Czech Republic

Demolice Stalinova pomníku by byla drahá, lepší bude oprava, říká Lukeš

Dnes se vlastnì jedná o pouhı podstavec pomníku. Mìl tento prostor pùvodnì k nìèemu sloužit?
Pùvodnì tam byl úmysl podstavec nìjak využít. Mìlo se v nìm nacházet mauzoleum. To se však nakonec umístilo na Vítkov. Strana se nakonec rozhodla jinak, ale pùvodnì to s tím úèelem stavitelé budovali.

Dají se prostory k nìèemu využít dnes?
Využít se dají, poslední dobou se uvažovalo, že by tam mohlo mìsto umístit muzeum totality, což by myslím bylo ideální. Pøedtím je samozøejmì tøeba opravit konstrukci, ale ta se musí opravit tak jako tak. Když už se bude opravovat, a ta oprava bude nejspíš nákladná, mìlo by se rovnou vymyslet i nìjaké využití, aby se to potom zase nezavøelo.

A byly tedy prostory v minulosti skuteènì k nìjakému úèelu použity?
Používaly se k uskladòování brambor. Pomník byl dokonèen až po Stalinovì smrti, v dobì kritiky jeho osoby, takže se to dál už neøešilo. Po roce 90 se objevilo mnoho nápadù, napøíklad Rádio Stalin. Nové plány ale vždy narazily na problém s bezpeèností. Na místì docházelo k rùznım úrazùm.

Jaká je vnitøní konstrukce památníku?
Je to železobetonová konstrukce, která je dimenzovaná s ohledem na to, že na ní stála socha, která vážila desítky tun. Urèitì nebyla konstrukce pùvodnì poddimenzovaná.

Pùvodní zátìž tedy byla mnohem vìtší, jak je tedy možné, že tam jsou nyní technické problémy?
Když dovnitø zatéká a nikdo to neøeší, mùže dojít k porušení betonové vıstuže a narušení statiky sloupù. To však pouze pøedpokládám. Bude nutné to nìjak vystužit a opravit.

Dokážete øíct, jak dlouho mùže oprava takové stavby trvat?
Podepøení konstrukce bude chvíli trvat, nejdøív se musí pøijít na to, kam umístit podpìrné sloupy, jak mají bıt dimenzované a tak dále. Celé to mùže trvat nìkolik tıdnù. Jestli ale pùjde o tøi nebo o šest tıdnù nedokážu øíct. Tím se ale nic nevyøeší, tím se jenom odkládá samotnı problém.

A poté?
Bude muset vzniknout nìjakı podrobnı statickı prùzkum a zjistit konkrétní škody. Poté se bude muset vytvoøit nìjakı konkrétní plán. To mùže trvat øeknìme pùl roku. Pak se to musí schválit a až potom mùže zaèít nìjaká rekonstrukce. K tomu potøebujete mnoho rùznıch razítek a povolení, tøeba i od památkáøù. Než tedy samotná oprava zaène, bude to trvat tak rok, možná ale i více let.

V následujících letech se tedy do podstavce veøejnost nepodívá?
Odhaduji že to bude v horizontu alespoò dvou let. Záleží ale tøeba i na uvolnìní financí. Na Letnou budou muset kvùli tomu jezdit náklaïáky, jeøáby a podobnì, èímž s dost ponièí asfalt. Je škoda, že se na to pøišlo až teï.

Jakou roli nyní ten piedestal Stalinova pomníku ve veøejném prostoru zastává?
Je to vırazná stavba, je vidìt až ze Staromìstského námìstí. Proto byl na Letnou také pùvodnì umístìn. Jelikož projektanti vìdìli, že pomník bude vidìt i z velké vzdálenosti. Myslím si tedy, že by se pro to místo mìlo teï najít nìjaké smysluplné využití.

Jaké využití by bylo podle vás vhodné?
Podle mì tøeba zmiòované muzeum totality, o kterém se již uvažuje. Døíve se mluvilo tøeba i o galerii. Èižinskı (starosta mìstské èásti Praha 7, pozn. red.) øíká, že tam nechce nic, protože by na místo jezdila auta. To je ale nesmysl, v blízkosti jsou velké podzemní garáže. Ostatnì, kdyby tam byla nìjaká expozice, budou tam chodit hlavnì školy a turisté, kteøí tam dojdou pìšky. Vnímám to tedy jako nesmysl.

Je z vašeho pohledu architekta ta stavba natolik kvalitní, že má smysl investovat do její záchrany?
Stalinùv pomník kvalitní nebyl a pùvodní funkce již také nemá. Je to ale robustní stavba. Kdyby se mìla demolovat, stálo by to velké peníze. Myslím tedy, že když už tam je i s tìmi monumentálními schody, je tøeba pro ni najít nìjakou vhodnou náplò.

Football news:

Great selection from Roma: KAFU opens up in the box and waits for a pass, but instead Totti and Batistuta score masterpieces
Sabitzer has been exposed to coronavirus in April
In the 90s, the Russian club played in the Finnish championship: the players carried cigarettes, the President went on the field. It ended because of the default
Flick about Holand: it is the first season, so it is too early to compare it with Levandovsky
Felix sprained a knee ligament in training. This is his 3rd injury of the season at Atletico
Ibrahimovic was injured in training. In Milan, they believe that he is out for a long time
Flick about Borussia: This is one of the best teams in Europe. I will be very happy if we play for zero