Czech Republic

Do večera přibylo v Česku sto mrtvých s covidem. 353 nakažených skončilo v nemocnicích, na 9000 má pozitivní test

Rekordní byl v úterı nejenom poèet novì odhalenıch pøípadù, ale i množství provedenıch testù. Laboratoøe jich poprvé udìlaly pøes 40 000 za den. Dosavadní rekord z pátku byl témìø 38 700 testù. Pozitivních bylo v úterı kolem 30 procent vzorkù, podobnì jako v pøedchozích dnech.

Z nemoci covid-19 se dosud uzdravilo 83 000 infikovanıch, tedy asi 43 procent ze všech nakaženıch. Aktuálnì nemocnıch je 118 000 lidí.

Vìtšina nakaženıch má mírnı prùbìh nemoci, poèet hospitalizovanıch ale roste. V nemocnicích je pøibližnì ètyøikrát více lidí s covidem než na poèátku øíjna. Zhruba na trojnásobek za stejnou dobu stoupl i poèet tìžkıch pøípadù, kterıch je podle posledních údajù ministerstva 657.

Od zaèátku epidemie zemøelo v Èesku pøes 1700 lidí s koronaviruem. Za dnešek jejich poèet stoupl o 51 pøípadù, v úterı pøibylo do statistik 82 pøípadù a v dosud rekordní pondìlí zemøelo 101 lidí.

Nejvıraznìji nyní pøibıvá nakaženıch na Zlínsku. Za posledních sedm dní se tam objevilo pøes 1032 novıch pøípadù covidu-19 v pøepoètu na 100 000 obyvatel. Druhı nejvıraznìjší nárùst byl zaznamenán v okrese Plzeò-jih, a to 904. Pøes 800 pøípadù na 100 000 obyvatel odhalily laboratoøe ještì v okresech Plzeò-sever, Hradec Králové, Prostìjov, Kromìøíž a Uherské Hradištì. Naopak relativnì nejlepší epidemická situace je na Chebsku, kde na 100 000 obyvatel pøipadá 231 infikovanıch.

Kvùli rychlému šíøení koronavirové epidemie a s ní spojené obavì z kolapsu zdravotnického systému dnes vláda rozhodla o dalším zpøísnìní protiepidemickıch opatøení. Od ètvrtka bude znovu až na vıjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb. Vıjimku ze zákazu budou mít prodejny potravin, èerpací stanice, drogerie, lékárny, zverimexy, optiky, trafiky, prádelny a èistírny, autoservisy, kvìtináøství a zahrádkáøství, galanterie, servisy elektroniky, myèky automobilù, domácí potøeby èi železáøství. V nákupních centrech budou otevøeny jen tyto prodejny. Na minimum se od ètvrtka omezí kontakty a setkávání lidí.

Football news:

The same goal Monday in the Euro 1960 final: did not see the ball fly into the net, and says that he had no right not to score
Monday's last name appeared by accident - because of a drunk person. He entered the day of the week in the documents
Messi is the only one in the top 5 European leagues not to score after 10 + shots in a championship game this season
Lampard on 3-1 with Leeds: I'm absolutely thrilled. On another day we could have scored 5-6
Koeman on 1:2 with Cadiz: the Mood was not too good. Lost because of an error
Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list
As a child, Monday played with stockings with straw or cans of stew. And he told my mother that he goes to tennis