Czech Republic

Davy v Nigérii vzaly ztečí věznice. Uprchlo z nich na 2000 trestanců

Agentura Reuters s odvoláním na místní úøady napsala, že takzvanı „24hodinovı zákaz vycházení“ znamená, že platí ve dne i v noci a zatím není jasné, kdy bude ukonèen. Vıjimku z nìj nicménì mají zamìstnanci klíèovıch sektorù. Policejní øeditel nasadil v nejlidnatìjším africkém státì poøádkové síly a naøídil posílit zabezpeèení vìznic.

„Poklidné protesty pøerostly v monstrum, které ohrožuje dobro naší spoleènosti ... V celém státì zavádím 24hodinovı zákaz vycházení,“ napsal na Twitteru guvernér Lagosu Babajide Sanwo-Olu, podle kterého za násilím stojí zloèinci, kteøí demonstrací využívají jako zástìrku pro nelegální aktivity. Jeho mluvèí pozdìji upøesnil, že 24hodinovı zákaz vycházení bude platit na neurèito.

Guvernér pak ještì vyzval obyvatele, aby zùstali ve svıch domovech a umožnili bezpeènostním složkách pøijmout opatøení k ukonèení násilí.

Obyvatelé centra Nigérie mìli šanci si doplnit zásoby potravin, než zákaz vešel v platnost v úterı odpoledne. Na mnoha místech byla vyprodána vejce èi rajèata, zatímco u bankomatù se tvoøily fronty.

Mluvèí ministerstva vnitra pozdìji oznámil, že davy pronikly do dvou vìznic a podle posledních odhadù je na útìku stále 1 993 trestancù. Kolik bylo vìzòù v obou zaøízeních celkem, není jasné. Vìtšinu z nich pøitom podle úøadù tvoøili odsouzení zloèinci, z nichž nìkteøí èekali na popravu èi byli obvinìni z násilnıch zloèinù.

Zákaz vycházení v Lagosu se podle guvernéra vztahuje na celé mìsto a 14 milionù lidí žijících na jeho okraji. Rozhodnutí úøady uèinily krátce po žháøském útoku na policejní stanici a zastøelení dvou lidí policií.

Nigerijci už od zaèátku øíjna protestují proti policejní brutalitì. Požadovali i rozpuštìní policejní jednotky SARS specializované na boj proti rabování, která je podle ochráncù lidskıch práv odpovìdná za smrt mnoha lidí. Požadavkùm pøedminulı tıden policie vyhovìla a útvar zrušila, ale místo nìj jmenovala novou zásahovou jednotku SWAP, již Nigerijci považují za pøejmenovanı SARS.

Pùvodnì poklidné protesty v hlavním mìstì Abuja, Lagosu a dalších se v posledních dnech vyostøily a vyžádaly si nejménì 15 životù, uvedla v pondìlí lidskoprávní organizace Amnesty International. Demonstranti, kterımi jsou pøevážnì mladí lidé, se stavìli také proti nigerijskému prezidentovi Muhammaduovi Buharimu.

Zákaz vycházení zavedly už v pondìlí úøady v jihonigerijském státì Edo, kde se pøi protestech podaøilo z místní vìznice utéct vìtšímu poètu trestancù.

Football news:

Inzaghi on the draw with Juve: we Could have won if Benevento had been smarter on the counterattack
Milner about VAR: We need a serious discussion. I feel that I have cooled down to the game in its current state
Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results
Cloud has 112 dry games out of 200 for Atletico in La Liga. This is a record
Mahrez on Burnley's hat-trick: the Third goal is the best - I don't often score with my head. But city's victory is more important
Mourinho against Chelsea is always powerful. How will it be this time?
Real Madrid is the leader in students in the top-5 leagues. Spain generally dominates, and the supplier from Germany is only Stuttgart