Czech Republic

Do pátečního večera přibylo v Česku 2433 nových případů koronaviru. Je to víc než před týdnem

Pøibližnì o 100 ale klesl poèet hospitalizovanıch s koronavirem, v nemocnicích jich je 4439. Vyplıvá to z aktuálních údajù ministerstva zdravotnictví.

Od bøeznového zaèátku epidemie odhalily laboratoøe 540 094 pøípadù covidu-19. Z nemoci se už vyléèilo témìø 469 000 lidí. Aktuálnì v zemi je 62 564 nakaženıch, vìtšina má mírnı prùbìh.

Do statistik dnes pøibylo dalších 77 úmrtí, s covidem tak dosud v Èesku zemøelo 8718 lidí. Poèet obìtí ale v posledních dnech klesá. V nedìli jich bylo 94, poprvé od 18. øíjna se tak jejich poèet udržel pod stovkou. Ménì než sto úmrtí s koronavirem eviduje ministerstvo i v úterı a ve ètvrtek, na dnešek zatím pøipadá 34 obìtí. Pøi dalších aktualizacích ale tyto údaje obvykle ještì rostou.

Laboratoøe ve ètvrtek provedly 18 383, nejménì tento tıden. Pozitivní vısledek mìlo 25,15 procenta z nich. Sedmidenní prùmìr je mírnì nad 20 procenty. Podle øeditele Ústavu zdravotnickıch informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška je to stále vysoké èíslo, které ukazuje relativnì velkou virovou zátìž v populaci. 

„Pozitivita záchytù bude muset brzy zapoèítávat antigenní testy, na tom se pracuje. Jinak by to bylo 14 procent,“ øekl ministr zdravotnictví Jan Blatnı. Odborníci za bezpeènı považují podíl zhruba pìt až deset procent, kterı signalizuje, že funguje trasování kontaktù nakaženıch.

ÈR je od ètvrtka ve tøetím stupni pøísnosti opatøení v protiepidemickém systému (PES), novì se otevøely s omezením kapacity napøíklad obchody a restaurace. Blatnı ovšem dnes na tiskové konferenci oznaèil situaci za „køehkou“. Nelze podle nìj vylouèit to, že by se opatøení mohla zase zpøísnit. Rizikové jsou momentálnì hlavnì kraje Královéhradeckı, Ústeckı, Libereckı, Olomouckı, Zlínskı a Vysoèina.

Reprodukèní èíslo má hodnotu 0,93. Èíslo R uvádí prùmìrnı poèet dalších nakaženıch, které nakazí jeden pozitivnì testovanı.

Football news:

Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals