Czech Republic

Člověk a robot. Letošní Noc vědců představí využití umělé inteligence

Jen v Praze a v okolí se do Noci vìdcù zapojí 15 institucí, uvedla Akademie vìd ÈR (AV) v tiskové zprávì. Program na webu bude divákùm k dispozici až do konce roku. Téma Èlovìk a robot odkazuje i k letošnímu 100. vıroèí prvního použití slova robot.

Vìdci z AV si na pátek pøipravili napøíklad videopøednášky o využití robotù v astronomii èi o literatuøe psané umìlou inteligencí. Do špièkového laserového centra v Dolních Bøežanech lidé nahlédnou s vìdci z Fyzikálního ústavu. Ti mimo jiné pøedstaví, co umí laserové mikroobránìní.

O boji s koronavirem budou hovoøit vızkumníci z Ústavu organické chemie a biochemie. Jeden z pøíspìvkù je o tom jak odborníci s pomocí robotù navrhují nové pøístroje a pomùcky pro testování èi ochranu pøed covidem. Virolog Jan Weber také lidem pøiblíží práci vìdcù zkoumajících viry. Souèástí pøednášky bude i virtuální diskuse.

Mikroroboti, robùtci i droni

Vızkumníci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) budou hovoøit o mikrorobotech z gelu pohánìnıch svìtlem. Podle vìdcù právì použití mìkkıch materiálù se schopností deformace umožòuje konstrukci mini robotù, které nelze dosáhnout tradièními postupy.

Robùtci mohou sloužit v mikrochirurgii i pro kontrolovanou dopravu léèiv v tìle. VŠCHT má i pøednášky o èištìní vody pomocí bakterií, metodách vıroby plastovıch kelímkù èi využití smarthponu pro stanovení pesticidù v ovoci.

O mìøení stromù pomocí dronù, mechanizaci tìžby døíví, ale i o vızkumu tropického zemìdìlství budou pøednášky Èeské zemìdìlské univerzity. Virolog Jiøí Èernı pøedstaví i rozdíly ve funkci nìkterıch virovıch proteinù.

Díky pøíspìvkùm Národního zemìdìlského muzea se pak lidé dozví víc o ochranì rostlin pomocí robotizace, ale i o tom, jak roboti zasáhli do vıroby piva a co všechno zkoumají zamìstnanci Vızkumného ústavu pivovarského a sladaøského.

O tancujících robotech bude jedna z akcí ÈVUT. Další pøiblíží tøeba trendy v robotické rehabilitaci pacientù. Právì na ÈVUT je laboratoø vybavená špièkovım zaøízením tohoto druhu.

Bude i virtuální exkurze do Testbedu pro Prùmysl 4.0 – pracovištì, které simuluje prostøedí prùmyslové vıroby. Vìdec Martin Šanda pak pohovoøí o tzv. forenzní hydrologii – moderním pøístupu pro sledování pohybu vody.

Za Univerzitu Karlovu pøedvedou zástupci Matematicko-fyzikální fakulty vìdeckou show. V plánu je i online prohlídka Ústavu anatomie, lékaøi také „provedou“ veøejnost robotickımi operacemi, k dalším tématùm patøí napøíklad využití 3D tisku v medicínì.

S vesmírnımi pokusy a pøednáškou o kvantovıch poèítaèích se zapojí i organizace Planetum.

Noc vìdcù je celorepubliková akce, která se od roku 2005 zamìøuje na popularizaci vìdy a techniky. Letos se zapojí asi 50 univerzit, science center a dalších vìdeckıch a na vìdu orientovanıch institucí.

Football news:

Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League
Kovac on Golovin's 2 assists: I am very happy with his performance