Czech Republic

Do Bečvy opět unikla neznámá látka, objevily se i mrtvé ryby. Problémem mohla být rožnovská čistírna

Podle zprávy mìsta látka do øeky unikla z vıpusti pod mostem na pravém bøehu øeky, která vede z areálu bıvalé Tesly Rožnov pod Radhoštìm. Stržínek ve støedu ÈTK øekl, že uhynulıch ryb bylo jen pár. „Podle místních rybáøù jsou mrtvé již nìkolik dní,“ uvedl starosta. Ryby se podle nìj zøejmì neotrávily v Beèvì, je možné, že dùvodem byla zmìna technologického procesu v rožnovské èistírnì odpadních vod, nìkolik ryb poté mohlo uhynout a mrtvé se mohly kanálem dostat do Beèvy.

Také jednatel severomoravského územního svazu rybáøù Rostislav Trybuèek uvedl, že ryby zøejmì uhynuly pøed tøemi nebo ètyømi dny. Šlo zøejmì o vypouštìní èistírenskıch odpadních vod. „Jsme na to bìžnì zvyklí, akorát pozornost je nyní soustøedìna na Beèvu a cokoliv se stane, jsou tady všichni,“ øekl ve støedu novináøùm Trybuèek.

Únik látky i vıskyt uhynulıch ryb potvrdili hasièi. „Pod juøinskım mostem došlo k úniku neznámé hustší bezbarvé látky,“ øekla ÈTK mluvèí hasièù Lucie Javoøíková. Hasièi na místì odebrali vzorky. Na místì byla i policie. „Vìc vyšetøujeme ve spolupráci s dalšími složkami. Zasahovali jsme na Valašskomeziøíèsku i na Rožnovsku, byli tam i kolegové z kriminálky,“ uvedla policejní mluvèí Lenka Javorková. Co zpùsobilo zneèištìní Beèvy, se vyšetøuje. Událost ve støedu ÈIŽP nahlásil vodoprávní úøad kolem 09:30. „Na místo ihned vyjeli inspektoøi z oblastních inspektorátù z Brna a Olomouce,“ uvedla Nastoupilová.

Zpìnìná voda na Pøerovsku souvisí s pracemi na øece

Hasièi ve støedu zasahovali v øece Beèvì v Hranicích na Pøerovsku kvùli vıskytu neznámé zpìnìné látky. Postavili zde norné stìny. S nejvìtší pravdìpodobností má zpìnìná voda souvislost s pracemi na øece, øekla ve støedu ÈTK mluvèí hasièù Lucie Balážová. Vyplıvá to i ze zkušeností rybáøù a hasièù. Zásah hasièù by tak nemìl souviset ani s dnešním únikem neznámé látky ve Valašském Meziøíèí.

„Zasahujeme v Hranicích na øece Beèvì, kde byl nahlášen vıskyt neznámé zpìnìné látky. Postavili jsme norné stìny, díky nimž jsme pìnu zachytili, odebrali jsme vzorky a monitorujeme tok. Uhynulé ryby nalezeny nebyly. Zpìnìná voda nejspíše souvisí s pracemi na øece,“ uvedla mluvèí hasièù.

Podotkla, že o situaci byli informováni starostové obcí po i proti proudu øeky v Olomouckém kraji a všechny dotèené úøady. „Odebrané vzorky budou pøedány laboratoøi do Frenštátu pod Radhoštìm,“ doplnila mluvèí.

Kvùli únikùm rùznıch látek do Beèvy nyní ÈIŽP kontroluje 15 firem vèetnì chemièky DEZA, øekl Brabec. Kontroly v DEZE a firmì Energoaqua chystá i kraj.

Ombudsman chce prošetøit postup úøadù

Veøejnı ochránce práv Stanislav Køeèek se zaène zabıvat postupem úøadù, které se podílejí na øešení pøípadù únikù nebezpeènıch látek do øeky Beèvy. Obrátí se proto na pøíslušné orgány s žádostí o vyjádøení. V tiskové zprávì to dnes uvedla mluvèí ombudsmana Iva Hrazdílková. Cizorodé látky se do øeky dostaly opakovanì, únik je hlášenı i dnes.

„Opakující se úniky závadnıch látek do Beèvy indikují, že v dotèené lokalitì je stále nìco špatnì. Vyvstává tak otázka, zda správní orgány v dané vìci dostateènì využily všech pravomocí, které jim právní pøedpisy k øešení takové ekologické havárie dávají,“ uvedl Køeèek.

S žádostí o vyjádøení se obrátí pøedevším na Èeskou inspekci životního prostøedí a vodoprávní úøady. Bude se zajímat, jak fungovala souèinnost jednotlivıch správních orgánù, které se na øešení kauzy podílejí.

„Už první zpráva v záøí o úniku nebezpeènıch látek do Beèvy mne zasáhla, jako snad každého v zemi. Nejen jako ombudsman, ale i jako aktivní rybáø jsem byl otøesen závažností a rozsahem vzniklé situace,“ uvedl Køeèek.

Hasièi v Beèvì ve støedu zasahovali i na území Zlínského kraje a to ve Valašském Meziøíèí-Juøince, kam opìt unikla neznámá látka. Podle mluvèí hasièù Lucie Javoøíkové šlo o neznámou hustší bezbarvou látku. Jedná se již o tøetí únik neznámıch látek od konce záøí tohoto roku, kdy Beèvu postihla závažná ekologická havárie a to v úseku pod Valašskım Meziøíèím až po Pøerov. Do kafilerie odvezli rybáøi více než 40 tun ryb. Podle Èeské inspekce životního prostøedí šlo o kyanid, okolnosti pøípadu se stále vyšetøují.

U kanálu z Rožnova se objevila v øece také minulé úterı pìna. Rozbory poté prokázaly zvıšené množství dusitanového dusíku, úhyny ryb ani jinıch živoèichù však tehdy nebyly potvrzeny. Na stejném místì se hladina øeky zpìnila také koncem øíjna. Vısledky rozborù prokázaly ve vodì zvıšenı vıskyt niklu, kterı není podle ÈIŽP pro èlovìka vıznamnì toxickı.

Policie i ministr životního prostøedí Richard Brabec (ANO) oznaèili už døíve kanál vedoucí z továrního areálu v Rožnovì pod Radhoštìm za možnı zdroj záøijové havárie, kdy do øeky unikly kyanidy. 

Kyanid vypustil do Beèvy neznámı pachatel 20. záøí, pøípad vyšetøují vsetínští kriminalisté. Závažná ekologická havárie postihla øeku v úseku pod Valašskım Meziøíèím až po Pøerov. Podle odborníkù kyanid poškodil celı vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáøi více než 40 tun ryb.

Poslední úniky škodlivıch látek do Beèvy

20. záøí - Do øeky Beèvy unikla neznámá látka, na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje kvùli tomu uhynulo velké množství ryb. Ekologická havárie postihla øeku pod Valašskım Meziøíèím až po Pøerov, viník havárie zatím nebyl odhalen. Podle odborníkù kyanid poškodil celı vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáøi pøes 40 tun ryb.

- Mezi podezøelımi z úniku se ocitla chemièka Deza ze svìøenského fondu založeného premiérem Andrejem Babišem (ANO). Její zástupci uvedli, že zcela jistì nejsou pùvodcem úhynu ryb v Beèvì. "Deza žádnı únik nebezpeènıch látek neregistruje. Dnes probìhlo v naší spoleènosti místní šetøení této události ze strany ÈIŽP, která neshledala žádná pochybení," øekl ÈT mluvèí Agrofertu Karel Hanzelka.

25. záøí - Ministr životního prostøedí Richard Brabec (ANO) napsal, že najít zdroj ekologické katastrofy na Beèvì bude zøejmì otázkou hodin. Zaèátkem listopadu Brabec pøed poslanci litoval toho, že koncem záøí uvedl, že vìøí tomu, že viník bude odhalen do nìkolika hodin.

29. záøí - Snìmovna se hlasy poslancù ANO a ÈSSD odmítla zabıvat únikem škodlivin do Beèvy. Zaøadit to jako zvláštní bod schùze požadovali obèanští demokraté, Piráti a lidovci.

1. øíjna - Ministr Brabec uvedl, že podle Èeské inspekce životního prostøedí (ÈIŽP) se zneèištìní do Beèvy možná dostalo z kanálu vedoucího do øeky z areálu bıvalé Tesly v Rožnovì pod Radhoštìm. Chemièku Deza, která spadá pod Agrofert, vylouèila z možného podílu na havárii v Beèvì ÈIŽP i policie, dodal.

27. øíjna - Do Beèvy ve Valašském Meziøíèí-Juøince unikla neznámá látka. Na hladinì se vytvoøila pìna. Podle starosty Roberta Stržínka (ANO) se látka do Beèvy dostala ze stejného vyústìní kanálu, jakım podle zjištìní policie v záøí do øeky unikl kyanid. Vısledky rozborù vody prokázaly zvıšené množství niklu, analıza nepotvrdila ve vodì zvıšenı obsah kyanidù.

4. listopadu - Ministr životního prostøedí Brabec na vıboru pro životní prostøedí poslancùm odmítl øíci nové informace k ekologické katastrofì na Beèvì. Podle nìj by to mohlo maøit vyšetøování. Podobnì se vyjádøil i øeditel Èeské inspekce životního prostøedí Erik Geuss.

10. listopadu - Ministr vnitra Jan Hamáèek (ÈSSD) uvedl, že znaleckı posudek o tom, odkud v záøí unikl jedovatı kyanid do øeky Beèvy, má bıt hotov do 20. prosince.

13. listopadu - Ekologickou havárií na Beèvì se zabıvali poslanci, debata ale nevedla k žádnému závìru. Opozièní poslanci poukazovali na to, že záøijovı pøípad stále vzbuzuje mnoho otázek. Poslancù nakonec nebylo v jednacím sálu tolik, aby mohli hlasovat o navrženıch usneseních.

- Deník Právo uvedl, že se kyanid do øeky Beèvy v záøí možná dostal oficiálnì neevidovanım kanálem ve Lhotce nad Beèvou na Valašskomeziøíèsku.

16. listopadu - Mluvèí policejního prezidia Kateøina Rendlová uvedla, že policie neuvalila na kauzu záøijové otravy øeky Beèvy informaèní embargo.

17. listopadu - Vsetínští kriminalisté dìlali na øece vyšetøovací pokus, znovu se kvùli tomu policisté k Beèvì vrátili o tøi dny pozdìji.

24. listopadu - Do Beèvy ve Valašském Meziøíèí-Juøince znovu unikla neznámá látka. Na hladinì se podobnì jako 27. øíjna vytvoøila pìna.

27. listopadu - Námìstkynì zlínského hejtmana Hana Anèincová (Piráti) a poslanec Petr Gazdík (STAN) nabídli 100 000 korun svìdkovi, kterı pomùže odhalit viníka havárie na Beèvì.

30. listopadu - Internetovı Deník Referendum uvedl, že v den otravy øeky Beèvy se v chemièce Deza stala havárie. Mluvèí Agrofertu Karel Hanzelka ÈTK øekl, že 20. záøí se v Deze stala provozní událost, která však nemìla charakter havárie. Ze své podstaty nemohla bıt podle nìj pøíèinou otravy ryb v Beèvì.

1. prosince - Ministr životního prostøedí Brabec uvedl, že nevidí dùvod k rezignaci kvùli otravì Beèvy, k níž ho vyzvali Starostové a nezávislí (STAN). Existoval by pouze v pøípadì, že by selhal on nebo jeho resort, øekl.

2. prosince - Do Beèvy ve Valašském Meziøíèí-Juøince opìt unikla neznámá látka. Nahlášen je malı úhyn ryb.

Football news:

Benitez will not return to Chelsea if Lampard leaves, and will not take charge of Newcastle until the change of ownership
Arthur scored for Juventus for the first time. He is playing his 19th game for the club
Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins
Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers