Czech Republic

Co od nás chtějí? Ukrajinci se obávají invaze, ale věří, že se Rusům ubrání

Vera Basovová stojí u svého domu v Marjince a v rukou tøímá místní deník. Titulní strana uvádí, že Rusko dorazilo k vıchodní hranici se zástupem tankù. „Co od nás chtìjí? Proè sem tahají zbranì?“ ptá se Basovová.

Devadesátiletá žena se obává, že se bude muset kvùli ostøelování znovu uchılit do sklepa. Proruští separatisté s Ukrajinou na vıchodním Donbasu válèí už více než sedm let. Konflikt si dosud vyžádal tøináct tisíc životù.

Shromáždìní ruskıch sil u ukrajinské vıchodní hranice, nejvìtší od anexe Krymu z roku 2014, vyvolalo mezi místními strach z možného útoku. Aèkoli prezident USA Joe Biden vyzval Kreml k deeskalaci, Moskva v sobotu obvinila ukrajinského diplomata ze špionáže a pøilila olej do ohnì.

Mìsteèko Marjinka se nachází na vládou kontrolovaném území, jen tøiadvacet kilometrù jihozápadnì od Donìcku, bašty separatistù, a osmdesát kilometrù od hranic s Ruskem. Témìø na každém domu se podepsala válka, dìti si tu hrají za zvuku zpìvu ptákù a kulometù.

Mnoho místních pøed válkou dennì dojíždìlo za prací do Donìcku. V letech 2014 a 2015 o kontrolu nad Marjinkou zuøila nelítostná bitva, bìhem níž mìsto èelilo ostøelování. „Utíkali jsme pøed ohnivımi koulemi na obloze, èásteènì jsem pøišla o sluch,“ líèí Basovová.

Když se situace na frontì stabilizovala a zuøivá válka se promìnila v doutnající konflikt, stala se Marjinka jedním z hranièních pøechodù spojujících ukrajinskou stranu Donìcku s tou separatistickou. Loni na jaøe ale kontrolní stanovištì uzavøela pandemie a oddìlila od sebe øadu rodin.

Lidem ještì víc pøitížila pandemie

Basovová nevidìla svou dceru, která žije v Donìcku, více než rok. Také její padesátiletá sousedka Svìtlana Derkaèová je nešastná. „Svého novorozeného vnuka z Donìcku jsem ještì nespatøila,“ líèí. „Na válku už jsme si pomalu zvykli, ale koronavirus nám zasadil další ránu,“ podotıká.

Derkaèová se snaží nepanikaøit z toho, co bude, pokud se Rusko skuteènì rozhodne k invazi. „Pokud se to stane, prostì se musíme vzchopit,“ øíká.

Aèkoli ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ujistilo o podpoøe celistvosti zemì NATO, USA nebo Francie, vìtšina místních nevìøí, že Západ Ukrajinì v pøípadì invaze pomùže. „Evropa a USA nás a naše potíže nepotøebují,“ øíká Derkaèová, podle níž na Marjinku zapomnìla i Ukrajina.

Když zaèala válka, došlo k odstávce zemního plynu, jenž sem dosud neproudí. Konflikt uzavøel vìtšinu obchodù i podnikù, zemìdìlská pole jsou posetá minami a tudíž neobdìlávatelná, pitnou vodu musí místní kupovat, protože ta v kohoutcích a studnách je kontaminovaná.

Obyvatelé se tak musí spoléhat zejména na ovoce a zeleninu ze svıch zahrad. Armáda jim ale doporuèila jejich obdìlávání jen pøed polednem, poté riskují zastøelení. „Život se tu v druhé polovinì dne zastaví,“ øíká dvaašedesátiletá Alina Kosseová z místního umìleckého centra.

Jestli Rusko zaútoèí, odoláme, vìøí Ukrajinci

Pøed válkou žilo v Marjince deset tisíc obyvatel, zbyla tu zhruba polovina. Na zaèátku konfliktu nosili civilisté špatnì vybavené armádì ponožky nebo spodní prádlo, nyní vojáci disponují moderní technikou. „Pokud se Rusko odváží zaútoèit, odrazíme ho, vìøte mi,“ myslí si Kosseová.

Po zvıšení rozpoètu na obranu a sedmi letech zkušeností už ukrajinská armáda dávno není neuspoøádaná dobrovolnická síla jako na zaèátku. Jen 400 metrù od pozic separatistù støeží Marjinku osmaètyøicetiletı sniper Kaba, jenž nepochybuje o tom, že Ukrajina dokáže Rusku odolat.

„Pokud naši spojenci uzavøou ruskému letectvu oblohu a zabrání ruskım lodím v útoku z moøe, budeme schopni proti Rusku bojovat na zemi,“ líèí.

Jeho jednotka dostala školení od britskıch instruktorù, pøipouští ale, že od února èelí ostøelovací palbì z Donìcku, o níž se domnívá, že pochází od vycvièenıch a vybavenıch ruskıch vojákù. „Mají ošklivé bojové lasery, které vám spálí sítnici, pokud vám zasáhnou oèi,“ øíká pro The Guardian. 

Basovová, která pøežila druhou svìtovou válku, øíká, že si nikdy nemyslela, že bude muset na sklonku života vydržet další a dokonce ještì delší. Když slyší støelbu, otevøe si bibli a modlí se. „Co od nás chtìjí? Potøebují peníze? Dám jim celı mùj dùchod, jen aby nám dali pokoj,“ uzavírá.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude