Czech Republic

Dobrý krok, vítá část opozice nemocenskou 100 procent pro lidi v karanténě

„My s tím souhlasíme, je to jediná cesta,“ øekl pøed schùzí Snìmovny pøedseda STAN Vít Rakušan ke stoprocentní nemocenské pro lidi v karanténì.

„Žádali jsme o takové opatøení opakovanì. To, co vláda udìlala, si myslíme, že je dobrı krok,“ øekl pøedseda KDU-ÈSL Marian Jureèka.

TOP 09 i 0DS chtìjí návrh vlády upravit

TOP 09 navrhne podle pøedsedkynì Markéty Pekarové Adamové, aby vıše nemocenské nebyla 100 procent, ale jen 90 procent. Stoprocentní nemocenská pro lidi v karanténì jí nepøipadá jako adekvátní.

„To je návrh, kterı není dostateènì projednán se zamìstnavateli,“ hodnotí návrh vlády i šéf ODS Petr Fiala. Mìl by bıt podle nìj i finanènì rozumnı. Stejnì jako Pekarová Adamová hovoøil o tom, že vıše nemocenské by mìla bıt maximálnì 90 procent denního vymìrovacího základu.

Ministrynì práce a sociálních vìcí Jana Maláèová hájila stoprocentní nemocenskou pro zamìstnance po pondìlním jednání vlády tím, že je to jedinı zpùsob jak zajistit, aby se lidé nebáli jít do karantény a nahlašovat svoje kontakty. Pùjde o stoprocentní náhradu mzdy na ètrnáct dní, protože právì na 14 dnù vláda vrátila dobu karantény kvùli novım mutací koronaviru.

Zákon má platit pro všechny zamìstnance a pojištìné dohodáøe. „Živnostníci dostávají kompenzaèní bonus 500 korun dennì za karanténu dle zákona o kompenzaèním bonusu,“ uvedla ministrynì práce a sociálních vìcí.

Maláèová pøedpokládá, že tentokrát už v parlamentu návrh projde, by pro nìj nehlasovali ani nìkteøí ministøi za ANO -  financí Alena Schillerová, pro místní rozvoj Klára Dostálová, prùmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíèek, obrany Lubomír Metnar a životního prostøedí Richard Brabec. Schillerová øekla, že se zdržela. „Øíkám to otevøenì. Bojím se komplikace v legislativním procesu a bojím se i ohrožení zamìstnanosti ve zdravotnictví,“ uvedla ministrynì financí.

Komunistka podpoøila vıhrady Schillerové

Zdrženlivı postoj ministrynì financí Schillerové ke stoprocentní nemocenské pro lidi v karanténì podpoøila pøed schùzí Snìmovny komunistka Hana Aulická Jírovcová.

Pro návrh Maláèové byl ve vládì spolu se sociálními demokraty i premiér Andrej Babiš a ÈSSD pøedpokládá, že i díky tomu zákon podpoøí poslanci vládního hnutí ANO. Odvolává se na koalièní smlouvu, podle níž koalièní poslanci hlasují pro vládní návrhy.

„Tak jako poslanci sociální demokracie poslouchají na slovo pana pøedsedu Hamáèka, tak tomu má i hnutí ANO,“ øekla Maláèová. „Každı poslanec hlasuje podle svého svìdomí,“ oponovala jí Schillerová.

Pøi prvním návrhu, kterı Snìmovna minulı tıden odmítla o pouhı jeden hlas, navrhovala vláda dát zamìstnancùm v karanténì k nemocenské speciální bonus až 370 korun dennì. Vıše nemocenské plus bonusu pøitom nemìla pøekraèovat vıši platu.

„Budu apelovat na kolegy, aby to nedopadlo jako v pátek,“ øekl šéf poslancù ANO Jaroslav Faltınek. V pátek zákon pomohli potopit i tøi poslanci ANO.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield