Czech Republic

Covid zmrazil léčbu nespavosti. Bez ní ale pacientům hrozí infarkt, deprese či demence

Covid-19 zasadil léèbì spánkovıch poruch ránu – zmrazil èinnost spánkovıch pracoviš, která je zkoumají a léèí.

„Nevìøím na akutnost a neakutnost péèe. Omezením èinnosti tìchto pracoviš kvùli covidu vypadlo asi 20 procent péèe. Ta už nebude nahrazena – nelze ji dohonit, následky se bohužel projeví pozdìji,“ øekl pro Lidovky.cz vedoucí lékaø Laboratoøe spánkové medicíny FN Olomouc Milan Sova s tím, že obvyklá èekací doba na tìchto pracovištích se i v „dobách míru“ pohybuje v rozmezí od ètyø do devíti mìsícù. 

„Apelujeme, aby k omezování nedocházelo – pacienty mùžeme pøed zahájením léèby otestovat, ale nemìli bychom na péèi o nì rezignovat,“ zdùraznil Sovùv kolega Samuel Genzor.

Nejèastìjší poruchou je podle nìj spánková apnoe, tedy dechová zástava. Tıká se pøibližnì dvaceti procent mužù a deseti procent žen. Mezi další poruchy spánku patøí napøíklad námìsíènost, hypoventilace (mìlké a zpomalené dıchání) u obézních pacientù nebo skøípìní zubù.

Studie s názvem Vliv pandemie covid-19 na spánkovou medicínu v Èeské republice a na Slovensku prokázala, že na jaøe se kvùli viru nekonalo 1900 noèních monitorací spánku, pøi nichž lékaøi hledají, zda a jakou poruchou spánku pacient trpí. A navíc neprobìhlo tisíc léèebnıch procesù, pøi nichž lékaøi nastavují vhodnı režim, aby odstranili dechové zástavy a udrželi dıchací cesty prùchozí.

V rámci studie oslovili pneumologové v první polovinì kvìtna tøiadvacet spánkovıch pracoviš v Èeské republice a na Slovensku. Provoz zcela pøerušilo 43,5 procenta z nich, další èinnost vıraznì omezila. Témìø 40 procent nemocnièních laboratoøí se pøemìnilo na covidová oddìlení.

„V nejbližší dobì neèekáme vırazné zlepšení – poèet diagnostikovanıch a léèenıch pacientù ve srovnání s rokem pøedchozím poklesne. Není pochyb o tom, že spánková medicína v Èesku a na Slovensku byla tìžce zasažena nemocí covid-19 a vırazné snížení poètu diagnostickıch a terapeutickıch vıkonù mùže bıt považováno za jednu z vedlejších škod,“ dodal Sova.

Škodlivá záøe mobilù

Každá z poruch se léèí odlišnì, využívají se medikamenty, operaèní zákroky i speciální pøístroje. V pøípadech spánkové apnoe lékaøi úspìšnì používají zaøízení vytváøející pøetlak, kterı je vhánìn do dıchacích cest pøes oblièejovou masku.

Lidí trpících nespavostí podle odborníkù v posledních letech vıraznì pøibıvá. Mezi hlavní dùvody patøí nadmìrnı stres vyplıvající z nezdravého životního stylu nebo nedodržování zásad spánkové hygieny. Pøed usnutím není napøíklad vhodné tìžké jídlo, káva, debaty na vážná témata ani cvièení. Kvalitní spánek narušuje také alkohol, cigareta, televize èi modrá složka svìtla z mobilu, tabletu a jiné elektroniky.

Nespavost má vıraznı negativní vliv na každodenní život, zpùsobuje i pokles sebevìdomí. Proto je tøeba ji nepodcenit a léèit.

Lidé, kteøí nemohli spát, odedávna hledali látku, která by jim spánek navodila. Od sedmdesátıch let minulého století však lékaøi pozorují, že spánek získanı prostøednictvím lékù není normální. Je to spánek modifikovanı ve své struktuøe, vìtšinou lehèí, èasto provázenı probuzeními, která si pacient ani neuvìdomuje. Pøi delším užívání léky neúèinkují, mnohdy jsou navíc silnì návykové a zdraví škodlivé.

V posledních letech proto lékaøi sázejí i na kognitivnì-behaviorální terapie, které mají v léèbì nespavosti prokazatelné úèinky.

Potøebná délka spánku se v prùbìhu života mìní. Lidé starší 65 let potøebují podle lékaøù sedm až osm hodin. Od 18 let do 64 let organismus vyžaduje sedm až devìt hodin. Mladší školáci by pro zdravı vıvoj mìli spát devìt až jedenáct hodin. Pøedškoláci dokonce deset až tøináct hodin.

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it