Czech Republic

Diváci Primy mohou s HbbTV aplikací PLAYzone sledovat přenosy z esportu

Kromì pøímıch pøenosù budou mít fanoušci k dispozici také pøehlednı archiv odvysílanıch zápasù, bonusová videa poøadu COOL Esport, všechny díly PLAYzone podcastu a další videoobsah. Jde o první esportovou HbbTV aplikaci v Èeské republice, kterou vyvinula spoleènost Hybrid Company, slíbila Prima v tiskové zprávì.

V Èeské republice patøí k nejsledovanìjším soutìžím Vodafone MÈR v poèítaèovıch hrách, Samsung MÈR v mobilních hrách a Tipsport COOL Liga. Všechny tyto soutìže již dnes vysílá na HbbTV stanice Prima COOL. Novì ale mohou diváci sledovat nejenom pøímé pøenosy, ale díky PLAYzone aplikaci se po stisknutí èerveného tlaèítka dívat také na záznamy zápasù èi na speciální sestøihy nejpovedenìjších akcí. Uživatelé budou mít k dispozici také pøehled o budoucích zápasech èi tabulky s aktuálním poøadím tımù nebo hráèù.

„Stále hledáme nové kanály, jak dostat esport do širšího povìdomí. Díky našemu spojení s televizní skupinou Prima mùžeme soutìžní hraní videoher pøiblížit i bìžnému televiznímu divákovi. Stávající fanoušci zase ocení možnost si esportovı obsah vychutnat na velké televizní obrazovce,“ uvedl vıkonnı øeditel agentury PLAYzone Lukáš Pleskot.

Nová aplikace ale není zamìøená pouze na profesionální soutìže. Nabízí toho mnohem více. Diváci si budou moci také pustit rozšíøené rozhovory s hosty poøadu COOL Esport, zhlédnout všechny díly PLAYzone podcastu s nejvìtšími osobnosti èesko-slovenského esportu nebo se podívat na recenze vybranıch herních produktù. Novou pøehlednou a uživatelsky pøívìtivou aplikaci najdou diváci pod èervenım tlaèítkem na Primì.

„Skupina Prima vìøí v rozmach esportu dlouhodobì a pozici lídra na èeském trhu potvrzujeme i tímto krokem. Cílová skupina esportù a televizní stanice Prima COOL se vıraznì prolínají, a proto jsme rádi, že jim mùžeme bıt na blízku i v dobì, kdy zrovna nevysíláme jejich oblíbenı poøad COOL Esport. Vìøím, že na pár kliknutí budou mít fanoušci videoher k dispozici vše, co je zrovna zajímá, na velké obrazovce a v èase, kdy jim to vyhovuje,“ vysvìtlil øeditel technologií skupiny Prima Josef Stránskı.

Football news:

We have a big battle ahead of us. Conor and Sergio Ramos agreed to a fight
Tuchel on the match with Manchester United: Victory is mandatory. Coming to England for her is a big challenge
Jimenez will miss Atletico's games with Real Madrid and Salzburg due to a hip injury
Gladbach midfielder Neuhaus: it's a Pity that we didn't close the issue with reaching the 1/8 final of the Champions League. Let's clear this up in Madrid!
Ex-Manchester City and Arsenal defender Gael Clichy moved to Servette
Son of Maradona: number 10 should be withdrawn from circulation in Barca and other teams of his father
Diogo DotA: Ronaldo was my hero. For children from Portugal, he was always an example