Czech Republic

Další tisíce nakažených. Čísla se nedaří přibrzdit, ráno se sejde vláda

Od propuknutí epidemie nemoci covid-19, kterou zpùsobuje novı typ koronaviru, se v Èesku prokazatelnì infikovalo 188 773 lidí.

Celkem se z nemoci vyléèilo již 75 645 lidí. Naopak 1 600 lidí s koronavirem zemøelo, prùbìžné statistiky za úterı mluví zatím o 33 obìtech. V nemocnicích leží podle posledních údajù ministerstva zdravotnictví 4 064 lidí s covidem-19. 

Nejrychleji se nyní nemoc šíøí v okrese Zlín. Zde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno 798 novì nakaženıch v pøepoètu na 100 tisíc obyvatel. Podobnì je na tom okres Plzeò-sever, zde je 725 nakaženıch na 100 tisíc obyvatel.  Následuje Prostìjov se 720 nakaženımi, Plzeò-jih s 694 a Uherskohradišsko, taktéž se 694 nakaženımi na 100 tisíc obyvatel za poslední tıden. Nejlépe je na tom Cheb, má 204 nakaženıch na 100 tisíc obyvatel.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula v úterı informoval poslance o aktuálním vıvoji epidemie koronaviru v Èesku. Vrchol druhé vlny podle nìj nastane okolo 11. listopadu, kdy oèekává, že se v nemocnicích zaplní až 11 tisíc standardních lùžek s kyslíkem. Ve stejnou dobu podle nìj bude ve vážném stavu až 3 000 pacientù.¨

Denní nárùst poètu potvrzenıch nákaz covid-19 v ÈR

Kvùli stoupajícímu poètu novì nakaženıch platí od støedy v celém Èesku zpøísnìná protiepidemická opatøení. Všechny školy od základních po vysoké pøešly na distanèní vıuku kromì tøíd pro dìti se speciálními potøebami.

Od této støedy pak zaènou platit další naøízení. Jedná se o povinné nošení roušek ve mìstech, obcích a autech. Povinnost mít zakryté dıchací cesty na veøejnì pøístupnıch místech v zastavìném území platí pøi vzdálenosti menší než dva metry od ostatních. 

„Èím je chladnìjší poèasí, tím narùstá vıznam roušek venku,“ uved ministr zdravotnictví Prymula. Tím, že se na jaøe zavedly, se podle nìj snížil i vıskyt jinıch bìžnıch respiraèních chorob. Co se nového pravidla nošení roušek v autì, nemusí je nosit øidièi, kteøí pojedou sami nebo se èleny rodiny.

V Èesku jsou uzavøeny restaurace, bary, kluby, zakázány jsou kulturní i sportovní akce. Shromažïovat se lidé mohou maximálnì po šesti. Od pondìlí platí restrikce také pro svatby a pohøby, konat se mohou jen s omezenım poètem úèastníkù, podle vládních opatøení jich mùže bıt nejvíce 30.

Dnes se také resort dopravy dohodl s ministerstvem vnitra na prodloužení platnosti øidièskıch prùkazù. Opatøení zatím platí po dobu nouzového stavu, ministerstvo dopravy však navrhlo jeho pokraèování až do konce bøezna. Kvùli omezené pracovní dobì se na úøadech zaèaly tvoøit fronty, ve kterıch lidé èasto nedodržovali odstupy a nenosili roušky.

Aktivní pøípady pacientù s covid-19

Èeské Budìjovice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2219 1132,7
Pøípadù 19. 10. 122
Potvrzené pøípady 3035 1549,2
Vyléèenıch 800 408,4
Mrtvıch 16 8,2

Èeskı Krumlov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 424 688,8
Pøípadù 19. 10. 18
Potvrzené pøípady 617 1002,3
Vyléèenıch 190 308,7
Mrtvıch 3 4,9

Jindøichùv Hradec

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 696 767,4
Pøípadù 19. 10. 62
Potvrzené pøípady 885 975,8
Vyléèenıch 182 200,7
Mrtvıch 7 7,7

Písek

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 711 993,2
Pøípadù 19. 10. 42
Potvrzené pøípady 1003 1401,1
Vyléèenıch 287 400,9
Mrtvıch 5 7,0

Prachatice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 417 818,0
Pøípadù 19. 10. 21
Potvrzené pøípady 636 1247,6
Vyléèenıch 213 417,8
Mrtvıch 6 11,8

Strakonice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 553 781,4
Pøípadù 19. 10. 10
Potvrzené pøípady 797 1126,2
Vyléèenıch 242 341,9
Mrtvıch 2 2,8

Tábor

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1114 1085,8
Pøípadù 19. 10. 140
Potvrzené pøípady 1724 1680,4
Vyléèenıch 603 587,7
Mrtvıch 7 6,8

Brno-mìsto

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3907 1024,5
Pøípadù 19. 10. 194
Potvrzené pøípady 6276 1645,7
Vyléèenıch 2339 613,4
Mrtvıch 30 7,9

Brno-venkov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1905 848,0
Pøípadù 19. 10. 57
Potvrzené pøípady 2910 1295,4
Vyléèenıch 986 438,9
Mrtvıch 19 8,5

Blansko

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1054 965,8
Pøípadù 19. 10. 73
Potvrzené pøípady 1551 1421,2
Vyléèenıch 487 446,2
Mrtvıch 10 9,2

Bøeclav

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 585 503,0
Pøípadù 19. 10. 35
Potvrzené pøípady 1000 859,9
Vyléèenıch 398 342,2
Mrtvıch 17 14,6

Hodonín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1864 1210,8
Pøípadù 19. 10. 55
Potvrzené pøípady 2886 1874,7
Vyléèenıch 1002 650,9
Mrtvıch 20 13,0

Vyškov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 638 691,4
Pøípadù 19. 10. 32
Potvrzené pøípady 956 1036,0
Vyléèenıch 311 337,0
Mrtvıch 7 7,6

Znojmo

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 726 634,9
Pøípadù 19. 10. 80
Potvrzené pøípady 1095 957,6
Vyléèenıch 362 316,6
Mrtvıch 7 6,1

Karlovy Vary

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 784 682,8
Pøípadù 19. 10. 77
Potvrzené pøípady 1238 1078,2
Vyléèenıch 443 385,8
Mrtvıch 11 9,6

Sokolov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 625 708,5
Pøípadù 19. 10. 70
Potvrzené pøípady 866 981,7
Vyléèenıch 235 266,4
Mrtvıch 6 6,8

Cheb

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 513 559,8
Pøípadù 19. 10. 39
Potvrzené pøípady 1287 1404,5
Vyléèenıch 716 781,4
Mrtvıch 58 63,3

Jihlava

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1331 1171,4
Pøípadù 19. 10. 71
Potvrzené pøípady 1874 1649,2
Vyléèenıch 531 467,3
Mrtvıch 12 10,6

Havlíèkùv Brod

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 713 751,2
Pøípadù 19. 10. 61
Potvrzené pøípady 1244 1310,6
Vyléèenıch 524 552,1
Mrtvıch 7 7,4

Pelhøimov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 737 1019,3
Pøípadù 19. 10. 35
Potvrzené pøípady 1226 1695,7
Vyléèenıch 476 658,3
Mrtvıch 13 18,0

Tøebíè

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1114 1005,3
Pøípadù 19. 10. 50
Potvrzené pøípady 1687 1522,4
Vyléèenıch 563 508,1
Mrtvıch 10 9,0

Žïár nad Sázavou

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1566 1325,3
Pøípadù 19. 10. 109
Potvrzené pøípady 2135 1806,9
Vyléèenıch 563 476,5
Mrtvıch 6 5,1

Hradec Králové

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1891 1151,1
Pøípadù 19. 10. 217
Potvrzené pøípady 2442 1486,5
Vyléèenıch 546 332,4
Mrtvıch 5 3,0

Jièín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 483 603,4
Pøípadù 19. 10. 19
Potvrzené pøípady 757 945,7
Vyléèenıch 268 334,8
Mrtvıch 6 7,5

Náchod

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1615 1468,7
Pøípadù 19. 10. 147
Potvrzené pøípady 2231 2029,0
Vyléèenıch 607 552,0
Mrtvıch 9 8,2

Rychnov nad Knìžnou

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 643 810,0
Pøípadù 19. 10. 52
Potvrzené pøípady 819 1031,7
Vyléèenıch 175 220,5
Mrtvıch 1 1,3

Trutnov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1095 928,1
Pøípadù 19. 10. 45
Potvrzené pøípady 1499 1270,6
Vyléèenıch 399 338,2
Mrtvıch 5 4,2

Èeská Lípa

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 682 660,2
Pøípadù 19. 10. 97
Potvrzené pøípady 867 839,3
Vyléèenıch 185 179,1
Mrtvıch 0 0,0

Jablonec nad Nisou

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 904 997,1
Pøípadù 19. 10. 78
Potvrzené pøípady 1321 1457,0
Vyléèenıch 413 455,5
Mrtvıch 4 4,4

Liberec

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2522 1436,0
Pøípadù 19. 10. 150
Potvrzené pøípady 3718 2117,0
Vyléèenıch 1187 675,9
Mrtvıch 9 5,1

Semily

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 822 1109,4
Pøípadù 19. 10. 61
Potvrzené pøípady 1115 1504,8
Vyléèenıch 290 391,4
Mrtvıch 3 4,0

Bruntál

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 649 708,5
Pøípadù 19. 10. 17
Potvrzené pøípady 926 1011,0
Vyléèenıch 268 292,6
Mrtvıch 9 9,8

Opava

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2099 1191,0
Pøípadù 19. 10. 190
Potvrzené pøípady 2848 1616,0
Vyléèenıch 732 415,4
Mrtvıch 17 9,6

Novı Jièín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1302 859,0
Pøípadù 19. 10. 112
Potvrzené pøípady 1823 1202,7
Vyléèenıch 512 337,8
Mrtvıch 9 5,9

Ostrava

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3199 999,2
Pøípadù 19. 10. 245
Potvrzené pøípady 5026 1569,9
Vyléèenıch 1772 553,5
Mrtvıch 55 17,2

Karviná

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1632 662,5
Pøípadù 19. 10. 83
Potvrzené pøípady 4412 1791,1
Vyléèenıch 2758 1119,7
Mrtvıch 22 8,9

Frıdek-Místek

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2040 950,3
Pøípadù 19. 10. 122
Potvrzené pøípady 3687 1717,6
Vyléèenıch 1627 757,9
Mrtvıch 20 9,3

Olomouc

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2987 1268,5
Pøípadù 19. 10. 292
Potvrzené pøípady 4788 2033,4
Vyléèenıch 1767 750,4
Mrtvıch 34 14,4

Prostìjov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1441 1326,3
Pøípadù 19. 10. 168
Potvrzené pøípady 1870 1721,2
Vyléèenıch 429 394,9
Mrtvıch 0 0,0

Pøerov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1300 1003,8
Pøípadù 19. 10. 101
Potvrzené pøípady 1733 1338,1
Vyléèenıch 428 330,5
Mrtvıch 5 3,9

Šumperk

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1229 1020,6
Pøípadù 19. 10. 88
Potvrzené pøípady 1662 1380,2
Vyléèenıch 428 355,4
Mrtvıch 5 4,2

Jeseník

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 330 869,2
Pøípadù 19. 10. 3
Potvrzené pøípady 442 1164,1
Vyléèenıch 108 284,5
Mrtvıch 4 10,5

Pardubice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1351 770,1
Pøípadù 19. 10. 103
Potvrzené pøípady 2300 1311,0
Vyléèenıch 929 529,5
Mrtvıch 20 11,4

Chrudim

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 920 879,4
Pøípadù 19. 10. 72
Potvrzené pøípady 1464 1399,4
Vyléèenıch 530 506,6
Mrtvıch 14 13,4

Svitavy

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 930 891,4
Pøípadù 19. 10. 147
Potvrzené pøípady 1497 1434,8
Vyléèenıch 563 539,6
Mrtvıch 4 3,8

Ústí nad Orlicí

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1384 1000,9
Pøípadù 19. 10. 85
Potvrzené pøípady 1869 1351,7
Vyléèenıch 479 346,4
Mrtvıch 6 4,3

Tachov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 405 745,4
Pøípadù 19. 10. 39
Potvrzené pøípady 529 973,6
Vyléèenıch 118 217,2
Mrtvıch 6 11,0

Plzeò-sever

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1248 1560,4
Pøípadù 19. 10. 69
Potvrzené pøípady 1673 2091,8
Vyléèenıch 421 526,4
Mrtvıch 4 5,0

Plzeò-mìsto

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2709 1394,4
Pøípadù 19. 10. 166
Potvrzené pøípady 4026 2072,3
Vyléèenıch 1307 672,7
Mrtvıch 10 5,1

Rokycany

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 527 1067,9
Pøípadù 19. 10. 43
Potvrzené pøípady 723 1465,1
Vyléèenıch 196 397,2
Mrtvıch 0 0,0

Plzeò-jih

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 796 1253,8
Pøípadù 19. 10. 66
Potvrzené pøípady 1153 1816,1
Vyléèenıch 345 543,4
Mrtvıch 12 18,9

Domažlice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 532 857,2
Pøípadù 19. 10. 36
Potvrzené pøípady 997 1606,5
Vyléèenıch 457 736,4
Mrtvıch 8 12,9

Klatovy

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 843 975,6
Pøípadù 19. 10. 30
Potvrzené pøípady 1184 1370,3
Vyléèenıch 337 390,0
Mrtvıch 4 4,6

Praha

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 17182 1297,5
Pøípadù 19. 10. 907
Potvrzené pøípady 29840 2253,3
Vyléèenıch 12448 940,0
Mrtvıch 210 15,9

Rakovník

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 474 853,1
Pøípadù 19. 10. 21
Potvrzené pøípady 699 1258,1
Vyléèenıch 221 397,8
Mrtvıch 4 7,2

Kladno

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1494 897,4
Pøípadù 19. 10. 117
Potvrzené pøípady 2622 1574,9
Vyléèenıch 1120 672,7
Mrtvıch 8 4,8

Mìlník

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 999 914,0
Pøípadù 19. 10. 52
Potvrzené pøípady 1753 1603,8
Vyléèenıch 748 684,3
Mrtvıch 6 5,5

Mladá Boleslav

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1390 1066,2
Pøípadù 19. 10. 120
Potvrzené pøípady 2047 1570,2
Vyléèenıch 638 489,4
Mrtvıch 19 14,6

Nymburk

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1111 1101,2
Pøípadù 19. 10. 65
Potvrzené pøípady 1725 1709,9
Vyléèenıch 592 586,8
Mrtvıch 22 21,8

Kolín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1283 1250,2
Pøípadù 19. 10. 158
Potvrzené pøípady 2016 1964,5
Vyléèenıch 722 703,5
Mrtvıch 11 10,7

Kutná Hora

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 578 762,3
Pøípadù 19. 10. 44
Potvrzené pøípady 941 1241,0
Vyléèenıch 347 457,6
Mrtvıch 16 21,1

Benešov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1383 1391,2
Pøípadù 19. 10. 156
Potvrzené pøípady 2085 2097,3
Vyléèenıch 693 697,1
Mrtvıch 9 9,1

Pøíbram

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1658 1440,4
Pøípadù 19. 10. 131
Potvrzené pøípady 2362 2052,1
Vyléèenıch 697 605,5
Mrtvıch 7 6,1

Beroun

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 876 921,5
Pøípadù 19. 10. 30
Potvrzené pøípady 1520 1599,0
Vyléèenıch 639 672,2
Mrtvıch 5 5,3

Praha-západ

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1652 1106,2
Pøípadù 19. 10. 110
Potvrzené pøípady 2669 1787,2
Vyléèenıch 1007 674,3
Mrtvıch 10 6,7

Praha-vıchod

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1875 1012,5
Pøípadù 19. 10. 114
Potvrzené pøípady 3133 1691,9
Vyléèenıch 1250 675,0
Mrtvıch 8 4,3

Dìèín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 757 584,4
Pøípadù 19. 10. 28
Potvrzené pøípady 1228 948,0
Vyléèenıch 459 354,3
Mrtvıch 12 9,3

Chomutov

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1170 936,4
Pøípadù 19. 10. 50
Potvrzené pøípady 1451 1161,3
Vyléèenıch 273 218,5
Mrtvıch 8 6,4

Most

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 518 463,7
Pøípadù 19. 10. 18
Potvrzené pøípady 773 692,0
Vyléèenıch 249 222,9
Mrtvıch 6 5,4

Litomìøice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1434 1198,3
Pøípadù 19. 10. 49
Potvrzené pøípady 2100 1754,9
Vyléèenıch 647 540,7
Mrtvıch 19 15,9

Louny

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 652 752,1
Pøípadù 19. 10. 31
Potvrzené pøípady 844 973,6
Vyléèenıch 187 215,7
Mrtvıch 5 5,8

Teplice

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 798 618,3
Pøípadù 19. 10. 22
Potvrzené pøípady 1173 908,8
Vyléèenıch 372 288,2
Mrtvıch 3 2,3

Ústí nad Labem

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1098 920,1
Pøípadù 19. 10. 49
Potvrzené pøípady 1674 1402,7
Vyléèenıch 569 476,8
Mrtvıch 7 5,9

Kromìøíž

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1452 1378,4
Pøípadù 19. 10. 88
Potvrzené pøípady 2012 1910,0
Vyléèenıch 555 526,9
Mrtvıch 5 4,7

Uherské Hradištì

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2553 1795,0
Pøípadù 19. 10. 135
Potvrzené pøípady 3868 2719,6
Vyléèenıch 1289 906,3
Mrtvıch 26 18,3

Vsetín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1565 1091,9
Pøípadù 19. 10. 93
Potvrzené pøípady 1833 1278,8
Vyléèenıch 264 184,2
Mrtvıch 4 2,8

Zlín

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2964 1546,6
Pøípadù 19. 10. 270
Potvrzené pøípady 3822 1994,2
Vyléèenıch 847 441,9
Mrtvıch 11 5,7
Mapa je obarvena podle poètu aktivních pøípadù na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.
Zdroj: Otevøená data ÚZIS.
Poznámka:z dùvodu nekonzistence dat jednotlivıch KHS (tabulka Jana Šablatury a jejich historie na Githubu) jsme pro obarvování zaèali používat data ÚZIS, která se aktualizují vždy v jednu hodinu po pùlnoci.

Football news:

Bulykin on Loko's chances of reaching the Europa League play-offs: it Will be very difficult to do anything
Joao Felix: Atletico are missing Suarez and Costa
Loko didn't know what to do when Red Bull scored first. Naumov about 1:3
Gasperini about Atalanta: we will Go to Amsterdam with a small advantage
Striker Berisha Of Salzburg: We were better than Loko and deserved to win
Pep on city's 1st place in the Champions League group: we played very well in all the matches
Shakhtar defender Vitao on 2:0 with Real Madrid: the main Thing is not to fly too high in the clouds