Czech Republic

Dětí hospitalizovaných s covidem prudce přibylo, za únor o desítky procent

Pedagogická komora vycházela z veøejnì dostupnıch údajù Ústavu zdravotnickıch informací a statistiky (ÚZIS). Nárùst novıch pøípadù a hospitalizací mezi dìtmi do 19 let zpracovala do grafù.

„Aktuální poèty dìtí, které skonèily kvùli koronaviru v nemocnici, jsou nejvyšší za celou dobu epidemie od jara 2020, a to ve všech vìkovıch kategoriích. Za tøi únorové tıdny vzrostl poèet hospitalizovanıch do 19 let o 84 procent. Pøesné údaje za poslední tıden nejsou zatím k dispozici,“ uvedl prezident spolku Radek Sárközi.

Na maximech od poèátku epidemie jsou všechny dìtské vìkové kategorie rovnìž v absolutních poètech novì nakaženıch. „Oproti poslednímu lednovému tıdnu bylo na konci února o 95 procent více novì pozitivnì testovanıch na koronavirus,“ informovala Pedagogická komora.

Maxima od loòského jara dosáhl i poèet novì nakaženıch dìtí ve vìku od 4 do 8 let. Tyto dìti navštìvovaly otevøené mateøské školy nebo 1. a 2. roèníky základních škol. „Zde jsou hodnoty vysoce nad celostátním prùmìrem za všechny vìkové kategorie,“ doplnil Sárközi.

Naopak v pøípadì žákù mezi 9 a 18 lety, kteøí mìli v lednu i únoru 2021 distanèní vıuku, jsou aktuální hodnoty blízko prùmìru za celou Èeskou republiku. Údaje v grafech jsou pøepoètené na 100 000 obyvatel dané vìkové kategorie, aby byly vzájemnì srovnatelné.

„Stav tìsnì pøed uzavøením škol dokládá, že toto vládní opatøení bylo nezbytné. V pøíštích dnech, než se projeví zpøísnìní protiepidemickıch opatøení platnıch od 1. bøezna 2021, poèet nakaženıch i hospitalizovanıch dìtí dále poroste,“ uzavøel Sárközi.

25. února 2021

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well