Czech Republic

Covid nesvědčí zlodějům, v uzavřené Litovli trestná činnost téměř vymizela

Lidé, kteøí se kvùli koronavirové epidemii více zdržují doma, byli podle policejních statistik ménì èasto obìmi zloèinu, a to dokonce i kybernetické kriminality, pøestože nemalá èást lidí trávila více èasu u poèítaèù.

„Nadále evidujeme pøedevším podvody na rùznıch inzertních portálech, podvody pøi seznámení s údajnımi generály americké armády, pøípadnì podvody pøi prodeji motorovıch vozidel,“ popsala pøedbìžnì trendy letošního roku mluvèí krajské policie Jitka Dolejšová.

„Kromì inzertních portálù byly velice rozšíøené podvody pøi prodeji zboží na falešnıch e-shopech, v menší míøe se setkáváme s šíøením dìtské pornografie prostøednictvím e-mailovıch úètù mezi urèitımi skupinami osob,“ dodala.

Celkovì koronavirus do policejních statistik vıraznì zasáhl. Od ledna do øíjna policie v kraji eviduje 7 327 trestnıch èinù, zatímco za stejné období loni jich bylo již 8 467. Pokles je tak 13,5 procenta. Podle Dolejšové ale zatím nelze potvrdit, zda bude trvalı.

V uzavøené oblasti zloèin na tıdny témìø vymizel

Podle mluvèí je nicménì pravdìpodobné, že dùvodem poklesu jsou – pøedevším u majetkové trestné èinnosti – opatøení vydaná vládou v souvislosti s šíøením koronaviru.

„Hlavnì jde o opatøení, jež omezují volnı pohyb osob. Jako pøíklad lze uvést pokles trestné èinnosti v územním odboru Olomouc, a to o bezmála 800 trestnıch èinù. To mùže do jisté míry souviset také s nìkolikatıdenní uzávìrou velké èásti Unièovska a Litovelska, kde v tomto období došlo témìø k zastavení trestné èinnosti,“ vysvìtlila Dolejšová.

O nìkolik procent v policejních tabulkách „spadla“ i násilná trestná èinnost, což podle mluvèí mùže bıt rovnìž dùsledek omezení volného pohybu osob.

„Nemalé procento tìchto skutkù je spácháno v souvislosti s pitím alkoholu v barech a v restauracích, jejichž provoz byl ovšem vıraznì omezen,“ podotkla.

Také úbytek pøípadù hospodáøské trestné èinnosti mùže bıt do jisté míry dán nouzovım stavem.

„Došlo k tomu zøejmì utlumením standardního režimu života spoleènosti a také nehlášením trestné èinnosti. Nicménì zatím tento závìr nelze uèinit zcela jednoznaènì,“ upozornila Dolejšová. Kromì toho v kraji ubylo také mravnostních trestnıch èinù.

Pokles kriminality v kraji v každém pøípadì odpovídá aktuálnímu trendu v celé Èeské republice. Policie musela v rozmezí letošního ledna a øíjna øešit o ètrnáct procent ménì trestnıch èinù než loni. A to témìø ve všech sledovanıch oblastech.

Na silnicích zemøelo ménì lidí

Vliv koronaviru a epidemickıch opatøení je jasnì patrnı také v dopravì. Poèet nehod za prvních deset mìsícù je v Olomouckém kraji v porovnání s minulım rokem na úrovni 94 procent. Témìø na polovinu se navíc snížil poèet lidí, kteøí na silnicích zemøeli. Za letošek jich statistiky v kraji uvádìjí 17.

„V porovnání se stejnım obdobím roku 2019 došlo k poklesu poètu dopravních nehod ve všech krajích. Ten nejvıraznìjší jsme zaznamenali v Praze a také ve Støedoèeském kraji. Nejvyšší pokles poètu usmrcenıch osob pak nastal v Královéhradeckém kraji, a to o osmnáct,“ konstatoval øeditel služby dopravní policie Jiøí Zlı.

Samotné dodržování protivirovıch opatøení má ovšem zcela opaènı trend než vıvoj kriminality.

„Lidé naøízení dodržují daleko ménì než na jaøe, poèet odhalenıch deliktù je pomìrnì zásadní. Od zaèátku podzimního nouzového stavu už máme kolem 120 pøípadù, mnohem víc než na jaøe,“ porovnal napøíklad šéf šumperskıch strážníkù Jaroslav Janderka.

Lidé nedbali na zákaz vycházení èi zákaz pití alkoholu na veøejnosti anebo nenosili roušky.

Football news:

Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals
Leroy Sane: Pep teaches so that I started to hear the little man in my head