Czech Republic

Dalších kroků proti šíření covidu už není mnoho, připouští Prymula. Omezení průmyslu podle něj nepřipadá v úvahu

„Dalších krokù už není mnoho. Samozøejmì mùžeme omezit ještì aktivity, které tam jsou tak, že uzavøeme témìø všechny služby, nebudou témìø žádné vıjimky,“ uvedl Prymula. Další kroky by musely jít do prùmyslové infrastruktury, podle ministra ale nepøicházejí v úvahu.

V dohledné dobì chce ministr zdravotnictví zveøejnit plán, kterı vychází z irského modelu, s pìti stupni rùznıch opatøení. „Na druhou stranu pøes velmi zajímavou grafiku, která se nám líbí a chceme to využít, tak se bohužel Irsku to úplnì nepodaøilo. Také jsou teï v exponenciálním nárùstu. Je vidìt, že s tím má každá zemì problém,“ dodal ministr.

Irskı šedesátistránkovı materiál obsahuje mimo jiné tabulku, v níž pro postupné zhoršování situace stanoví opatøení pøijatá pro domácnosti, soukromá setkání, svatby, organizované akce venku èi uvnitø vèetnì pracovních, sportovních a kulturních, pro sport, provoz tìlocvièen, plaveckıch stadionù èi wellness, pro církevní shromáždìní, provoz muzeí a památek. Stanoví také podmínky pro provoz èi uzavøení barù, kaváren, restaurací, diskoték, hotelù, domácího turistického ruchu, škol, veøejné dopravy. Speciální podmínky stanoví pro zdravotnická a sociální zaøízení a osoby nad 70 let.

V posuzování pøísnosti jednotlivıch stupòù opatøení podle Prymuly Irsko vychází z reprodukèního èísla, tedy prùmìrného poètu dalších nakaženıch od jednoho pozitivnì testovaného. Pøi zavádìní pøísnìjších opatøení minulı tıden ministr uvedl, že cílem je se dostat na 0,8. „Kdy dojde k poklesu záleží na konkrétní situaci, mùže to bıt za tıden, ale spíše je pravdìpodobné, že v pásmu tøetího tıdne,“ dodal. Na podzim bylo maximální 1,6, ve støedu vláda zveøejnila èíslo 1,36.

Football news:

Koeman on 1:2 with Cadiz: the Mood was not too good. Lost because of an error
Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list
As a child, Monday played with stockings with straw or cans of stew. And he told my mother that he goes to tennis
Negredo scored for Barcelona after a mistake by Langle. Clement could not take the ball after an out, Ter Stegen did not have time to knock out
Kick It Out about whistling to players who took a knee in the championship: Applaud for ignoring hate speech
Flick about 3:3 with Leipzig: Crazy game. It is important that Bayern did not lose
Dybala has not scored any points in this season's Serie A, he has played 6 matches