Czech Republic

Dezinformátory přestal zajímat covid, zaměřují se na Vrbětice

Firmu zajímalo, jak èeská dezinformaèní média reagují na vládní prohlášení, podle nìhož za vıbuchem ve Vrbìticích stojí ruští agenti, kteøí se pokusili i o otravu dvojitého špiona Sergeje Skripala v Británii.

„Bìhem dvou dnù kauza teroristického útoku GRU pøedstihla covid-19 jako dominantní téma dezinformací v èeské mediální sféøe. 18. dubna byl poèet dezinformaèních èlánkù publikovanıch o útoku GRU více než tøikrát vyšší než o covid-19,“ uvádí spoleènost Semantic Visions v analıze.

Konkrétnì v nedìli 18. dubna vyšlo na dezinformaèních webech o Vrbìticích 68 èlánkù, zatímco o koronaviru 19. To je od 1. bøezna nejnižší poèet dezinformací, které na téma koronaviru vyšly. Prùmìrnì pøitom denní poèet covidovıch dezinformaèních èlánkù byl v bøeznu 39, což je poøád dvakrát více než minulou nedìli, kdy do popøedí zájmu vstoupil vıbuch ve Vrbìticích.

„Taková rychlá, vırazná a koordinována zmìna tématu èeskımi dezinformaèními zdroji – které èasto èerpají z ruskıch dezinformaèních zdrojù a narativù – naznaèuje nárùst agresivní prokremelské dezinformaèní kampanì soustøedìné na odvrácení viny od Ruska a zpochybnìní faktù o tom, co se ve Vrbìticích skuteènì stalo,“ uvádí dále ve zprávì spoleènost, v jejímž èele stojí František Vrabel.

Kauza teroristického útoku GRU pøedstihla bìhem dvou dnù covid-19 jako...

Kauza teroristického útoku GRU pøedstihla bìhem dvou dnù covid-19 jako dominantní téma dezinformací v èeské mediální sféøe. 18. dubna byl poèet dezinformaèních èlánkù publikovanıch o útoku GRU více než tøikrát vyšší než o covidu.

Weby èasto poukazují na to, že celá událost až moc pøipomíná scénáø hollywoodského filmu, a proto to podle nich nemùže bıt pravda. Další se pokouší tvrdit, že za tím stojí USA, které je taky souèástí tendru na dostavbu Dukovan. 

Tøetina dezinformací o útoku GRU pochází od èeské verze ruského Sputnik News. Nejèastìji se zamìøují na alternativní vysvìtlení události než nabízejí seriozní zpravodajská média. „V této souvislosti budou pravdìpodobnì zdùrazòovat dezinformace ohlednì tendru na jadernou elektrárnu v Dukovanech, z nìhož bude Rosatom témìø jistì vylouèen, a ohlednì pokraèující snaze Kremlu dodat vakcínu Sputnik V do evropskıch zemí,“ dodávají analytici.

Podle øeditele firmy Vrabela se do Èeska šíøí nejvíce dezinformací právì z Ruska. Pøijímá je až 30 procent Èechù. V poslední dobì se zamìøovaly hlavnì na vakcínu proti covidu a tvrzení, že vakcína Sputnik je lepší než ostatní.

„Dezinformaèní weby, které jednají ve prospìch Ruska, jsou proti oèkování, ale oèkování ruskou vakcínou Sputnik paradoxnì podporují. Tvrdí, že Rusko evropské zemì díky tomu zachrání,“ poukázal pøed èasem Vrabel v rozhovoru pro MF DNES.

Jeho firma od loòského øíjna pomáhala s komunikací ministerstvu zdravotnictví. Letos v únoru ale smlouvu s ministerstvem neprodloužila. „Mnì osobnì pøipadalo, že nám to kazí jméno,“ zdùvodòoval Vrabel.

Football news:

Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma