Czech Republic

Cyklista Petruš překonal vyhoření a je zpět: Chci na největší závody

V létì dostal možnost stáže v belgické stáji Alpecin-Fenix a po pùl roce podepsal profesionální kontrakt. „Mám z toho obrovskou radost, vrátit se do proficyklistiky byl mùj cíl. Jen jsem neèekal, že to pùjde tak rychle. Poøád je to pro mì tìžko uvìøitelné,“ pøiznává tøicetiletı rodák z Vrbna pod Pradìdem.

Èím jste Alpecin-Fenix pøesvìdèil, aby vám nabídl smlouvu?
Nevím, jak na to odpovìdìt. Tım si mì vybral na základì testù, které trvaly od jara do podzimu, a také podle závodù Okolo Slovenska a jednorázovky ve Francii. Byli spokojení a vyhodnotili to tak, že bych se jim hodil. V pùlce listopadu mi nabídli smlouvu a zároveò jsem se dozvìdìl, že budou mít další tım AlpecinFenix Development Team, kontinentální, ve kterém budu i já. A teprve zhruba pøed tıdnem se tım oficiálnì zveøejnil.

Na podzim v prùbìhu stáže jste v rozhovoru pro MF DNES pøiznával, že šance na získání angažmá není velká. Na závodì Okolo Slovenska jste dojel jednatøicátı a zbytek sezony rozboural koronavirus. Co vám pomohlo?

Prvoøadé byly urèitì testy, kde si tım ovìøil mou vıkonnost, pak nìjakou dobu sledovali, jestli jsem schopnı se jejich metodami zlepšovat. Závod Okolo Slovenska byl pomìrnì úspìšnı, protože nešlo o to vyhrát nebo zajet umístìní, ale zvládnout splnit úkoly a jet podle jejich pøedstav. To se mi podaøilo po všech stránkách, umístìní pak bylo dané už po prologu a poøadí si hlídaly dva nejsilnìjší tımy. Jel jsem ještì jednorázovku ve Francii (36. místo), která byla hodnì rovinatá a na vìtru, také jsem pøi ní mìl spoustu úkolù a podaøilo se mi je splnit, takže tım byl spokojenı.

Ve tøiceti zaèínáte v profipelotonu na silnici, to není úplnì obvyklé.
Já nezaèínám, spíš se k tomu vracím. Nìkolik let jsem jezdil v BKCP-Powerplus, což je stejnı tım, kterı se teï jen jinak jmenuje. Moje priorita byla cyklokros a to se teï zmìnilo. Teï je má jediná disciplína silnice a cyklokrosu se nebudu vìnovat vùbec.

Nebude vám terén chybìt?
Zatím mi nechybí. Mám velkou motivaci se na silnici posunout tréninkem a dostat se postupnì dál i na nejvìtší závody. Chci dìlat všechno pro to, aby se to povedlo. A pokud pro mì cyklokros podle trenérù nebude pøínos, tak toho ani nelituji. Spíš se chci zamìøit na pøípravu, abych vše dìlal co nejefektivnìji a nejlépe. Teï si užívám typickou silnièáøskou pøípravu, která obsahuje spoleèné tréninkové kempy ve Španìlsku a spoustu individuálních tréninkù zamìøenıch na schopnosti. U mì konkrétnì na dlouhé etapové závody.

Slavkovské radary je lokální závod v silnièní èasovce do kopce, po dlouhé...

Lubomír Petruš ještì v barvách tımu Kolárna Olomouc.

Mùžete se v pøípadì úspìchù posunout z Development tımu nahoru?
V Development tımu nebudu pokraèovat dva tøi roky. Mám smlouvu na rok, a pokud se tımu osvìdèím, tak bych mìl dostat buï profismlouvu v hlavním tımu, nebo nic. Jinak oba tımy fungují spolu, jen má každı z nich jinı program, ale závodníky si mohou pøehazovat. Mùžu tedy jet všechny závody kromì WorldTour úrovnì. Sezonu zaènu s ProContinental tımem etapovım závodem Tour des Alpes kategorie UCI Europe Tour. V dalších tıdnech mì potom èekají dvì jarní klasiky.

Na trénincích nám napøíklad mìøí, kolik kdo vypotí, také nám mìøí glukózu po celı den, aby zjistili reakci na stravu a tu pak pøizpùsobili do závodu.

Lubomír Petruš cyklista stáje Alpecin-Fenix

Jak vypadá tréninkovı kemp ve Španìlsku?
Pøíprava je perfektní nejen proto, že vyšlo skvìlé poèasí a je tu teplo, takže se vyhneme riziku nachlazení. Všechno ve zpùsobu trénování se hodnì posunulo. Jsme rozdìlení do skupin podle typù jezdcù a našich potøeb, není to tedy jeden trénink pro všechny. Nejde srovnávat klasikáøe, sprintera a èasovkáøe. Každı trénuje jinak dlouhé intervaly, má jinou délku tréninkù i jinou stravu a tento individuální pøístup se mi líbí.

Pøekvapilo vás tam nìco?
Døív jsem to zažil jinak a i další Èech v tımu Petr Vakoè mi øíkal, že ani v Quick-Stepu, kde závodil, nemìl takové podmínky jako tady. Tím nemyslím materiál, ale spíše stravu, zpùsob práce trenérù, kdy se øeší opravdu každı detail. Na trénincích nám napøíklad mìøí, kolik kdo vypotí, mìøí nám glukózu po celı den, aby zjistili reakci na stravu a tu pak pøizpùsobili do závodu. Èasté odbìry moèi, krve a testování fyzické vıkonnosti pak obsahuje škálu nìkolika prvkù, se kterımi se individuálnì pracuje. Èlovìk si uvìdomí, že tréninkem mùže zdokonalovat spoustu vìcí, a u každého jedince se tady zamìøují na tu nejpotøebnìjší vìc, aby se dostal pro jeho konkrétní cíle na nejvyšší úroveò. Myslím, že tımù, které to takto mají, nebude tolik.

S kım jste ve skupince?
Jsme skupina lehèích jezdcù rozdìlenıch na dvì pìtice. Jezdím s Belgièany Louisem Vervackem, Xandro Meurissem, Florisem de Tierem a Italem Kristianem Sbaraglim. Ve druhé skupince je Petr Vakoè a mùžeme se bìhem tréninku po intervalech rùznì prohodit. Všichni jsme jezdci do sedmdesáti kilogramù s podobnou skladbou tìla a programem. Další jezdci nad sedmdesát a spíše klasikáøi jako Mathieu van der Poel mají jinou skupinu a sprinteøi jezdí zase úplnì zvl᚝.

Jak pro vás vyznívá srovnání se závodníky jezdícími na té nejvyšší úrovni?
Je to pøíjemné, tréninky mì baví, na druhou stranu všichni zapadli a cítí se v tımu rovnocennì. Zvykám si, je to už druhé soustøedìní, takže se s tím sžívám a pøijde mi to po nìkolika trénincích normální. Zaèátek mì hodnì pøíjemnì pøekvapil, vìdìl jsem, že tım je na hodnì vysoké úrovni, ale nevidìl jsem do zázemí a detailù, to pøedèilo mé oèekávání.

Vidíte na sobì nárùst vıkonnosti?
Pøed mìsícem jsme si dali tréninkové cíle a øíkal jsem si, že je to ze zaèátku pøípravy velkı skok, ale byl jsem mile pøekvapenı, že se povedlo všechno splnit. Pøed pár dny jsme mìli další testování a jsem tam, kde tım èekal, že bych mohl bıt, možná ještì lehce nad tou hranicí. Takže vše jde správnım smìrem.

Lubomír Petruš na MÈR v Hlinsku

Lubomír Petruš ještì coby cyklokrosaø

To musí bıt pøíjemné zjištìní, že vaše tìlo takto reaguje.
Jistì. Tak to bylo i v létì. Sám jsem byl pøekvapenı a tım taky, že reaguji dobøe. Je druhı mìsíc od zaèátku zimní pøípravy a jde to dál podle plánu, takže jsem za to moc rád. Zdraví drží a teï je nejdùležitìjší nemít nìjakı vıpadek, aby vše šlo dál, jak je naplánované.

Jaké máte ambice?
Na boj o smlouvu se neohlížím, na to mám dost èasu. Prvoøadé je splnit vıkonnostní cíle a s tím souvisí i vısledky v závodech. Neznám konkrétní program, ale mìl bych bıt jezdec na celkové poøadí na t잚ích etapovıch závodech. Uvidím podle možností a pokynù tımu, jestli budu mít nìjakı závod volnou ruku a k sobì i nìjaké lidi, èi naopak budu mít za úkol pomáhat. Mùj hlavní cíl je, aby tım byl spokojenı a splnil jsem to, co mám, a byl pøípadnì k ruce ostatním klukùm. Silnièní cyklistika není už víceménì individuální sport, ale hodnì tımovı. Je tu spousta jezdcù nìkomu k ruce a ani jednou za sezonu se jim tøeba nepovede jet na sebe a za svım úspìchem, ale za cílem kolektivu. To budu dìlat na maximum, co bude v mıch silách.

Po skonèení kempu se budete dál pøipravovat doma v Olomouci?
Ano, tréninky jsou øízené na dálku a jednou dvakrát tıdnì telefonicky analyzujeme vısledky s trenérem, kterı vidí naše detailní data každı den. Každému vyhovuje jezdit si podle sebe, spoleèné soustøedìní je nìjaká zmìna, teambuilding, kterı má vıhody i nevıhody. Napøíklad tu èlovìk nemùže udržet svoje zóny nebo watty do detailu, jak dokáže sám. Ale vıhod je na druhou stranu spousta. Pøi tomto režimu domácí pøípravy je pøíjemné bıt ve svém známém prostøedí, navíc závodníci pak nejsou pøecestovaní. Jen v Olomouci nevydržím dlouho, stìhujeme se na jižní Moravu, abychom byli blíž k vídeòskému letišti.

Všechno chcete podøídit úspìchu, a tak se radìji pøesunete blíž k Vídni?Ano. Do Prahy jsem to mìl autem tøi ètyøi hodiny, vlakem dvì a pùl, ale létá se odtud s pøestupem, takže je to pro mì další den navíc, kdy jsem rozhozenı. Dùvodù ke stìhování bylo víc, tento je ale nejzásadnìjší. Vídeò je velké letištì, èlovìk nemusí pøesedat a místo devíti hodin mi cesta mùže trvat jen dvì. Je to pak o malièkıch detailech a já nechci nic opomenout.

Football news:

Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones
Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes
Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher