Czech Republic

Couváním vpřed. Jak odepsaný Hamilton vybojoval druhé místo

Suverén posledních sezon zaváhal v zatáèce Tosa pøi pøedjíždìní soupeøe o kolo zpìt. Jindy rutinní manévr ho ve 31. kole vyhodil do štìrkového kaèírku vedle trati. Na mokré dráze nezvládl øízení. Navíc pøi pokusu rozjet vùz ulomil o bariéru pøední køídlo.

„Omlouvám se, chlapi,“ hlásil hned do vysílaèky. „Byla tam jen jedna suchá stopa, a jakmile jsem vyjel mimo ni, nešlo zabrzdit. Mìl jsem štìstí, že jsem se vùbec rozjel.“ Couval dlouho, až zpátky na asfalt. Stihl ztratit celı okruh na vedoucího Maxe Verstappena.

Pravidla povolují couvat v závodì? Pamìtníci si hned vybavili Velkou cenu Portugalska 1989, kdy Nigel Mansel projel kolem svıch mechanikù èekajících s novımi pneumatikami a zacouval k nim zpìt. Ze závodu byl nekompromisnì vylouèen. Hamilton však mohl pokraèovat.

Èlánek 28.3 sportovních pravidel øíká: „Vùz nesmí nikdy couvat boxovou ulièkou za použití vlastního pohonu.“ Ale o couvání na dráze pravidla nehovoøí. Naopak, zpáteèku má monopost F1 právì proto, aby jezdci mohli vycouvat zpìt v pøípadì nehody. Pøesnì jako v nedìli v pøípadì Hamiltona. Jedinou podmínkou je, aby manévr byl bezpeènı.

Závodní øeditel FIA Michael Masi celou situaci peèlivì sledoval a poslouchal komunikaci mezi tımem a Hamiltonem. „Radili mu tak, aby vycouval co nejbezpeènìji zpátky na tra a zvážili všechny okolnosti. Nebylo tøeba, aby se tím zabıvali sportovní komisaøi.

„Nedaøilo se mi zpáteèku zaøadit, takže jsem držel tlaèítko, dokud se to nepovedlo,“ vysvìtloval Hamilton. „Trvalo to dlouho a nemyslel jsem si, že se to mùže povést, ale mìl jsem štìstí.“

Ještì vìtší štìstí mìl o chvíli pozdìji. Na dráhu se totiž vrátil kolem desátého místa, bez šance na body. Se ztrátou témìø celého okruhu na nejlepší. Pøièemž by ještì hodnì èasu ztratil následnou opravou v boxech. Zachránila ho však kolize Russela s jeho tımovım kolegou Bottasem. Po obøí havárii byl závod zastaven. To znamenalo dost èasu na opravu, i smazání rozestupù mezi jezdci.

Mistr svìta rázem ztrácel pár vteøin na nejlepší, staèilo jen nasadit správné tempo, udržet auto na dráze a pøedjet pár soupeøù. A to Hamilton umí. Když ho zrovna nepøekvapí mokrá dráha.

Football news:

Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss
Barcelona and PSG are Interested in Monaco defender Caio Enrique. He is estimated at 25-30 million euros
Sergio Ramos: Real Madrid are disappointed, but we are not finished. Intent on winning La Liga
Bayern may invite Paratici from Juventus (La Stampa)