Czech Republic

Divadlu se na síti líbí, přežije však Dramox či Naživo otevření hledišť?

Uspíšit za èasù nouzového stavu svùj start a nezaèínat až pøed Vánocemi, jak bylo v plánu pùvodnì, hodnotí nyní zakladatelé Dramoxu jako dobrı nápad. „V tuto chvíli má Dramox lehce pøes pìt tisíc divákù. Urèitì to pøekonalo naše pùvodní odhady, takže máme velkou radost, že lidé chtìjí trávit svùj èas se skvìlımi divadly,“ uvedl za Dramox Martin Zavadil.

Ten pøiznává, že jedním z hlavních lákadel jsou záznamy inscenací v normálních dobách tìžko dostupného Dejvického divadla. „Zatím vedou pražské scény v èele s Dejvickım divadlem, nejsledovanìjšími kousky jsou Pøíbìhy obyèejného šílenství od Dejvického divadla nebo Ženitba Divadla Na Jezerce. Jedním z nejoblíbenìjších je i Pes baskervillskı Jihoèeského divadla,“ vypoèítává.

Zájemci však místo roèního pøedplatného èastìji sáhnou po mìsíèní variantì. „To jsme èekali. Dramox je novı a je jasné, že si lidé chtìjí službu nejprve vyzkoušet. Èím víc se blížíme Vánocùm, tím více narùstá pomìr roèních pøedplatnıch. Vypadá to, že spousta lidí najde Dramox pod stromeèkem. Podobnì k tomu pøistoupila i øada firem, které chtìjí vìnovat vouchery svım zamìstnancùm a zároveò podpoøit divadla. Samozøejmì nové inscenace budeme pøidávat po celı následující rok, takže všichni budou mít stále aktualizovanı vıbìr,“ slibuje Zavadil. Z tìch nejbližších pøibude tøeba Velvet Havel Divadla Na zábradlí èi Evžen Onìgin Divadla Petra Bezruèe. „Pøibudou i další slovenská èi dìtská pøedstavení. Mimo jiné jsme se domluvili s Divadlem Spejbla a Hurvínka.“

Vedle vlastních online aktivit je tak Dramox další možností, jak scény neztratí kontakt se svımi diváky. „V dnešní dobì se tato cesta audiovizuálního pøenosu divadla ukázala jako jediná možná, proto jsme se k projektu pøipojili,“ pøikyvuje øeditel Divadla Na zábradlí Petr Štìdroò.

Zhruba ve stejnou dobu jako Dramox se na síti objevila podobná služba Film Naživo, jejíž obsah plní soubory navázané na pražskı prostor Jatka78 a kterou nyní mohutnì podpoøilo spuštìní terestriální televize Naživo.

Zatím jedinou scénou, kterou je možné najít na obou zmínìnıch platformách, zùstává právì Divadlo Na zábradlí. „Zámìr je stejnı, prostøedky jiné. Dramox pracuje s hotovım záznamem, televize Naživo zase s živım pøenosem,“ srovnává Štìdroò. „Zatímco Dramox má k dispozici relativnì ‚spoøádanı‘ záznam, ve kterém jsou eliminovány chyby a odchylky, televize Naživo pracuje divoèejším zpùsobem. Odchylky a chyby jsou tak vzaty do hry, ale samozøejmì s jistou mírou rizika. Záznam je však mnohem dynamiètìjší, atraktivnìjší pro diváky, pøináší neèekané momenty, odhaluje zákulisí, umožòuje tøeba živé rozhovory s herci inscenace,“ uvažuje øeditel pražské scény.

Odlišné svìty

„Držím jim palce. Vítám opravdu každı projekt, kterı podpoøí divadlo a divadelní tvùrce. Nemyslím, že si konkurujeme, každı nabízíme jinı styl kulturního zážitku,“ potvrzuje Štìdroòova slova Zavadil. Dramox nicménì na televizní obrazovku hodlá proniknout alespoò skrze pøipravovanou aplikaci pro chytré televize.

Internetová služba nabízející za pøedplatné možnost sledovat záznamy divadelních pøedstavení.

Zábìr z inscenace Teremin, které uvádìlo Dejvické divadlo

Kolik uživatelù si už založilo profil ve Filmu Naživo, prı jeho tvùrci zatím sdìlit nedokážou. „Mohu ale prozradit, že zahájení televizního provozu, tedy kabaret Pot a Lesk, sledovalo na internetu pøes 64 tisíc divákù,“ hlásí Štìpán Kubišta. Jedná se o prostı souèet divákù, kteøí pøenos sledovali pøes veškeré sociální sítì i pøímo portál Film Naživo.

„Dramox je užiteèná vìc, divák se mùže podívat na historická pøedstavení. My ale dbáme na formu a snažíme se divadlo pøiblížit vìtšinovému diváku. Naše kamera je souèástí pøedstavení. Není statická, což obvykle divadelní záznamy nejen na Dramoxu bıvají,“ srovnává Kubišta a slibuje, že èasem si divák bude moci v odložené sledovanosti vybrat další kamery, støídat je a tøeba i odejít s hercem do šatny.

Platformy Naživo nyní nabízejí tvorbu Cirku La Putyka, Viktora Tauše èi tøeba souboru Vosto5. Èasem pøibudou koncerty, tvorba Divadla Minor nebo muzikál Elefantazie z Mìstskıch divadel pražskıch. „Do budoucna plánujeme i reklamy naživo. Je o to zájem,“ vysvìtluje Kubišta další finanèní fungování projektu, jehož rozjezd podpoøilo ministerstvo kultury.

Internetová služba a televize umožòující za poplatek sledovat speciální verze divadelních pøedstavení.

Èlenové souboru Vosto5 Ondøej Cihláø a Petr Prokop bìhem živého vysílání Kupé...

Dramox i Naživo se shodují, že uvádìt pøímé pøenosy premiér zatím neplánují. „Chceme, aby lidé nebyli vázáni konkrétním èasem,“ vysvìtluje Zavadil.

Pøedstavme si situaci, kdy covid-19 pøestane bıt globálním problémem a vše se vrátí do starıch kolejí, mají tyto platformy nahrazující živı divadelní kontakt šanci na pøežití? „Smysl snímaného divadla bych vidìl pouze v nìjakém posunutém tvaru. Napøíklad, když jsme umístili Tajného agenta do reálného prostoru,“ popisuje Štìdroò v narážce na jeden z kouskù Filmu Naživo. „Zkrátka pasivní záznam z pozice diváka je nejen zkreslující, divadlo umrtvující. Ale mùže vzniknout i paskvil – divák mùže hledìt na divnì se pitvoøící herce v podivnıch kostımech, nepravdìpodobnıch dekoracích a pøitom smysl divadla unikne,“ uvažuje øeditel nad nevıhodami obou portálù, které mohou po návratu do hledištì další diváky odrazovat.

Kubišta pøiznává, že standardní provoz Jatek78 dostane za ideální situace pøednost.

Football news:

In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league
Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well
Manchester United won a Premier League match for the 94th time, conceding first. This is a record of the tournament
Pirlo took the first trophy as a coach-snatched the Super Cup from Gattuso. And once they won together