Czech Republic

ČNB nakoupila do rezervy přes tunu zlata. Dobrý krok, chválí ji analytici

ÈNB schválila novı postup pro držbu zlatıch zásob, jehož cílem je udržet objem zlata na urèité úrovni. „Nákup zlata za tímto úèelem má zajistit hladkou emisi zlatıch pamìtních mincí a do budoucna pøípadnì umožnit plnit závazky spojené se vstupem Èeské republiky do Evropské mìnové unie (pøevedení alikvótního množství zlata do kapitálu ECB). Podíl zlata na celkovıch devizovıch rezervách ÈNB však zùstane i nadále nízkı, protože ÈNB tuto komoditu dlouhodobì nepovažuje za optimální nástroj pro devizové rezervy moderních centrálních bank,“ uvedla mluvèí centrální banky Markéty Fišerové.

Tak zvanı Zlatı index, kterı vyjadøuje pomìr mezi sedmdesátitunovım zlatım pokladem pøi vzniku samostatné Èeské republiky a aktuálním stavem zlata v devizovıch rezervách ÈNB, tak podle vıpoètù analytikù webu Zlato.cz mezimìsíènì povyskoèil z hodnoty 11,2 na 12,9 procenta.

„To, že centrální banka zvıšila své zlaté devizové rezervy o 39 tisíc uncí (1 213 kilogramù), je dobrou a navısost dùležitou zprávou,“ uvedl øeditel spoleènosti Zlato David Marášek. Svìtová rada pro zlato (World Gold Council) považuje podle nìj nákupy nebo prodeje zlata, které pøesáhnou v jednom mìsíci jednu tunu, za ‚vıznaèné‘.

„ÈNB v tomto tisíciletí až dosud zlato do svıch devizovıch rezerv nikdy nenakoupila. Poøízení 1,2 tuny zlata pøedstavuje mezimìsíènì patnáctiprocentní nárùst a zásoby zlata v centrální bance se tak vrátily na úroveò ze srpna 2018,“ upozornil.

„Navyšování zlatıch zásob ÈNB je chvályhodnı krok, zejména vzhledem k nejistotì na svìtovıch trzích,“ øekl analytik obchodníka se zlatem Golden Gate CZ Marek Brávník.

Mrzutı je podle nìj ovšem fakt, že se ÈNB nechová jako øádnı hospodáø èi alespoò jako øádnı investor. „Desítky tun zlata totiž ÈNB prodala v dobì, kdy mìla nakupovat. Koncem 90. let utržila ÈNB za rozprodej zlatıch rezerv 16 miliard korun. Pokud by stejné množství prodávala dnes, dostala by pøes 70 miliard korun,“ dodal.

Chování odpovídá situaci

Èervnová akvizice zlata do sejfù ÈNB odpovídá podle Maráška aktuálním trendùm chování centrálních bank. Ty totiž letos zlato mnohem více nakupují, než prodávají, pøestože jeho cena atakuje hranici 1 800 dolarù za unci. Za prvních pìt mìsícù roku podle údajù Mezinárodního mìnového fondu centrální banky nakoupily pøes 206 tun zlata a souèasnì 62 tuny prodaly.

Marášek souèasnì doufá, že ÈNB bude s rozšiøováním množství zlata v devizovıch rezervách pokraèovat alespoò ke tøem procentùm, což je metodikou MMF doporuèenı podíl zlata v celkové vıši devizovıch rezerv centrálních bank.

Zatímco loòskıch a pøedloòskıch nákupù zlata centrálními bankami Polska (126 tun) a Maïarska (více než 30 tun) si kvùli jejich objemùm nešlo nevšimnout, ze statistik WGC je podle nìj zøejmé, že bìhem posledních let rozšiøují zlaté poklady i další evropské státy.

Státy s nejvyšším podílem zlata v devizovıch rezervách v procentech:
    1. Venezuela82,3
    2. USA78,9
    3. Portugalsko77,4
    4. Nìmecko75
    5. Nizozemsko71,5
    6. Itálie70,5
    7. Kazachstán68,4
    8. Kypr67,6
    9. Øecko65,6
    10. Francie65

Football news:

Daniel Sturridge: Returning to the Premier League is my priority. I'm more hungry for football than ever
In Valencia, a coronavirus was detected in two people
And yesterday we also played football. The Copenhagen Keeper made 13 saves, Lukaku scored in the drop, Brunu dragged Manchester United into the semi-finals
Daniel Sturridge: I was Bursting with excitement when I saw the Liverpool players celebrate the championship
Southampton midfielder Schweinsteiger passed the examination before transfer to Tottenham
Jurgen Klopp: Tsimikas will fit perfectly in the Liverpool dressing room
Gradecki about the departure Bayer: Very disappointing. Let's try to win the Europa League next season