Czech Republic

Do pozemního TV vysílání míří první erotický kanál. Bude v placené síti

Nová nabídka v éteru nese název Skylink Anténa+ a vedle Èeska se objeví i na Slovensku. Nabízí platformu, kde èeské komerèní stanice mohou poskytovat tvorbu v HD kvalitì, pøesnì tak, jak to mají ve svıch obchodních plánech.

Vedle programù Nova HD, Prima HD, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD, je multiplex vyplnìn i filmovımi kanály jako JOJ Cinema HD, Film+ HD. Na své si pøijdou i zájemci o dokumentární poøady, a to díky programùm National Geographic HD nebo Viasat Nature HD. Pro dìti je urèen Minimax a na druhé stranì pro dospìlé erotická televize LEO TV.

Jak vyplıvá z názvu nové služby, provozuje ji satelitní operátor Skylink a s tím souvisí i to, že pøedplatitelé mají k dispozici i internetovou televizi Skylink Live TV. Ta umožní sledovat programy Antény+ na poèítaèi, chytré televizi nebo mobilu s pøipojením k internetu.

Pokrytí signálem regionálního multiplexu 1, kde šíøí svùj program i nová...

Pokrytí signálem regionálního multiplexu 1, kde šíøí svùj program i nová placená platforma Skylink Anténa+.

Hlavní omezení nové služby spoèívá v její dostupnosti. Skylink se zatím dohodl s provozovatelem regionální sítì 4, která pokrıvá Prahu a její okolí. Jednoduše lze dostupnost této sítì zjistit podle toho, že se v seznamu programù na vašem DVB-T2 pøijímaèi zobrazí zmínìné nové programy a u nich informace, že jsou kódované.

A zde je další zádrhel. Pøístup k tìmto programùm budou mít pouze diváci disponující zaøízením s CI slotem, kam se dekódovací karta vloží. „Bude použit systém podmínìného pøístupu Viaccess Orca,“ popsal již døíve našemu serveru na dotaz o kódování Jaromír Glisník, èlen pøedstavenstva M7 Group, která Skylink provozuje.

Zatímco u novì prodávanıch televizorù by to nemusel bıt problém, v pøípadì set-top boxù se spíše prodávají ty, které CI slot nemají. Provozovatelé jsou však pomìrnì optimistiètí. Do roka Skylink poèítá, že by mohl získat až deset tisíc zákazníku. 

Zájemce o tuto nabídku si na zaèátku nemùže koupit samotnou kartu a k tomu jeden mìsíc pøedplatného, ale je mu nabídnut balíèek s kartou a dvìma mìsíci za 499 korun. Firma slibuje, že první dva tıdny máte na vyzkoušení. „Když nebudete spokojeni, vrátíme vám celou zaplacenou èástku,“ uvádí spoleènost. Regionální sí 4 vysílá na kanále 46 ze tøech lokalit v Praze. 

Skylink koupila loni spoleènost Canal Plus. Skylink má celkem v ÈR a na Slovensku podle údajù z roku 2017 kolem 1,65 milionu zákazníkù, z toho asi milion pøipadá na Èesko. Spoleènost Prague Digital TV provozuje regionální pozemní DVB-T vysílání od roku 2012.

Football news:

Fati is the first in the history of the Champions League to score 2 goals under the age of 18
Messi scored in the 16th consecutive Champions League season and repeated Giggs' record
Bruno did not score a PSG penalty at the first attempt, but the referee asked for an Interruption due to Navas' exit from the goal line
Koeman is the fifth coach to manage 6 teams in the Champions League
Messi is playing his 17th season in the Champions League for Barcelona. This is a club record
Pirlo is the 3rd coach in the history of Juve to win a debut away match in the Champions League, after Capello and Lippi
Georginho Wijnaldum: Pickford went for an idiotic tackle. In matches with Everton, this often happens