Czech Republic

Dej sem výstroj, jsi vyloučen! Langhamerův bizarní zážitek s ruskými sudími

Amur Chabarovsk versus Traktor Èeljabinsk. Ten zápas mìl bıt pøehlídkou èeské brankáøské školy, reprezentantù a kamarádù Marka Langhamera a Romana Willa.

Jeden pøed prostøední èástí na nìjakou dobu ze zápasu vypadl. Ten druhı se divil, kam se jeho kolega z národního tımu podìl. 

Kouèùm Traktoru bylo divné, že je soupeøùv brankáø toho dne ponìkud ramenatı. A tak ho krátce po zaèátku první pøestávky „udali“ arbitrùm a nechali jeho vestu zkontrolovat. Verdikt? Trest na 2+10 minut a nucená pauza.

Jak se tak bizarní událost mùže odehrát na vrcholné úrovni? V Rusku je pøece možné všechno, jak vypráví sám rodák z Moravské Tøebové. „Prostì to zkusili, protože pro oba tımy to byl dùležitı zápas. Chtìli nás rozhodit a to se povedlo,“ praví po prohøe 1:2.

Brankovištì Chabarovsku

Marek Langhamer (26 let)
9 zápasù - 3,32 gólù na zápas - 90,1% úspìšnost zákrokù

Jevgenij Alikin (26)
15 zápasù - 2,51 - 92%

Jevgenij Kiseljov (23)
3 zápasy - 4,72 - 89,9%

Po první tøetinì vás rozhodèí vylouèili za nepovolenou vıstroj. Jak se to celé sebìhlo?
Pøišli jsme o pøestávce do kabiny a tam jsem zažil nìco, co jsem ještì nevidìl. Sedli jsme si, v tom se otevøely dveøe. Nabìhli tam rozhodèí, všichni spoluhráèi byli v šoku. Sudí se dali do práce a zaèali mì mìøit. Žil jsem v pøesvìdèení, že se revize vıstroje provádí až po zápasech, ale v Rusku je to asi jedno. To si pište, že na tım to mìlo vliv ve zbytku zápasu.

Co se Rusùm na vaší vıstroji nezdálo?
Šlo o vestu, ale problému si vážnì nejsem vìdom. Mám jí tøi roky, nìkolikrát mì už døív mìøili a nikdo mi jí nezakázal. Teï se chtìli podívat na ramena, kde je chrániè zavìšenı na gumì a rozhodèím se zdálo, že moc pruží. Asi jsem jim pøipadal moc velkı. Pøipevnili jsme to víc k vestì a byl klid. Ale mnohem horšího bylo nìco jiného.

Že nemùžete bıt na ledì?
Nevìdìl jsem, jestli se mùžu ještì vrátit do zápasu. Nebyli jsme si vùbec jistí. A tak jsem se znova ustrojil, vzal si vìci na støídaèku a èekal, až si trest odpykám. A na posledních dvacet minut jsem šel zpátky do brány.

Tak kuriózní zápas, tohle se vám asi pøihodilo poprvé, že?
Vážnì jsem ještì nezažil, že bych zaèal zápas, pak si šel na tøetinu „odpoèinout” a ještì šel chytat. Bylo to zvláštní. Bral jsem to jako mùj zápas, a proto jsem se tlaèil zpátky do brány a když jsme se domlouvali, co budeme dìlat, øekl jsem, že to chci dohrát. Ale asi nejvìtší pøekvapení pro mì je celı ten systém.

V Rusku se bìžnì nedìlají kontroly gólmanského vybavení?
Vìci, které dostanete pøed sezonou, jsou v normì pøímo z fabriky. V Èesku pošlete vıstroj na pøemìøení a tam vám øeknou, co nesedí. Nic podobného v KHL nefunguje. A když teï pøišli, bylo to fakt divné. Vždy já na vestì nemám nic, co bych si sám pøidìlal.

Takže po sobotní dùkladné revizi podobná eskapáda už nehrozí?
Dohodli jsme se, že si na to radši dáme pozor. Pøed dalším zápasem jsem zašel za rozhodèími, aby mi pøedem schválili vıstroj a neobjevilo se zase nìjaké takové pøekvapení, kdyby to na nás chtìl pøíštì soupeø zkoušet.

Ten zápas jste hráli proti Èeljabinsku brankáøe Romana Willa. Byl pøekvapenı, že vás pøi nástupu do druhé tøetiny nevidí v brance?
Vìøte, že byl. Ale stihli jsme prohodit asi dvì vìty, protože v lize máme nepsané pravidlo, že se teï nesmíme bavit. Každopádnì se ptal, jestli nejsem zranìnı.

Je to doma. Pohár si nad hlavu zvedl i Marek Langhammer, jenž si v play off...

Je to doma. Langhammer vyhrál domácí titul s Kometou Brno.

Když zmiòujete koronavirus, jaká je situace v KHL?
Máme standardní režim, dodržujeme pravidla. V podstatì všechna mužstva jsou promoøená až na pár, která to ještì nechytila. My jsme si tím prošli pøed sezonou a mìli jsme to tìžké. Ale jsme v pohodì. KHL chce hrát, a se dìje cokoliv. Byly pøípady, kdy celé tımy onemocnìly a nastupovali za nì kluci z farmy, nebo junioøi.

V Chabarovsku žijete v bublinách podobnì jako v NHL?
To se nedá. A zrovna pro nás je to o t잚í kvùli cestování. Poøád nìkde létáme, takže nemáme ani šanci dostat se poøádnì ven. Mùžeme jít na veèeøi sami, ale moc to nedìláme, abychom nikoho neohrozili. Sice jsme si tou nemocí prošli, ale nevíme, jakı je další prùbìh. Držíme se zpátky, zùstáváme doma a na hotelech.

O životì v Rusku už povídalo spousta hráèù. Je to v Chabarovsku bìhem koronavirové pandemie jiné než bìžnì?
Já bych øekl, že ani ne. (smìje se) Je to dost podobné normálnímu režimu. V Chabarovsku je covid pod kontrolou, aèkoliv nìjaká opatøení jsou. Restaurace tady zavírají v jedenáct veèer, ale nejvíc je pocítíte na hokeji, protože na tribunách je ménì lidí.

Opatøení se tam zdají bıt o trochu benevolentnìjší než v Èesku, kde je naøízenı zákaz vycházení od deváté hodiny veèerní.
V Èechách jsou pøísná, protože vláda nemá jinou možnost, než zavírat podniky. V Rusku to zvládáme a lidé jsou v pohodì. Uvidíme, co bude dál. U nás doma to také zaèínalo omezováním otevírací doby restaurací, takže si poèkám, co pøijde.

Vrame se ještì k hokeji. O porci zápasù se dìlíte s vaším vrstevníkem Jevgenijem Alikinem a mladım Kiseljovem. Trenéøi vás nechávají o post jednièky bojovat?
Bude to nejspíš stejnì jako minulı rok. Støídali jsme se, než jsem byl kvùli zranìní mimo. Ale pro gólmana je to v KHL tìžké. Chytat zápasy dohromady s cestováním je fyzicky nároèné a vydržet 60 utkání v zápøahu není snadné. Nevím, jak to bude dál bìhem sezony, ale každı zápas udìlám, co mùžu. A pak uvidíme, jak se situace vyvine.

Alikin odchytal o šest zápasù víc než vy. Jste smíøenı s tím, že jako Rus bude dostávat pøednost?
Tu možná má. Jenže po koronavirové pauze jsme se o místo v bránì dìlili, potom chytala naše trojka Kiseljov. Teï jsem zase musel já støídat kvùli vestì. Takže je to v podstatì pùl na pùl. Nemùžu øíct, že by mì moje souèasná pozice štvala. Poøád soupeøíme mezi sebou a z té porce, kterou od trenérù dostanu, chci vytìžit maximum.

Football news:

Joao Felix: Atletico are missing Suarez and Costa
Loko didn't know what to do when Red Bull scored first. Naumov about 1:3
Gasperini about Atalanta: we will Go to Amsterdam with a small advantage
Striker Berisha Of Salzburg: We were better than Loko and deserved to win
Pep on city's 1st place in the Champions League group: we played very well in all the matches
Shakhtar defender Vitao on 2:0 with Real Madrid: the main Thing is not to fly too high in the clouds
Kiknadze and Meshcheryakov-out! Rabiner after Loko's defeat by Red bull