Czech Republic

ČOV: Soud předběžně zrušil volby kvůli kandidátům do výkonného výboru

Šovíèek jako pøedseda Autoklubu ÈR a Ertl jako šéf Sdružení sportovních svazù zastupují složku neolympijskıch sportù a dalších organizací, která si za svého místopøedsedu loni v záøí vybrala Filipa Šumana

„Pøedbìžná opatøení tedy byla vydána toliko k návrhu tìchto dvou neúspìšnıch kandidátù jako jejich pokus, jak v rozporu se stanovami ÈOV zvrátit to, že na pøedmìtné funkce nebyli zvoleni,“ uvedl v tiskové zprávì právní zástupce ÈOV Jan Langmeier.

Šovíèek loni v záøí neúspìšnì kandidoval do funkce místopøedsedy pro neolympijské sporty, kterı se vybíral na valné hromadì Èeského klubu sportovních svazù, organizací a institucí (složky ÈKSOI). Na právo ucházet se o místo ve vıkonném vıboru to ale podle nìj nemá vliv. „Pak je ve stanovách ÈOV možnost kandidovat v rámci takzvaného pléna do vıkonného vıboru, o což mi jde. Je tam asi 25 kandidátù a já byl jeden z nich,“ øekl. Soud jeho návrhu na pøedbìžné opatøení vyhovìl, protože pokud by volby probìhly, nemìl by Šovíèek šanci situaci zvrátit.

Šovíèek se bránil vyøazení z kandidátky. „Na podzim vıkonnı vıbor moji kandidaturu schválil. Vyjadøovala se k tomu legislativní rada ÈOV, pan doktor Mlsna, kterı napsal jednoznaèné stanovisko, že moje kandidatura má bıt umožnìná. Stejnì jako dalších kandidátù. A zhruba pøed tøemi tıdny pøišla kandidátní listina, kde moje jméno nebylo,“ øekl ÈTK.

Když se pídil po vysvìtlení, dozvìdìl se, že stanovisko Petra Mlsny už neplatí. Mlsna mezitím ÈOV opustil a stal se pøedsedou Úøadu pro ochranu hospodáøské soutìže. „Bylo poškozeno moje základní právo kandidovat do orgánù,“ øekl Šovíèek.

Pøedseda Sdružení sportovních svazù Ertl na záøijové valné hromadì ÈKSOI nekandidoval, ale snažil se dostat do pléna ÈOV pøímo. V pøedbìžném opatøení k jeho podání není odùvodnìní, ale podle právníkù ÈOV bude dùvod usnesení obdobnı jako ve Šovíèkovì pøípadì.

Podle ÈOV Šovíèek svım návrhem napadá stanovy, u jejichž novelizace byl v roce 2013 jako šéf legislativní rady ÈOV, Ertl byl tehdy jejím èlenem. „Nenapadám stanovy ÈOV, ale to, že moje vyškrtnutí z kandidátky je v rozporu se stanovami,“ ohradil se Šovíèek.

Náhradní zpùsob voleb, kdy místo volebního pléna mìlo bıt tajné hlasování v sídle ÈOV, soud uznal. Formát napadla Èeská unie sportu, která s návrhem na pøedbìžné opatøení neuspìla.

ÈOV se proti soudním rozhodnutím odvolá, ale v pátek volby nebudou. „Je to frustrující, tohle byl už tøetí pokus. Kdyby nebyla covidová doba, tak už jsme to dávno mìli za sebou,“ posteskl si obhajující pøedseda Jiøí Kejval. Pøipomnìl dva neúspìšné podzimní pokusy o svolání pléna, které zmaøila pandemie koronaviru. „Jestli to takhle pùjde dál, tak asi zùstanu pøedsedou olympijského vıboru až do dalších voleb po olympijskıch hrách v Paøíži 2024,“ dodal s úsmìvem.

Za soudní zásah ho znovu kritizovala Èeská unie sportu. „Je to nedùstojné a nemuselo k tomu dojít, kdyby se o tématu diskutovalo,“ uvedl v tiskové zprávì místopøedseda ÈUS Marek Hájek.

Football news:

Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest