. Spolu s uvolòováním vládním opatøení se totiž s otevøením škol i obchodù vracejí i cestující do vlakù, zejména pak ve špièkách. Pøed Vánocemi lze navíc oèekávat tradièní prudkı rùst poptávky, nìkteré spoje jsou vyprodány už nyní. Rozsah obnovování dopravy bude i pøesto dál závislı na vıvoji epidemiologické situace.

Èeské dráhy bìhem podzimu doèasnì zrušily desítky dálkovıch i regionálních spojù. O obnovení nìkterıch z nich nyní jednají s úøady. Vedle toho dráhy jednají i se zahranièními partnery na obnovení nìkterıch mezistátních spojù. Pøed Vánocemi tak zmírní omezení zejména na linkách na Slovensko, a bìhem špièky rozšíøí spojení z Prahy do Košic. Od nového jízdního øádu se vrátí do pùvodní trasy také jeden spoj do Bratislavy.

Dráhy se také pøipravují na novı jízdní øád, velké zmìny však nenastanou. Do provozu pøibude novı spoj z Bohumína do Polského Lublinu a vlak z Prahy do Krakova bude novì pokraèovat až do Pøemyšle u ukrajinskıch hranic. Vìtší zmìny v provozu lze oèekávat až od dubna, kdy zaène rozsáhlá vıluka na úsecích Ústí nad Orlicí-Choceò a Velim-Peèky. Celkem budou dráhy, v pøípadì že do provozu opìt nebude zasahovat ve velkém krize, dennì vypravovat v prùmìru 6 900 vlakù.

RegioJet zaèíná s postupnım obnovováním už nyní, od 13. prosince pak chce fungovat v témìø plném provozu. Nejprve od pátku vrátí do provozu jeden obousmìrnı spoj mezi Prahou a Ostravskem. Vedle toho v pátek na trase vypraví i posilovı spoj navíc. Od zaèátku platnosti nového jízdního øádu by pak mìly v úseku jezdit takøka všechny obvyklé vlaky dopravce.

Bìhem Vánoc bude RegioJet dopravu dále posilovat, mezi Prahou a Košicemi tøi spoje dennì. Nìkteré vlaky v tomto období jsou už nyní vyprodány, dopravce proto bude nasazovat i posilové vozy.

RegioJet bude v následujících dnech obnovovat i svou autobusovou dopravu. Spoje pøidá napøíklad na lince mezi Prahou a Libercem, dále z hlavního mìsta do Chomutova, Èeského Krumlova a Znojma nebo z Brna do Zlína.

Football news:

Arthur scored for Juventus for the first time. He is playing his 19th game for the club
Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins
Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers
Ex-agent Modibo Barcelona believed in him, and Jean-Clair thought he was already a phenomenon. Very sorry