Czech Republic

Debaty opilců na pavlači a hudba nahlas. Lidé doma častěji pořádají večírky

Hlasitá hudba a náruživá debata v bytì v Prostìjovì nedala spát sousedùm, kteøí pøivolali tamní strážníky. Tìm následnì otevøel ètyøiadvacetiletı mladík, kterı pøiznal, že si s pøítelkyní pozvali nìkolik pøátel na párty. Kolik je hodin, si prı neuvìdomili.

„Uvedení pøátelé z bytu odešli ještì pøed pøíjezdem hlídky. Mladı pár svım jednáním porušil nejen mimoøádná opatøení vlády o volném pohybu, ale zároveò je podezøelı i z pøestupku proti veøejnému poøádku, “ uvedla k pøípadu Tereza Greplová z Mìstské policie Prostìjov. 

Tento pøípad v Prostìjovì nebyl ojedinìlı. Na jiném místì zavolal soused pøed pár dny na dvacetiletého mladíka strážníky, protože pøi kouøení na pavlaèi vedl s ostatními kuøáky hlasitı hovor, kterım ho rušili. „Záležitost bude mít dohru u pøíslušného správního orgánu. Zde je možné za pøestupek proti veøejnému poøádku uložit pokutu do vıše deset tisíc korun,“ doplnila strážnice Greplová. 

Pøípady bez øešení

Na hlasité sousedy si na sociálních sítích stìžuje i Zdeòka Moravcová z Trutnova. „Každı víkend musím poslouchat jejich hlasitou hudbu. Nejsem jediná komu to tady vadí. Policie nic neøeší. Pøijede, domluví jim a tím to konèí,“ stìžovala si paní Zdeòka, která sousedí podle svıch slov s mladım párem. 

Právì ten si poslední tıdny zve každı víkend na veèírky své pøátele. „Je to vážnì každı víkend. Nejen v pátek, ale duní to od nich prostì dva dny v kuse. A si pijou, ale v noci potichu,“ podotkla žena, která prı páru již nìkolikrát domlouvala, ale marnì: „Ještì ze mì mìli srandu. A jim radši otevøou hospody a bude klid.“ 

Zkušenost s hluènımi sousedy má i David z Ostravy, kterı se o ni rovnìž podìlil na sociální síti. „Sousedi pode mnou èím dál èastìji poøádají mejdany, je to masakr. Nìjakı klid je vùbec nezajímá. Hnus, když ráno vstáváte do práce,“ napsal David, kterı však dodal, že to s nimi zatím øeší domluvou: „Já jsem kliïas. Spíš se divím, že dùchodci, co tu všude bydlí, si zatím nestìžovali.“ 

Loni rušily noèní bary

Ostravští strážníci ubezpeèují, že se zabıvají všemi pøípady rušení noèního klidu, které jim nìkdo oznámí. „Vıraznì ubylo vıjezdù k rušení noèního klidu na veøejnosti. Ke skokovému nárùstu však došlo u vıjezdù k pøípadùm v bytech, a to ze 44 pøípadù na 94 pøípadù. Jedná se tak o více než stoprocentní nárùst,“ vyèíslil pøípady mluvèí ostravskıch strážníkù Jindøich Machù. 

Podle nìj se na souèasném trendu domácích veèírkù podepsaly zavøené hospody a zákaz vycházení, kterı od pondìlí novì platí od 23. hodiny.  „Trend poètu pøípadù konzumace alkoholu na veøejnosti je klesající. Zatímco loni v øíjnu musely hlídky vyjíždìt k celkem 243 pøípadùm, ve stejném mìsíci letos jen ke 197 pøípadùm,“ vypoèetl Machù.

Trend domácích oslav se ukazuje i na jihu Èech. „V loòském roce dìjištìm pøestupkù nebyly soukromé byty nebo domy, ale noèní kluby a bary,“ doplnila mluvèí Mìstské policie v Èeskıch Budìjovicích Vìra Školková.

Ani hlavní mìsto není vıjimkou. „Od zaèátku listopadu jsem v Praze øešili 181 pøestupkù tıkajících se rušení noèního klidu, za které jsme uložili 23 pokut v celkové vıši 15 900 korun, šest pøestupkù jsme oznámili správnímu orgánu a v ostatních pøípadech postaèila domluva,“ shrnula mluvèí pražskıch strážníkù Irena Seifertová. 

Podobnı trend domácích oslav potvrzují i další mìsta. Nárùst ohlednì rušení noèního klidu pozorují asi desetiprocentní.

Oznámení kvùli praèce i hlasitému poèítaèovému hráèi

Avšak mnohdy za rušením noèního klidu nestojí jen alkohol. Hlasitımi zvuky rušil 17. listopadu kolem ètvrté ráno sousedy osmnáctiletı mladík. „Lidé ze židenického bytového domu už nedokázali hluk déle snášet a obrátili se na mìstskou policii. Jeden ze sousedù hlídce øekl, že v pozdních hodinách se z bytu nese rámus v prùmìru každı tøetí den,“ popsala mluvèí brnìnskıch strážníkù Markéta Skøivánková. Mladík však nepoøádal veèírek, nıbrž hrál hru na poèítaèi a ztratil prı pojem o èas. 

„Pøi hraní mìl prı sice nasazená sluchátka, jejím prùbìhem se ale nechal natolik strhnout, že o sobì dával vìdìt pøes celı dùm. Strážníci ho upozornili, že ne každı má momentálnì takovı režim, aby ráno nemusel do školy ani do práce. Mladík se hlídce omluvil a slíbil, že se podle jejích rad zaøídí,“ dodala k pøípadu, kterı skonèil domluvou, Skøivánková.

V Olomouci mìli sousedi problém s hlasitou praèkou. „Pùl hodiny po pùlnoci vyrazila hlídka do Heyrovského ulice do jednoho z panelovıch domù. Oznamovatelka si stìžovala, že z bytu souseda se ozıvá bouchání a rámus z praèky a ona kvùli tomu nemùže spát,“ uvedl z dalších sousedskıch pøípadù olomouckı strážník Petr Èunderle.

Football news:

Udinese sign Fernando Llorente, Cutrone and sell Lasagna to Verona for 10 million euros
Monaco have re-loaned Onyekuru to Galatasaray
Karavaev on the Eredivisie: The fans are used to goals. Even if the team lost 2:3, they are happy
Mourinho on Lampard's resignation: Football is cruel, especially modern
Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham