Czech Republic

ČSSD se rozpočet nelíbí, ale bude pro něj hlasovat. Vládě chybí hlasy KSČM

Závìreèné schvalování rozpoètu je naplánováno na polovinu prosince a menšinová vláda Andreje Babiše pro jeho pøijetí nemá vyjednanou podporu. Odmítá totiž vzít armádì 10 miliard korun, což je podmínka komunistù, kteøí vládu dosud tolerují.

Opozièní hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího oznámilo, že navrhuje ve druhém ètení zákona o státním rozpoètu úspory ve výši 70 miliard korun. Chce snížit snížit dotace soukromým firmám a na obnovitelné zdroje, uspoøit zbytné výdaje v ministerstvech vnitra, financí a dopravy, omezit podporu ekologickým spolkùm a omezit evropské dotace i odvody do rozpoètu EU, èi zrušit plošnou inkluzi na školách.

Šéfka TOP 09 navrhla škrtnout slevu na jízdném

Pøedsedkynì TOP 09 Markéta Pekarová navrhla škrtnout peníze z dotací agropotravináøskému komplexu a zcela zrušit slevu na jízdném, na kterou mají nyní nárok dùchodci a také studenti.

ÈSSD oznámila, že bude chtít doprovodné usnesení k rozpoètu, podle nìjž mají chce smìøovat peníze urèené pro neziskové organizace na podporu zdravotní péèe a skupin ohrožených pandemií covidu-19.

Rozpoèet nepoèítá s dopadem daòového balíèku

Do navrženého schodku rozpoètu 320 miliard korun není zahrnuta zásadní zmìna daní, kterou bude teprve pøíští týden schvalovat Senát.

Dopady daòového balíèku, který mimo jiné ruší superhrubou mzdu a má zavést sazby danì z pøíjmu z hrubé mzdy 15 procent (z pøíjmu nad ètyønásobek prùmìrné mzdy 23 procent), odhadla ministrynì financí Alena Schillerová na 130 miliard korun.

Prezident Miloš Zeman v úterý uvedl, že daòový balíèek jako celek bude možná vetovat, a to pøedevším proto, že obsahuje i zásadní zvýšení slevy na dani na poplatníka z 24 840 korun za rok na výši hrubé prùmìrné mzdy za pøedminulý rok, což nyní vychází na více než 34 tisíc korun.

Fakticky tím ale prezident tlaèí Senát, aby vyšší slevu na dani z balíèku vypustil, o což usilují i premiér Andrej Babiš a ministrynì Schillerová.

Zatímco nové sazby danì danì z pøíjmu 15 a 23 procent prosadilo ve Snìmovnì ANO s pomocí opozièních stran ODS a SPD, a proti vùli koalièního partnera ÈSSD, rùst slevy na dani navrhli Piráti a spolu s dalšími opozièními stranami pro to byla i sociální demokracie.

Zemanovi ovšem vadí i to, že v daòovém balíèku není jeho èasové omezení na dva roky, což mu slíbili Babiš a Schillerová.

Pozmìòovací návrh Romana Onderky z ÈSSD, který by zakotvil pøímo v zákonì èasové omezení nových daòových sazeb, ministrynì financí nepodpoøila a poslanci ANO pro to pak nehlasovali. Babiš øíká, že je na budoucí vládì, která vzejde pøíští rok z voleb, aby ozhodla, jak mají být danì nastaveneny. Argumentuje, že Snìmovna v novém složení na to bude mít dost èasu.

„Já doufám, že dotáhneme tento pøíbìh do dobrého konce,“ øekl pøi projednávání rozpoètu pøedseda ODS Petr Fiala. Zdùraznil, že pro všech 4,5 milionù zamìstnancù bude znamenat daòový balíèek, že budou mít v penìžence více penìz.

Football news:

Benitez will not return to Chelsea if Lampard leaves, and will not take charge of Newcastle until the change of ownership
Arthur scored for Juventus for the first time. He is playing his 19th game for the club
Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins
Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers