Czech Republic

Čtyři dny, dva hattricky. Taková je vizitka útočníka Mana, hvězdy FCSB

Dvaadvacetiletı rumunskı reprezentant dokázal nìco, co se jen tak nevidí. V rozmezí ètyø dnù nasázel soupeøùm dva hattricky! Tøikrát se trefil ve ètvrteèním utkání 2. pøedkola Evropské ligy na høišti srbského soupeøe Baèka Topola, které skonèilo divokou remízou 6:6 a postupem FCSB na penalty.

Tøi góly vstøelil i v nedìli v rumunské lize proti FC Agres a zaøídil svému tımu hladkou vıhru 3:0. Byla to doslova „One Man Show“.

FCSB, známìjší pod døívìjším názvem Steaua Bukureš, pøitom neprožívá vùbec lehké období. V tımu øádí koronavirus, onemocnìlo devìt hráèù a osm èlenù realizaèního štábu vèetnì hlavního trenéra Antona Petrey. V Srbsku se navíc zranil klíèovı ofenzivní hráè Florinel Coman, kterı by mìl chybìt zhruba mìsíc.

Rumunskı tım, v ligové tabulce aktuálnì tøetí, však obrovskım problémùm stateènì vzdoruje. Povolal náhradníky a pøivedl brankáøe Catalina Stratona a obránce Stefana Canu, které už v nedìli premiérovì nasadil do hry.

„Dùležité je, že jsme se semkli, a hráèi, kteøí zùstali zdraví, ze sebe vydávají maximum,“ øekl autor dvou hattrickù Dennis Man rumunskım médiím po ligové vıhøe 3:0. „Já osobnì se cítím dobøe, jsem zdravı a modlím se k Bohu, abych mohl dál pomáhat tımu. Utkání se Slovanem pro nás bude klíèové, bude to zápas roku,“ neskrıvá rumunská hvìzda pøed bitvou s Libercem.

Je otázka, v jaké sestavì bude moci FCSB ve ètvrtek proti Slovanu nastoupit, ani oslabenı rumunskı tım však podceòovat nelze. „Klub mùže mít další nemocné, nebo by mohli mít i uzdravené. Koupili nového brankáøe a nového hráèe, takže to bude tìžké, nesmíme nic podcenit. Domácí budou stále favoriti, neèeká nás urèitì nic lehkého,“ uvìdomuje si libereckı brankáø Filip Nguyen.

Zápas 3. pøedkola Evropské ligy se hraje ve ètvrtek od 19.30 støedoevropského èasu na stadionu v Giurgiu nedaleko bulharskıch hranic. Na nìm se fotbalisté Liberce pøedstavili už pøed šesti lety shodou okolností také ve 3. pøedkole a tehdy tam místní Astøe podlehli 0:3.

Ještì v úterı Slovan trénuje v domácím prostøedí, do Rumunska odlétá ve støedu ráno.

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points