Czech Republic

Covidový letecký most. Vrtulník z Líní převážel pacienty z plných nemocnic

Pacienti z Chebu letecká záchranná služba pøepravila do jihoèeskıch nemocnic a nemocnic Kraje Vysoèina a do Prahy. „Aktuálnì dominuje Ústeckı kraj s transporty na Moravu,“ øekl náèelník odboru letecké a záchranné služby a urgentní medicíny v Líních Zdenìk Pašek.

K páteènímu odpoledni vrtulník pøevezl mezi nemocnicemi už 21 covidovıch pacientù. První požadavky na leteckı transport ze zaplnìnıch nemocnic do míst s volnou lùžkovou kapacitou zaznìl ve druhém lednovém tıdnu.

Po stále rostoucím poètu požadavkù postavila armáda na žádost hejtmana Karlovarského kraje a Ústøedního krizového štábu v Líních speciální posádku s vrtulníkem pro pøepravu pacientù s koronavirem, kteøí byli ve vážném stavu a potøebovali specializovaná intenzivní lùžka. 

„Covidová posádka zaèala létat v pracovní dny 25. ledna. Požadavky pøicházejí témìø každı den, nìkdy se transportují v jeden den i dva pacienti. Bohužel, nepøíznivé klimatické podmínky, mlhy a nízká oblaènost, let v nìkterıch pøípadech neumožní,“ uvedl Pašek. Kromì dospìlıch s covidem pøevážel vrtulník i nìkolik dìtí s postcovidovım syndromem do FN Motol.

Dosud covidová posádka létala s plánovanımi pøeklady pacientù v pracovní dny. O víkendech vrtulník pøevážel pouze akutní pøípady, kdy se u pozitivnì testovanıch pacientù zhoršil jejich stav z jiné pøíèiny a pozitivita covid byla komplikaci navíc. Ode dneška je kvùli zhoršené situaci covidová posádka v nasazení i o víkendech.

Na pøevozy armádní záchranáøi vyèlenili speciální vrtulník i posádku. Piloti jsou na rozdíl od záchranáøského vrtulníku oddìleni od zadní èásti s pacientem a zdravotníky uzavøenou pøepážkou. Piloti nemusejí nosit neprodyšné ochranné obleky, pøi øízení ovšem musí mít respirátory.

Po každém pøevozu se prostor pro pacienta dezinfikuje. Celı covidovı vrtulník projde dennì dezinfekcí pomocí suché mlhy. Její aplikace trvá zhruba šest minut, vrtulník pak musí bıt dvì hodiny zavøenı. Teprve pak mùže posádka doplnit spotøebovanı zdravotnickı materiál. Po skonèení smìny se v další místnosti musí dezinfikovat i pracovní kombinézy, obuv, telefony a další vìci, které byly použity pøi transportu. „Tento zpùsob dezinfekce má prokázanou úèinnost proti mnoha mikroorganismùm vèetnì koronavirù. Použití suché mlhy musel povolit polskı vırobce vrtulníku,“ uvedl Pašek.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League