Czech Republic

Covid kosí učitele, jejich podíl mezi nakaženými roste víc než u zdravotníků

Vıraznì v poslední dobì rostl i poèet nakaženıch zdravotníkù. Lékaøù bylo podle dat zveøejnìnıch Èeskou lékaøskou komorou k 19. záøí aktuálnì nakaženo 259, o mìsíc døív ètyøi. Mezi zdravotními sestrami se poèet nakaženıch zvıšil od 20. srpna ze tøí na 433.

„Poèet nakaženıch zdravotníkù roste rovnomìrnì s epidemiologickou zátìží, protože vìtšina zdravotnickıch profesionálù se nakazí v bìžném životì,“ øekl Dušek. Nakaženıch pedagogù ale pøibıvá rychleji. „Uèitelé jsou noví horníci, které jsem vám tu prezentoval v létì,“ dodal.

Od zaèátku záøí se nejvíc nakazilo pracujících v administrativì, kde je od epidemie vùbec nejvíc nakaženıch (1 535). Druhı nejvìtší poèet za záøí je nakaženıch uèitelù, následují OSVÈ, nezamìstnaní a pracovníci ve strojírenství. Za záøí se také nakazilo 135 pracujících ve sportu, zøejmì jde zejména o medializované nákazy z fotbalovıch nebo hokejovıch klubù. Pendlerù, kteøí se musí pravidelnì testovat, bylo od zaèátku epidemie nakaženo 77, za záøí jich pøibylo jenom sedm.

Z øad poslancù zaznìl požadavek o tıdenním hlášení poètu nakaženıch lékaøù a uèitelù nebo poètu nákaz v domovech sociálních služeb. Podle Duška budou lùžkové sociální služby jako domovy pro seniory nebo pro pacienty s Alzheimerovou nemocí do dvou tıdnù pøipojeny systému, kterı umožní denní hlášení poètu nakaženıch.

Poèty nakaženıch podle profesí (k 12. záøí)
ProfeseNakaženıch celkemAktuálnì nemocnıchNakaženıch za poslední tıdenNakaženıch za posledních 14 dní
Administrativa1535527254460
Strojírenství, elektro1324301154271
Nezamìstnanı1079339130291
OSVÈ359959167319
Hornictví9046414
Zdravotní sestra886206100173
Pedagog846423261397
Dìlnické profese65413558111
Rodièovská dovolená59416278149
Øemeslník5001155294
Lékaø43111567100
Sportovní aktivity39014559135
Prodavaè/ka3831044382
Pracovník v gastronomii356894584
Pendler77947

zdroj: materiály z jednání vıboru pro zdravotnictví

Football news:

Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2
La Liga President on Messi's departure: It won't be a drama for us. And his reputation will suffer
Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters