Czech Republic

Čtyři tisíciny rozhodly. Nebo ne? Určila cílová fotografie správného vítěze?

Tøi muži z vedoucí skupiny se v cílové obci Berg en Terblijt chystali k závìreènému spurtu.

„Držel jsem se za Woutovım kolem, protože jsem si byl jistı, že je lepším spurtérem než Max,“ popisoval jednadvacetiletı Tom Pidcock z Ineosu, skokan této cyklistické sezony, jak si hlídal Wouta van Aerta z Jumba, zatímco Max Schachmann z Bory mìl bıt v jejich souboji tím tøetím do poètu. (Což také nakonec byl...)

O ètyøi dny døíve na Brabantském šípu dokázal Pidcock ve spurtu Van Aerta neèekanì porazit.

„Pøitom pøi Brabantském šípu jsem si myslel, že Wout je na trati silnìjší než já,“ popisoval Brit. „Zato dnes jsem vìøil, že jsem tím nejsilnìjším chlapíkem v závodì. Mìl jsem do spurtu vážnì dobré nohy.“

Pøesto mu to tentokrát na titul nestaèilo.

Dvì stì metrù pøed cílem zaèal Van Aert z první pozice spurtovat, na metì 80 metrù pøed cílem se Pidcock vynoøil zpoza jeho kola a èím dál víc se Belgièanovi pøibližoval.

Pak proali èáru. Vedle sebe. Prostım okem nebylo možné rozlišit, kdo zvítìzil. Remíza, øekli byste.

„Bylo to supertìsné,“ øekl Van Aert.

Pak se zaèal lídr Jumba za cílem radovat. Ale jen na chvíli.

„Po dojezdu jsem z tımového rádia uslyšel, že jsem vyhrál,“ popisoval Van Aert. „Jenže vzápìtí jsem na velké videostìnì uvidìl zábìry, po kterıch jsem se znovu ocitl v nejistotì.“

Zábìry z televizní kamery umístìné u cílové èáry (ale ne pøímo na ní) totiž upøednostòovaly coby vítìze spíše Pidcocka.

Déle než pìt minut se èekalo.

Van Aert pøiznával: „Moje pochybnosti trvaly až do chvíle, než jury pøišla do pøevlékacího stanu a oznámili, že mé vítìzství je potvrzeno. Nikdy jsem ještì tak tìsnı dojezd nezažil.“

Vybojoval druhé worldtourové prvenství v sezonì, už v bøeznu dominoval závodu Gent - Wevelgem. 

Vítìznì tak završil nesmírnì vyèerpávající cyklokrosovı a silnièáøskı blok závodù, bìhem nìjž se v terénu stal vítìzem Svìtového poháru a vicemistrem svìta, naèež na silnici kromì dvou klasik ovládl i dvì etapy Tirrena-Adriatica (kde skonèil celkovì druhı), navíc pøidal 3. místo na Milán - San Remo, 4. místo na Strade Bianche a 6. místo Kolem Flander.

Pidcock: Více otázek než odpovìdí

Jeden z komisaøù UCI nabídl v nedìlním veèeru do televizních kamer zábìr cílové fotografie, která urèila vítìze Amstelu. 

Rozdíl mezi prvním a druhım mìl èinit pouhé ètyøi tisíciny sekundy.

Pidcock nejprve porážku pøijal: „Nemùžete pøece nesouhlasit s cílovou fotografií. Jsem zklamanı, prohrát o tak malı kousek je frustrující. Zvl᚝ po povedeném prùbìhu závodu a s tak silnım tımem v zádech. Mìl jsem zaèít spurtovat døív.“

Pøesto ani tím pochybnosti o vítìzi neskonèily.

V pondìlí dopoledne totiž Pidcock tweetoval: „O vısledku Amstelu se na Twitteru hodnì spekulovalo. Cílová fotografie se používá k ovìøení vısledku. Jenže vèerejší snímek vytvoøil více otázek, než kolik jich bylo zodpovìzeno. To není správné. Fotofiniše by mìly bıt stoprocentnì pøesné.“

Na Twitteru se po závodì skuteènì objevily zábìry dojezdu z rùznıch úhlù, které vybízely k rùznım interpretacím vısledkù, ale k žádnému vyšetøování legitimity cílové fotografie nedošlo.

Profesor Daam Van Reeth pøi dotazu na pøesnost cílovıch fotografií v cyklistice v porovnání s jinımi sporty pro server Cycling Weekly podotkl: „Jde o èastou otázku pro odborníky v oboru: Je souèasná technologie, která se používá pro cílové fotografie v cyklistice, dostateènì pøesná, aby si byla jistá rozdílem ètyø tisícin sekundy? Napøíklad pokud je v lyžování rozdíl menší než setina sekundy, sportovci jsou si rovni a oba jsou vyhlášeni vítìzi.“

Navíc nìkteré z fotografií, které se šíøily na sociálních sítích, naznaèovaly, že na Amstelu nebyla cílová kamera umístìna v dokonalé linii cílové èáry, ale nepatrnì pøed ní. Také to by samozøejmì hrálo roli.

Komisaø UCI Jempi Jooren vysvìtloval belgickému listu Het Nieuwsblad, proè trvalo tak dlouho, než dokázali vítìze potvrdit: „Televizní kamery mají širokoúhlı objektiv, kterı èasto poskytuje zkreslenı obraz. Také jsem si nejprve myslel, že Pidcock vyhrál. Pøi pohledu na zpomalenı televizní zábìr bych za to dal ruku do ohnì. Ale cílová fotografie ukázala, že to bylo jinak. Rozdíl byl skuteènì jen nìkolik milimetrù. Cílová fotografie pracuje s pixely. Na tìchto pixelech nevidíte rozdíl menší než milimetr.“

Pidcock pozdìji svùj tweet, v nìmž zpochybnil vısledky, opìt smazal, možná na doporuèení vedení tımu Ineos.

Pøi hledání onoho povìstného „kdyby“ experti poukazovali, že pøi tak tìsném dojezdu mohly sehrát roli i další detaily.

Tøeba i fakt, že Pidcock pøed spurtem zapomnìl odhodit svùj bidon, nebo možná minul vymezené území pro jeho odhození a nechtìl riskovat diskvalifikaci tím, že se ho zbaví pozdìji. Diskutovalo se tudíž, zda i váha bidonu mohla zpùsobit rozdíl ètyø tisícin v cíli.

„Nebo by možná Pidcockovi pomohlo, kdyby mìl o 10 psi na pøedním kole navíc,“ glosoval pøední britskı reportér Michael Hutchinson. Psi je anglosaská jednotka tlaku, definovaná jako libra síly na ètvereènı palec.

Pidcock zároveò pøiznal, že v pøedchozím prùbìhu Amstelu ponìkud „naletìl“ na útok Primože Roglièe z Jumba, kterı následoval, a tøíštil tím síly. „Až pozdìji mi došlo, že to byl Primožùv strategickı tah pro Wouta,“ vykládal jezdec Ineosu.

Každopádnì i na smolné koncovce dokázal najít jedno nepøehlédnutelné pozitivum: „Rostu s každım dalším závodem.“

V rámci jarních klasik se pøedstaví ještì ve støedu na Valonském šípu. Naopak pro Van Aerta nyní zaèíná dlouhé nezávodní období, které potrvá až do èervnového startu na etapách Dauphiné, pøípravném klání pøed Tour.

Že odpoèinek potøebuje, o tom na rozdíl od cílové fotografie Amstelu nikdo nepochybuje. 

Football news:

Neymar about relegation from the Champions League: PSG did everything they could. I am sad, but I am proud of the team
Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final