Czech Republic

Covid přiměl Čechy platit za online seriály, počet uživatelů se ztrojnásobil

Karanténní opatøení pøikovala øadu Èechù k televizním obrazovkám. Kromì klasického vysílání stále více sledují poøady na webech televizních stanic nebo využívají online streamovacích služeb.

„Nejvìtší meziroèní nárùst zaznamenalo sledování placenıch poøadù. Zatímco na jaøe roku 2019 uvedla tøi procenta tázanıch, že si zaplatila za sledování filmù èi seriálù pøes internet, v roce 2020 to bylo již 10,5 procenta. Nejèastìji sledují placené programy na internetu lidé ve vìku 25 až 34 let,“ popisuje Eva Myšková Skarlandtová z oddìlení statistiky vızkumu, vıvoje a informaèní spoleènosti Èeského statistického úøadu (ÈSÚ).

Zdroj: ÈSÚ

Zdroj: ÈSÚ

Ke sledování poøadù a videí na internetu se loni hlásilo 50 procent populace, letos podíl stoupl na 59 procent. Stále více lidí také využívá chytrou televizi. Zatímco v roce 2016 ji mìlo 11 procent èeskıch domácností, letos podíl stoupl na 34 procent. Vyplıvá to z šetøení ÈSÚ na téma internet v èeskıch domácnostech, jejž statistici provedli ve druhém letošním ètvrtletí.

Z prùzkumu rovnìž vyplıvá, že vıraznì vzrostlo i nakupování na internetu. Ještì loni nakupovalo online 39 procent èeské populace, o rok pozdìji už je to 54 procent. „Potraviny si bìhem sledovanıch tøí mìsícù nakoupilo 13 procent osob. Stejnı podíl si pøes internet objednal jídlo z restaurací èi fastfoodù. Obleèení nebo obuv si koupilo online 30 procent lidí. Byla to nejèastìji nakupovaná položka na internetu, stejnì jako v nìkolika pøedchozích letech,“ uvádí pøedseda ÈSÚ Marek Rojíèek.

Pandemie ovlivnila i skladbu èinností, které lidé vykonávají online. Ve srovnání s loòskem Èeši více zasílají zprávy a telefonují, pøípadnì vyhledávají informace o zdraví. Naopak podíl lidí, kteøí na internetu vyhledávají informace o cestování, klesl z 52 procent na 38 procent.

Podíl domácností vybavenıch internetovım pøipojením a poèítaèi dlouhodobì narùstá. V rámci mladších domácností (do 40 let) nebo tìch s dìtmi se už blíží stovce procent. Celkovì má poèítaè èi tablet v Èesku aktuálnì 79 procent domácností, pøístup k internetu jich má 82 procent.

Zdroj: ÈSÚ

Zdroj: ÈSÚ

Poèet uživatelù internetu stoupá, zejména co se tıèe využívání mobilního telefonu. Pøes mobil se nyní na internet pøipojuje témìø dvakrát více Èechù než pøed pìti lety. „Tøi procenta domácností dokonce používají internet pouze na mobilním telefonu, jsou to spíše domácnosti s nižšími pøíjmy. Hodnì jich je napøíklad v Ústeckém kraji, na druhém místì je pak Karlovarskı kraj,” dodává Lenka Weichetová z ÈSÚ.

Football news:

Klopp responds to Clattenburg about refereeing: I don't play mind games. For various reasons, I am not Ferguson
Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season