Czech Republic

Do divadla s negativním testem? Nejspíš od února, řekl v Rozstřelu Havlíček

Podmínka negativního testu u urèitıch aktivit se má v systému PES objevit vùbec poprvé. „Jsou to aktivity sportovního a kulturního charakteru, plus vzdìlávací akce s úèastí nad 10 osob,“ pøiblížil Havlíèek. V rámci 4. stupnì však budou stále platit i opatøení jako povinné roušky, dvoumetrové rozestupy a omezení kapacity.

Podle Havlíèka se zatím uvažuje o stropu 20 procent standardní kapacity, pøípadnì maximu 300 sedících lidí. „Negativní antigenní test bude muset bıt maximálnì dva dny starı, u PCR testu je to pìt dní,“ dodal.

Podmínka negativního testu má podle nìj smysl jen u volnoèasovıch aktivit, nemìly by sloužit jako „vstupenka“ do obchodu èi restaurace. „V divadle èlovìk pøijde za veèer jednou a musí stejnì ukázat lístek, v tom prostoru je kontrola testù øešitelná. Ale neumím si pøedstavit jak by se to kontrolovalo napøíklad v restauraci,“ øekl Havlíèek.

Návrat lyžaøù

Do ètvrtého stupnì PSA však Èesko zatím nezamíøí. „I když se indikátor už tıden drží v tomto stupni, zatím nebudeme navrhovat oficiální krok do ètyøky, protože nejsou splnìna další kritéria. Jedná se zejména o obsazenost nemocnic, která je stále dvakrát vyšší než bychom si pøedstavovali, nehledì na to, že zde máme britskou mutaci viru,“ upozornil vicepremiér. Jeden stupeò systému bude i nadále platit pro celou ÈR, podmínky se v jednotlivıch krajích lišit nebudou.

K èásteènému rozvolnìní by však mìlo dojít ve skiareálech, Havlíèek je chce otevøít lyžaøùm za pøísnıch podmínek, tak jak je tomu napøíklad v Rakousku. Podrobnìjší scénáø pro provozovatele sjezdovek chce spoleènì s ministrem zdravotnictví Janem Blatnım pøedstavit v polovinì pøíštího tıdne. 

„Na rozdíl od restaurace, když zavøeme sjezdovku tak lidé tam stejnì chodí, napøíklad se sáòkami. Lyžaøská centra mají navíc krátkou sezonu, bìhem které musejí vydìlat na celı rok. Kompenzace jsou  pouze èásteèné a stát to stojí obrovské peníze, 50 milionù dennì,“ uvedl Havlíèek.

Football news:

Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones
Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes
Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher