Czech Republic

Covid se ve třídách šíří, upozorňuje šéf školských odborů Dobšík. Je pro dočasné uzavření

Podle øeditelky benešovské mateøské školy a zástupkynì spolku Pedagogická komora Mileny Mottlové se vìtšina školek potıká s opakovanım vıskytem nákazy a v poslední dobì se situace zhoršuje.

Vláda chce opatøení kvùli zhoršující se epidemii zpøísnit, zatím ale není jasné jak. Podle dosavadních informací ze støedeèních jednání èlenù vlády s opozicí, odboráøi a zamìstnavateli by se mohly kromì jiného uzavøít školky a první a druhé tøídy základních škol. Dál by fungovala jen zaøízení pro dìti zdravotníkù a pracovníkù záchranného systému.

Podle Dobšíka mají odbory informace o tom, že ve speciálních a mateøskıch školách, kde se nemusí nosit roušky, nakaženıch v poslední dobì pøibıvá. Poukázal také na to, že podobnì se nedávno na jednání snìmovního školského vıboru vyjádøil øeditel Ústavu zdravotnickıch informací a statistiky Ladislav Dušek. Podle Duška se nákaza od zaèátku ledna víc šíøí i mezi dìtmi ve vìku šesti až deseti let, ve školách jde vìtšinou o ohniska v prùmìru kolem šesti lidí.

Zástupci odborù proto podle Dobšíka vnímají souèasnou epidemickou situaci jako vážnou a namístì by podle nich bylo školy na nezbytnì dlouhou dobu uzavøít. Na jak dlouho, by mìli rozhodnou epidemiologové, øekl odborovı pøedák. Vèasné rozhodnutí o uzavøení by podle nìj mohlo pomoct situaci døíve zlepšit a školy opìt brzo otevøít. Nyní by mìly zùstat v provozu jen školy vyèlenìné pro dìti zdravotníkù, hasièù nebo tøeba policistù, øekl. Do budoucna by podle nìj mohla školám pomoct kombinace testování, respirátorù a oèkování.

Šetrné testování dìtí na covid-19 by uvítaly i školky, øekla Mottlová, která koordinuje sekci pro mateøské školy ve spolku Pedagogická komora. Podle ní by byly vhodné napøíklad antigenní testy ze slin. „Bohužel vìtšina školek se s covidem v podstatì nerozlouèila od druhé vlny. Uzavírají se jednotlivé tøídy a toèí se to v tìch školkách. To znamená, že jedna tøída se vrátí z karantény a jde do ní druhá,“ uvedla. Podotkla, že rodièe èasto vodí do školky i dìti s pøíznaky nemoci nebo navzdory naøízené karanténì v rodinì. Vìtšina mateøinek by podle ní proto uvítala, kdyby se mohly tøeba na dva tıdny uzavøít.

Dobšík doplnil, že speciální školy na problém s šíøením nákazy poukazují už dlouho. Nìkteré jsou urèené pro dìti s postižením, kde by tøeba bylo zvládnutelné i nošení roušek, ale podobnì jako ve školách pro mentálnì postižené to v nich povinné není. Jako pøíklad uvedl školy pro žáky s poruchami uèení. Øeditelé tam nemohou po žácích roušky vyžadovat, øekl.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies