Czech Republic

Další boj, další prohra. Házenkářky trápily ruské favoritky až do konce

Tak moc se ty zápasy podobaly. Škoda, že i vısledkovì: Èešky se opìt držely proti favoritkám, tak jako . Nyní dokonce proti daleko slovutnìjším sokyním, vždy Rusky vyhrály poslední olympiádu a loni braly bronz z mistrovství svìta.

Ale konèí poražené.

„Klobouk dolù pøed hráèkami. Štve mì, že na body je to k nièemu. Ale jinak to holky zvedne, dodá jim sebevìdomí, že mùžou hrát i proti olympijskım vítìzkám,“ øekl Bašnı. „Rozhodlo pár detailù, nìjaké technické chyby. Vıbornì jsme bránili, dokázali jsme dostávat Rusky pod tlak.“

Podrobná reportហze zápasu ME házenkáøek

To tedy. V první pùli po skvìlé ránì Malé z køídle a následném promìnìném trháku Kordovské nad vıchodním obrem vedly 8:5; Rusky zpomalila dvì rychlá vylouèení v úvodu a nesedìlo jim ani to, že se jejich tempu Èešky stihly pøizpùsobit. Odvážná hra vedla ke zcela vyrovnané desetiminutovce a následnì slibnému tøígólovému náskoku.

Jenže se pøihodilo to, pøed èím kouè Bašnı varoval: „Jakékoli laciné ztráty jsou smrtící.“ Pøesnì tímto nechtìnım zpùsobem jeho družstvo nabídlo Ruskám bleskové a nepøíliš pracné srovnání na 8:8. Pak už adeptky na medaile udávaly tempo.

I proto, že skloubily fyzickou pøevahu tøeba s èím dál dùslednìjší obranou Markéty Jeøábkové. Zase stejnı házenkáøskı song jako minule proti Švédsku: šutérka z bundesligy mezi èeskımi spojkami v první pùli až pøíliš vyènívala pøímoèarostí, tahem i støelbou – a k Jeøábkové se nikdo dlouho nepøidával, což Rusku zjednodušovalo strategii.

Také kvùli tomu Èešky ve druhé pùli èekaly na první gól sedm minut. Ale ani to neznamenalo ztrátu nadìjí, naopak: opìt famóznì chytající Kudláèková a dva umné podstøely Marèíkové vrátily skóre na 16:17 a Kvášová následnì ze sedmièky srovnala. Vida, drama!

Nervozita se podepisovala na všech støelkyních, gólù bylo málo. Škoda, že opìt Kvášová pøesnì v èase 50:00 za stavu 18:19 trefila spojnice tyèe a bøevna... „Možná kdybychom vyrovnaly, byly by ještì víc pod tlakem, tøeba by to vypadalo jinak,“ dumal Bašnı. „Ale nesmí se zapomínat, že v takovıch chvílích proti vám jsou olympijské vítìzky, co všechny hrají a vyhrály Ligu mistrù. Nebo ji vyhrají letos.“

Èešky se - chvílemi bez vyšavené Jeøábkové, která potøebovala støídat - proti silné a vysoké ruské obranì tìžko prosazovaly a dva rychlé trháky soupeøek posunuly skóre na 18:21. I pøes pøíkladnou èeskou bojovnost do samého konce už favoritky náskok udržely. Na triumf se však nadøely mnohem víc, než se oèekávalo.

Èešky tak v pondìlí potká pøímı duel o postup - vzhledem k tomu, že Španìlky remizovaly se Švédkami 23:23, k nìmu postaèí jakıkoli triumf. „Na Španìlky se pøipravíme tak, abychom vyhráli,“ øekl Bašnı.

Mistrovství Evropy házenkáøek v Dánsku

Skupina B (Herning) 

Sestava a branky Èeska: Kudláèková, Novotná - Knedlíková 3, Koneèná, Maòáková 1, Kvášová 2/1, Polášková 3, Kordovská 1, Mikulášková, Hurychová 1, Šustková, Marèíková 2, Zachová, Kováøová 1, Jeøábková 6/2, Malá 2.

Rozhodèí: M. Sáová, V. Sáová (obì Portug.). Sedmimetrové hody: 4/3 - 3/2. Vylouèení:

Skupina C (Kolding)

Skupina D (Kolding)

Tabulka sk. B

Tım Z V R P S B

Tabulka sk. C

Tım Z V R P S B

Tabulka sk. D

Tım Z V R P S B

Football news:

Neville compared Liverpool to Coventry after Manchester United's win. Probably because of the color of the uniform
Vladimir Gazzaev held the first training session with Siena
Alessandro Costacurta: Inter are the favourites for both the Milan derby and the Scudetto
The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club