logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

ČSSD udělala čistku v Ostravě a vrací se jí Kajnar, má být i lídr do voleb

„Já bych stál o to, aby byl naším kandidátem na moravskoslezského hejtmana,“ øekl iDNES.cz Hamáèek.

Návrh na odebrání licencí vìtšinì místních bunìk v Ostravì pøedložila moravskoslezská ÈSSD. Tento krok podle Zaorálka i Hamáèka pøímo souvisí s návratem Kajnara. „Vrací se, protože se ztrácí vliv lidí, kteøí ho vyhodili,“ øekl ministr Zaorálek.

Rozhodnutí se tıká zhruba 290 lidí. „Není to o tom, že bychom ty èleny vylouèili. Ti, co to myslí se sociální demokracií vážnì, se mohou do ostatních organizací pøihlásit,“ uvedl Hamáèek.

„Pøedsednictvo tím rozhodnutím umožnilo sestavit velmi silnou kandidátku, která vìøím uspìje. A sociální demokracie má šanci, že bude mít ve své baštì velmi dobrı volební vısledek,“ øekl Hamáèek.

„Má-li jít sociální demokracie do dalších voleb, tak se musí vyøešit situace v Ostravì. Ta organizace tam je v takovém degenerovaném stavu,“ prohlásil Zaorálek, kterého se prı volièi pøed volbami do Snìmovny s údivem ptali, zda je skuteènì ve stranì s lidmi, kteøí ostravskou sociální demokracii vedou.

„Bohužel v sociální demokracii ostravské figurují lidé, kteøí jsou nedùvìryhodní a se kterımi na veøejnosti nikdo moc diskutovat nechce. Dokonce i politické strany nám vzkazují, že by s námi rády šly, ale kdybychom mìli jiné lidi,“ øekl Zaorálek. „Máme šanci budovat to znovu,“ uvedl ministr kultury.

Kajnarùv návrat je podle Zaorálka vıborná zpráva pro ÈSSD. „Právì ostravská organizace vypudila v minulosti ze svıch øad Petra Kajnara, kterého tam vìtšinou v kraji pokládáme za úspìšného politika,“ prohlásil Zaorálek.

Themes
ICO