Czech Republic

Do Černého moře zamíří britské námořnictvo, Macron chce nepřekročitelné linie

Do Èerného moøe podle listu The Sunday Times, kterı se odvolává na zdroje z námoønictva, zamíøí torpédoborec tøídy Daring s protiletadlovımi raketami a protiponorková fregata tøídy Duke. V pøípadì ohrožení ruskımi plavidly je budou pøipraveny podpoøit bojové letouny F-35 Lightning a helikoptéry Merlin z letadlové lodì HMS Queen Elizabeth. Ta zùstane ve Støedozemním moøi, protože vstup letadlovıch lodí do Èerného moøe zakazuje mezinárodní smlouva, píše The Sunday Times.

List rovnìž poukazuje na to, že britské plány kontrastují s postupem Spojenıch státù, jejichž prezident Joe Biden se nedávno rozhodl zrušit plánované vyslání dvou americkıch váleènıch lodí do Èerného moøe kvùli obavám z eskalace napìtí. V této souvislosti The Sunday Times upozoròuje, že náèelník britského generálního štábu Nick Carter v pátek pøipustil, že Londın nesouhlasil s Bidenovım rozhodnutím stáhnout do záøí vojenské jednotky z Afghánistánu.

Rusko na vıchodì Ukrajiny v oblastech ovládanıch proruskımi separatisty a na Krymu v poslední dobì shromáždilo velké armádní síly. Kyjev varuje, že soustøeïování ruskıch vojsk u hranic s Ukrajinou znamená riziko ruské ozbrojené agrese. Moskva se však brání, že jen chrání svou bezpeènost. Mluvèí britského ministerstva obrany listu The Sunday Times sdìlil, že Británie úzce spolupracuje s Ukrajinou pøi monitorování situace a nadále vyzıvá Rusko ke zmírnìní napìtí.

Otevøenı dialog, ale pøi nepøijatelném jednání pøijmìme sankce, øíká Macron

Francouzskı prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro americkou televizi CBS zdùraznil, že by upøednostòoval s Ruskem otevøenı dialog, ale že pøi jakémkoli nepøijatelném jednání ze strany Moskvy je zapotøebí pøijmout protiruské sankce.

„Myslím, že s Ruskem musíme definovat nepøekroèitelné linie,“ øekl Macron podle serveru stanice CBS, kterı o rozhovoru informoval. Francouzskı prezident také sdìlil, že mezinárodní spoleèenství se podle nìj k Rusku pøistupovalo s „naivitou“. „Myslím, že to, co se stalo pøed pár lety, když byla podniknuta invaze na Ukrajinu, nebylo selhání diplomacie, ale selhání naší kolektivní dùvìryhodnosti,“ øekl šéf Elysejského paláce. Neèinnost podle nìj Putina povzbudila.

Macron zdùraznil, že by upøednostòoval otevøenı dialog, ten ale za urèitıch podmínek není možnı. „Upøednostòuji konstruktivní dialog, ale aby byl konstruktivní a efektivní dialog možnı, potøebujeme dùvìryhodnost,“ vysvìtlil. Sankce podle nìj nejsou dostateèné samy o sobì, ale jsou souèástí dalších opatøení.

Kyjev uvádí, že Moskva k ukrajinskım hranicím v nedávné dobì pøesunula desítky tisíc vojákù. CBS pøipomíná, že Rusko shromáždilo u ukrajinskıch hranic nejvíce sil od roku 2014, kdy Moskva anektovala poloostrov Krym a propukl konflikt na ukrajinském Donbasu mezi proruskımi separatisty a ukrajinskımi silami. Boje na Ukrajinì si od té doby podle Kyjeva vyžádaly pøes 13 000 životù. Lídøi Francie, Nìmecka, Ukrajiny a Ruska se snaží najít diplomatické øešení konfliktu v rámci jednání takzvané normandské ètyøky.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude