Czech Republic

Den, který mění Ameriku. Biden se stane prezidentem, opatření jsou mimořádná

Biden mìl pùvodnì dorazit do Washingtonu v den inaugurace vlakem ze svého domovského státu Delaware, jak mìl ve zvyku po 36 let, kdy tento stát zastupoval v Senátu. Kvùli obavám o bezpeènost vzhledem k nedávnım nepokojùm v hlavním mìstì však od tohoto zámìru ustoupil.

V 18 hodin pak Biden složí slib do rukou pøedsedy Nejvyššího soudu Johna Robertse, viceprezidentka Kamala Harrisová o chvíli døív do rukou èlenky Nejvyššího soudu Sonii Sotomayorové.

Biden bude pøísahat na bibli, kterou jeho rodina vlastní od roku 1893, Harrisová složí slib na dvì bible, jedna je od Reginy Sheltonové, která je oznaèována za její „druhou matku“, druhou bude bible od prvního èernošského èlena Nejvyššího soudu Thurgooda Marshalla.

Prezident a viceprezidentka po složení slibu provedou symbolickou obhlídku ozbrojenıch sil, která slouží jako symbol pokojného pøevzetí role vrchního velitele ozbrojenıch sil. 

Potom se spoleènì se svımi partnery vydají slavnostním pochodem k nedalekému Bílému domu, pøi nìmž je budou doprovázet zástupci každé ze složek americké armády a vojenskı orchestr.

Pozdìji se k nim pøipojí bıvalé hlavy státu Barack Obama, George Bush mladší a Bill Clinton a všichni spoleènì položí vìnec u hrobu neznámého vojína na národním høbitovì v Arlingtonu nedaleko Washingtonu.

Trump radìji odletí na Floridu

Trump se inaugurace nehodlá zúèastnit a podle nejèerstvìjších zpráv tìsnì pøed ní odletí z Washingtonu na Floridu. Uèiní tak symbolickou teèku za pøechodnım povolebním obdobím, které s tradièním procesem poklidného pøedání moci nemìlo mnoho spoleèného. Po 152 letech tak bude na inauguraci chybìt odcházející hlava státu.

Zahrnovalo kampaò dezinformací o prùbìhu a vısledcích voleb, volební schùzi Kongresu pøerušenou vpádem pøíznivcù konèícího prezidenta a nakonec také ústavní žalobu na Trumpa za údajné podnìcování ke vzpouøe.

Svou pøítomnost na inauguraci však pøislíbil konèící viceprezident Mike Pence. Na slavnosti nebudou jako obvykle chybìt celebrity. Zpìvaèka Lady Gaga zazpívá americkou hymnu a na schodišti pøed Kapitolem vystoupí také zpìvaèka Jennifer Lopezová.

Vzhledem k pandemii organizátoøi zrušili øadu doprovodnıch akcí, kterımi Washington obvykle pøi inauguracích ožívá, jako napøíklad tradièní plesy èi obìd se èleny Kongresu. 

Místo toho chystají televizní speciál nazvanı „Oslavujeme Ameriku“, kterı budou vysílat všechny hlavní americké televizní stanice od 20:30 místního èasu. Sledovat jej bude možné rovnìž na internetu. Poøadem bude provázet herec Tom Hanks. 

Ve vysílání se znovu objeví také Biden s Harrisovou a prostor dostanou rovnìž Amerièané, kteøí stojí v první linii boje s pandemií covidu-19, tedy pracovníci ve zdravotnictví, uèitelé èi lidé, kteøí pomáhali se zajištìním financování pro místní protiepidemické projekty.

Událostem bude pøímo ve Washingtonu pøihlížet vıraznì menší poèet lidí oproti pøedchozím inauguracím. Aèkoli se normálnì slavnosti zúèastní statisíce Amerièanù ze všech koutù zemì, letos je organizátoøi vybídli, aby zùstali doma. 

Lístkù na tribuny, které budou stát kolem Bidena až bude skládat pøísahu, je jen omezenı poèet a dostanou je pøedevším zákonodárci a další politické osobnosti.

Biden se nebojí pøísahat venku

Organizátoøi místo toho vztyèí na prostranství pøed Kapitolem asi 191 tisíc americkıch vlajek, které mají symbolizovat Amerièany, kteøí nemohli do Washingtonu na inauguraci pøijet.

Pole asi 191 tisícù vlajek pøed Kapitolem, které symbolizují poèet Amerièanù,...

Pole asi 191 tisícù vlajek pøed Kapitolem

Na místì platí pøísná bezpeènostní opatøení, na jejichž dodržování dohlíží až 20 tisíc pøíslušníkù policejních sborù, Národní gardy a Tajné služby. Ve Washingtonu panují po násilnostech z 6. ledna, kdy do Kongresu násilnì vtrhl dav pøíznivcù Trumpa, obavy z dalších nepokojù. 

Pøi potyèkách zemøelo pìt lidí. Podle Federálního úøadu pro vyšetøování (FBI) se pøíznivci odcházejícího prezidenta, kterı stále odmítá uznat svou prohru, chystají protestní akce zopakovat.

Ve Washingtonu budou mimo jiné pøed inaugurací a bìhem ní na 48 hodin uzavøeny ètyøi velké mosty pøes øeku Potomac pro auta i chodce. Sociální sí Facebook ve støedu zablokuje uživatelùm možnost svolávat akce v blízkosti dùležitıch vládních budov v metropoli.

Biden však trval na tom, aby se inaugurace odehrála na tradièním místì pøed Kongresem, kde se koná již od roku 1981.

„Nebojím se složit pøísahu venku,“ øekl v pondìlí s tím, že má bezmeznou dùvìru v Tajnou službu, která zaruèuje ochranu pøedních ústavních èinitelù.

Football news:

Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7
Georgina Rodriguez: Cristiano is very mature. He is self-critical, responsible, and loves what he does. The perfect combination