Czech Republic

CTP získala certifikaci na všechny své budovy v šesti zemích

„Certifikace celého portfolia byla obrovská vızva, kterou nikdo z našich konkurentù v regionu neprošel. Jsme rádi, že se povedla a ukázala, že naše nemovitosti jsou skuteènì energeticky efektivní a splòují množství kritérií souvisejících s dopadem na životní prostøedí,“ uvedl Martin Vaidiš, kterı v CTP odpovídá za udržitelnı design vıstavby.

Certifikaci je nutné každé tøi roky obnovovat a každoroènì kontrolovat, což sebou nese dlouhodobé investice. Spoleènost investovala do certifikace budov èástku pøesahující 1,75 milionu eur, tedy 45,5 milionu korun.

Firma chce zajistit udržitelnost nemovitostí po celou dobu životního cyklu, proto zvolila nákladnìjší certifikaci In-Use, kdy do hodnocení vstupuje i samotnı provoz a nájemce, bez jehož souèinnosti by nebylo možné certifikát získat.

„Certifikace všech nemovitostí u hráèe s tak rozsáhlım portfoliem, jaké vlastní a provozuje CTP, je i v evropském mìøítku ojedinìlá,” potvrdila Lenka Matìjíèková, vedoucí Zeleného tımu spoleènosti Arcadis, kterı certifikoval vìtšinu CTP portfolia. Podle ní jde nicménì o trend, kterı budou další spoleènosti následovat.

„Šetrnı pøístup k vıstavbì má naše spoleènost v genech již od svého vzniku. Zelení jsme byli už v dobì, kdy to nebylo moderní, a to nám dává obrovskı náskok proti konkurenci,” poznamenal Martin Vaidiš. Nyní se podle nìho vložené prostøedky do ekologiètìjší vıstavby spoleènosti vracejí. Provoznì jsou šetrné budovy v dlouhodobém mìøítku pro majitele efektivnìjší. Mají nižší spotøebu energie a vody, navíc dnes velká vìtšina nadnárodních nájemcù kvalitní budovy vyžaduje.

Ekologická budova není podle Vaidiše stavba obalená zelení. Pro prùmyslové nemovitosti však není využití zelenıch støech vhodnım øešením. „Zelená plocha na støeše industriálního parku nebo logistické haly totiž na druhou stranu pøináší i znaèné zvıšení uhlíkové stopy stavby v dùsledku nutného zesílení nosné konstrukce a konstrukce støech,” vysvìtlil Martin Vaidiš.

Dnešní šetrná prùmyslová budova proto øeší pøedevším energetické úspory v podobì kvalitní obálky budovy, moderního a efektivního osvìtlení LED technologií a efektivním vìtráním za pomocí vzduchotechniky s technologií zpìtného získávání tepla.

Budoucností v energetické oblasti logistickıch hal je ostrovní nebo èásteènı ostrovní koncept, kterého je možno za pomocí fotovoltaiky na støechách dosáhnout. Pro její nasazení pøedstavují støechy znaènı prostor, kterı je jinak velmi složitì využitelnı. V brzké budoucnosti chce CTP osadit støechy svıch parkù v Èeské republice fotovoltaickımi elektrárnami o vıkonu pøesahujícím 20 megawatt-peak a vıhledem pøevyšujícím 250 MWp na celém portfoliu. Nezbytností jsou pak inteligentní systémy øízení budov a kvalitní databáze mìøenıch dat.

V rámci vıstavby je také velmi dùležité využívání materiálù s nízkou uhlíkovou stopou a použití certifikovanıch materiálù, které jsou šetrné k pøírodì v celém svém životním cyklu. Budoucností pro logistické haly je tak podle Vaidiše napøíklad používání døevìnıch konstrukcí nebo recyklovanıch materiálù. Podstatnı je i pøístup k zpìtnému využití existujícího materiálu, pokud je na pozemku napøíklad v podobì dosloužilé stavby na pùvodním brownfieldu.

V prùmyslovıch šetrnıch budovách je nezbytné øešit také otázku úspor vody. Pro splachování toalet se tak využívá napøíklad již jednou použitá pøeèištìná šedá voda a nezapomíná se ani na hospodaøení se srážkovou vodou.

Football news:

Kane will not leave Tottenham this summer. Clubs do not have the money for such large deals
Antonio Conte: The fans of our rivals said that Conte should be kicked out of Inter. It would help them
Real Madrid is ready to listen to proposals for Varane if contract negotiations do not start by the summer
Antonio Cassano: Juve bought Ronaldo to win the Champions League, but the results got worse. They took Serie A without him
Manchester United could buy Pau Torres from Villarreal. Kunde from Sevilla is too expensive
Lautaro Martinez: I negotiated with Barca, but that's in the past. I will sign a new contract with Inter
Miguel Veloso: Ronaldo is like Jordan, he's a legend. Cristiano will be the best scorer in the history of football