Czech Republic

Do školy chodí díky řediteli roku více dětí, než je v celé obci obyvatel

„Vítám vás na on-line pøenosu ankety Øeditel roku, která byla pùvodnì plánovaná na jaro a i dnes jsme nakonec kvùli pandemii zvolili radìji distanèní formu vyhlášení vítìzù,“ zrcadlila se koronavirová situace, která se prolíná èeskım školstvím už od konce minulého školního roku, už pøi pøivítání Janou Pácalovou, akademickou øeditelkou vzdìlávací spoleènosti Tutor.

Že jde poøád o nestandardní situaci, potvrzovala i øada øeditelù bìhem pøenosu. Problémy s karanténami nebo èasté úpravy rozvrhù je nechávají vzhùru dlouho do noci. Øeditel èi øeditelka roku se hledali ve ètyøech kategoriích. 

Vítìzem v kategorii základních škol a zároveò absolutním vítìzem se stal Jan Grulich, kterı vede základní a mateøskou školu v malé obci Dobøany v Orlickıch horách od roku 2005. Když nastupoval, chodilo do ní jen 72 žákù. Dnes ji navštìvuje 178 dìtí, což je více, než obyvatel v celé obci, protože škola je vyhledávaná také lidmi z mìst i vesnic v okolí. Jeho nominaci podpoøili všichni ze školy - dìti i zamìstnanci. 

„Do letošního roku bych dìtem i uèitelùm pøál, abychom se co nejvíce potkávali ve škole a ne pøes poèítaèe skrze jejich obrazovky, hlavnì v tváøí v tváø,“ øekl po vyhlášení øeditel Grulich s tím, že na škole je cennı tım pedagogù. 

Odborné školy potøebují praxi, malotøídky dùvìru

Kromì nejlepšího øeditele z nominovanıch ze základních škol vybírala porota ještì z malotøídek a støedních škol. Právì malotøídky jsou v nìkterıch èástech republiky velmi dùležité, i když èasto podceòované. Vítìzem se stal Jakub Dolníèek ze ZŠ a MŠ Dolní Studénky na Šumpersku. Mladı øeditel bìhem svého pùsobení dokázal z dvojtøídní školy témìø pøed zavøením udìlat trojtøídní a z pùvodního poètu 22 dìtí teï školu navštìvuje už 41. 

Vyhlášení ankety Øeditel roku (24. záøí 2020)

Vyhlášení ankety Øeditel roku (24. záøí 2020)

Raritou je, že obec spolu s øeditelem pilotnì zkouší projekt participativního rozpoètu dìtí, což je na úrovni prvního stupnì v ÈR ojedinìlé. Souèástí školy se stala také takzvaná komunitní škola, která nabízí bohaté spektrum volnoèasovıch aktivit pro dìti, dospìlé i seniory a do které dojíždí dokonce øada lidí z blízkého Šumperka a okolních obcí. 

Dolníèek po vyhlášení neskrıval pøekvapení a dodal, že má „za sebou tım, na kterı se mùže spolehnout.“

V poslední kategorii vyhrál øeditel technicky zamìøené MESIT støední školy František Mikulášek, kterı do vyuèování dokáže zaèlenit øadu lidí z praxe. Ve školství se pohybuje 40 let a jak sám øíkal, zaèínal od nuly, kdy cesta na post øeditele byla dlouhá. 

„Vyuèil jsem se, vystudoval, nastoupil do firmy a z praxe šel vést školu, která je odborná a technická, a právì ta moje praxe je pro ní podle mì dùležitá. Pro letošní rok bych popøál lidem trpìlivost. Èasto si také pøi práci s teenagery klademe otázku, jestli jsme byli také takoví - odpovídám, že jsou stejní jako my, akorát v jiném období a s jinımi podmínkami,“ vyjmenoval øeditel Mikulášek.

Pro studenty ve škole zajišuje øeditel øadu exkurzí do rùznıch podnikù vèetnì tìch zahranièních. Vyjednal také grant, díky kterému byla možná rekonstrukce dílen, modernizace èásti školy a pøíprava dvou uèeben vybavenıch špièkovou technikou, kterou používají místní firmy ve vırobì.

Football news:

Messi scored in the 16th consecutive Champions League season and repeated Giggs' record
Bruno did not score a PSG penalty at the first attempt, but the referee asked for an Interruption due to Navas' exit from the goal line
Koeman is the fifth coach to manage 6 teams in the Champions League
Messi is playing his 17th season in the Champions League for Barcelona. This is a club record
Pirlo is the 3rd coach in the history of Juve to win a debut away match in the Champions League, after Capello and Lippi
Georginho Wijnaldum: Pickford went for an idiotic tackle. In matches with Everton, this often happens
Cech is included in Chelsea's Premier League bid. He ended his career as a player in the summer of 2019