Czech Republic

Diskriminace slovenského fotbalu. Šéf se zlobí kvůli zpřísnění: Nejsme parta skautů

Premiér zemì Igor Matoviè a hlavní hygienik Ján Mikas vyhlásili zpøísnìní protikoronavirovıch opatøení po pondìlním jednání Ústøedního krizového štábu. Kromì jiného Slovensko od ètvrtka 1. øíjna zakázalo konání hromadnıch událostí, vèetnì sportovních.

„Do dnešního dne nám pøitom není znám žádnı pøípad, že by se ohniskem nákazy stal fotbalovı zápas,“ reagovaly v ostrém prohlášení Slovenskı fotbalovı svaz a Unie ligovıch klubù. 

„Slovenskı fotbalovı svaz zabezpeèuje a financuje testování v široké míøe právì z dùvodu, aby se podaøilo pøípadné nakažené sportovce zachytit a izolovat,“ píše se v dokumentu.

Podobnì jako v Èesku se i slovenská fotbalová liga øídí jasnım manuálem, jehož doporuèení a povinnosti jsou pro kluby pøísnìjší než veškerá aktuálnì platná opatøení v zemi.

Stejnì ale od ètvrtka platí: konat se mohou pouze takové akce, jejichž úèastníci budou mít negativní vısledek testu na koronavirus ne starší než 12 hodin.

„Pro nás nerealizovatelné,“ reaguje napøíklad slovenská Asociace profesionálních hokejovıch klubù (APHK).

„Chápeme momentální situaci, ale nemùžeme pøece zastavit sportovní svìt. Nemùžeme zabránit sportování na profesionální a mládežnické úrovni,“ uvedla øeditelka APHK Aneta Büdiová.

Sportovní svazy na Slovensku si stìžují, že s nimi momentální opatøení krizového štábu nikdo nekonzultoval.

„Považujeme je za nesprávné, nelogické a diskriminaèní. Budeme první v Evropì, kde se zakáže fotbal,“ kroutil hlavou Kováèik, kterého citoval slovenskı server sport.sk.

Momentka z Tehelného pole, stadionu, kde se odehraje utkání Ligy národù mezi...

Podle zástupcù fotbalu by mìl absolutní zákaz sportovních akcí likvidaèní dopad na slovenskı sport. Žádají pozastavení vyhlášenıch opatøení, dokud nebudou zohlednìny ekonomické, sociální a spoleèenské dopady stejnì jako finanèní kompenzace vùèi všem dotèenım subjektùm.

„Zemì, kde je mnohem horší situace, také nic neudìlaly. Nevidíme dùvod, proè by èlenové štábu nemohli vnímat fotbal a sport vùbec jako souèást spoleènosti, která produkuje prostøedky i do státního rozpoètu. Nejsme parta skautù, která si jde ve volném èase zahrát fotbal,“ pokraèoval Kováèik.

Øeší se, co s baráží o EURO

Slovensko má v øíjnu odehrát play off Ligy národù, èili dodateènou barហo postup na mistrovství Evropy.

Ve ètvrtek 8. øíjna mají v Bratislavì nastoupit proti Irsku, v pøípadì postupu budou hrát o pìt dnù pozdìji proti vítìzi duelu Bosna a Hercegovina - Severní Irsko.

„Pracujeme s možností, že dokážeme zvládnout situaci s dvanáctihodinovım testem, ale samozøejmì pracujeme se všemi variantami,“ poznamenal Kováèik. 

Kdyby nemohli odehrát utkání na domácí pùdì, zápas by podle regulí UEFA byl na neutrální pùdì.

„My ovšem vìøíme, že rozhodne zdravı rozum,“ øekl èeskı kouè slovenské reprezentace Pavel Hapal. „V téhle dobì se v prùbìhu hodin všechno mìní a nám nezbıvá nic jiného, než se na to nìjakım zpùsobem pøipravit.“

„Zdraví lidí je samozøejmì nejdùležitìjší, ale v tomto pøípadì vìøím, že utkání odehrajeme tady a nebudeme muset cestovat jinam,“ dodal.

Football news:

Two warring club are tired of the greyness, came together and changed the Danish football. This is the path of Midtjylland - now he is in the Champions League
Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today