Czech Republic

Číňan uvěznil muže v rakvi, aby jej rodina mohla zpopelnit místo příbuzného

Incident se odehrál v okrese Lu-feng v provincii Kuang-tung. Obì, šestatøicetiletı muž trpící Downovım syndromem jménem Lin Šao-žen, sbíral v bøeznu 2017 odpadky podél silnice, když u nìj zastavil jeho únosce Chuang. Donutil Lina, aby vypil velké množství alkoholu, píše s odvoláním na místní média list The South China Morning Post.

Postiženı muž upadl do bezvìdomí. Chuang nacpal bezvládné tìlo do pøedpøipravené rakve, kterou následnì zatloukl ètyømi ocelovımi høebíky. Rakev odvezl na rozcestí, kde ji vymìnil s další, v níž byly uloženy ostatky muže, kterı též se jmenuje Chuang.

Únosce plnil žádost bohaté rodiny z mìsta Šan-wej, která chtìla dostát pøání umírajícího pøíbuzného a poskytnout mu pohøeb v zemi. Rakev s Linovım tìlem putovala do krematoria, aby rodina mohla tvrdit, že splnila svou zákonnou povinnost a zpopelnila pøíbuzného.

V roce 2012 Šan-wej zavedlo zákon, kterı zakázal pohøbívání do zemì. Zpopelnìní se stalo povinnım.

Èínské úøady se snaží pøesvìdèit obèany, aby mrtvé odevzdali ohni, jak se nìkteré regiony nejlidnatìjší zemì svìta potıkají s nedostatkem volného místa pro zemøelé. Øada Èíòanù se ale stále drží tradièních zvykù a vìøí, že pohøeb v zemi je náležitı zpùsob, jak se vypoøádat s mrtvım tìlem a uctít pøedky.

Pøípad ukazuje, jak daleko jsou nìkteøí ochotni zajít pøi dodržování tradic. Chuangova rodina zaplatila jeho jmenovci za provedení akce 90 tisíc jüanù (298 800 korun), dalších 17 tisíc jüanù (56 440 korun) pak šlo prostøedníkovi jménem Wen.

Linova rodina upozornila policii, že muž zmizel. Ta pomocí sledovacích zaøízení zjistila, co se stalo a zadržela Huanga, jemuž podle místních médií hrozí trest smrti.

Podle pravidel provincie Kuang-tung a dalších by zamìstnanci pohøební služby mìli pøed kremací zkontrolovat identitu pozùstalıch. Pøesto dochází k zámìnám. Žena z provincii Che-nan šokovanì zjistila, že tìlo jejího padesátiletého otce v záøí mylnì zpopelnili jako sedmdesátiletého muže.

Èína chtìla do roku 2020 docílit témìø stoprocentní míry kremace. Podle posledních vládních údajù z roku 2019 ale v uvedeném roce došlo k zpopelnìní pouze asi 52 procent zemøelıch.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude