Czech Republic

Dezinformacím o covidu věří 40 procent Čechů na internetu, tvrdí průzkum

Nejvíce z nich, polovina, vìøí tomu, že virus byl umìle vyroben v laboratoøi. Kolem 40 procent si myslí, že epidemie je pro vládu zástìrkou ke kontrole obèanù, a desetina vìøí i takové dezinformaci, že oèkování proti nemoci covid-19 má vést ke kontrole populace pomocí mikroèipù. 

Dùvìru v informace od vlády ztratilo od poèátku epidemie koronaviru podle STEM 38 procent dotázanıch. Pøibližnì pìtina uvedla, že pøestala vìøit zpravodajství veøejnoprávních médiích.

Pøedstavitelùm vlády jako zdroji informací o epidemii a vážnosti nemoci covid-19 tak nyní dùvìøuje 29 procent obèanù, Èeské televizi a Èeskému rozhlasu v tomto ohledu vìøí 55 procent. Nejvìtší dùvìru, od více než 70 procent lidí, si uchovaly informace od imunologù, praktickıch lékaøù a lékaøù a sester z nemocnic, kde se léèí covidoví pacienti.

Nedùvìra v oficiální informace a dezinformovanost se podle STEM pøitom promítá do toho, jak lidé dodržují podle svıch slov základní protiepidemická opatøení.

„Dezinformovanost spoleènosti a podezíravost ohlednì epidemie je relativnì velká. Zatím to nevede k tomu, že lidé bojkotují masivnì opatøení, aspoò podle deklarace, ale je to varovné, protože s postupem èasu to mùže nastat. Motivace k dodržování základních opatøení u této skupiny je nízká a nevychází z porozumìní situaci a jasného pøesvìdèení, ale spíše ze zvyku èi spoleèenské normy,“ uvedl spoluautor vızkumu Nikola Hoøejš.

Dùslednì nyní dodržuje protiepidemická opatøení podle svého vyjádøení 39 procent internetové populace. Dvì pìtiny uvedly, že hodnì, ale ne vždy úplnì, a 14 procent „když jim to neèiní obtíže“. Tøi procenta je nedodržují z principu.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well