Czech Republic

Čína už nehodlá skrývat svou sílu, naznačuje tvrdý postup v Hongkongu

„Navrhovanı zákon o národní bezpeènosti bude pravdìpodobnì umíráèkem modelu ‚jedna zemì, dva systémy‘ a strhne fasádu hongkongské autonomie,“ okomentoval analytik Hugo Brennan pro agenturu Bloomberg návrh zákona, kterı byl pøedstaven minulı tıden na vıroèním zasedání èínského parlamentu.

Nová legislativa má Pekingu umožnit potlaèování „teroristickıch a separatistickıch aktivit, podvratné èinnosti a zahranièního vmìšování“. Fakticky to znamená, že èínská vláda by mohla v Hongkongu zøídit své bezpeènostní orgány, které by fungovaly paralelnì s místní policií.

Obyvatelé bıvalé britské kolonie, která v roce 1997 pøešla pod èínskou správu, v tom vidí zásadní omezení své autonomie. V nedìli vyšly do ulic stovky lidí, policie proti nim nasadila slznı pln a vodní dìla. Je to ozvìna mohutnıch protestù, které vıznamnım finanèním centrem jihovıchodní Asie lomcovaly minulı rok. 

Analytici upozoròují, že pøístup Pekingu je nyní zásadnì jinı. V polovinì února, kdy svìt se znepokojením sledoval rychlé šíøení koronaviru v Èínì, povìøil prezident Si in-pching øízením své politiky v Hongkongu svého nìkdejšího poradce Sia Pao-lunga, kterı má na kontì nekompromisní kampaò proti køesanùm na jihovıchodì Èíny.

Pøed mìsícem policie v Hongkongu zatkla nìkolik veteránù demokratické opozice vèetnì mediálního magnáta Jimmyho Laie èi 81letého poslance Martina Lee. „Pekingu evidentnì došla trpìlivost s neúspìšnımi pokusy hongkongské vlády umlèet protestní hnutí a proto pøichází s vlastní drakonickou bezpeènostní legislativou,“ okomentoval zmìnu pøístupu komunistického režimu Brennan.

24. kvìtna 2020

„Èíòané v Hongkongu odložili rukavièky,“ dodává analytièka Bonnie Glaserová z washingtonského Centra pro strategická a mezinárodní studia. Podle ní se další masivní protesty dají oèekávat opìt v záøí, kdy Hongkong èekají volby do místního parlamentu. Prodemokratiètí aktivisté se obávají, že to nejspíš budou poslední svobodné volby.

Tøenice v Jihoèínském moøi, šarvátky na hranicích Indie

Západ proti návrhu bezpeènostního zákona protestuje, Washington hrozí sankcemi. Jenže Èína dobøe ví, že svìt má teï dost starostí s pandemií. „Mezinárodní reakce je velmi slabá. Zahranièní vlády vydávají proti Pekingu stanoviska, ale nic nedìlají,“ øekla listu The New York Times politoložka Victoria Hui.

Americkı deník poznamenává, že Peking v dobì pandemie provedl nìkolik agresivních krokù, kterımi demonstruje své rostoucí geopolitické, diplomatické i ekonomické ambice. 

Poèátkem dubna èínské hlídkové plavidlo potopilo ve spornıch vodách Jihoèínského moøe vietnamskou rybáøskou loï. Ve stejné oblasti èínské námoønictvo po nìkolik tıdnù pronásledovalo plavidlo malajsijské ropné spoleènosti. 

Z ètyøi tisíce kilometrù dlouhé hranice s Indií pøicházejí zprávy o støetech mezi èínskımi a indickımi vojáky. Z tradièního volání po sjednocení Tchaj-wanu s pevninskou Èínou vypadlo adjektivum „mírumilovné“ a nìkteøí jestøábi v Pekingu dokonce volají po invazi na ostrov.

Podle analytikù je zøejmì, že Si in-pching se rozhodl pandemii využít k posílení èínské moci a nebojí se ani otevøené konfrontace. Už se nehodlá držet hesla svıch pøedchùdcù „Skryj svou sílu, vyèkávej na pøíležitost“. „Døíve panovala pøedstava, že Èína je opatrná velmoc, která se snaží své zájmy ve svìtì prosazovat mìkkou silou. Tyto èasy jsou v dobì Si in-pchinga pryè,“ myslí si sinolog Jean-Pierre Cabestan. 

Èína dnes èelí celosvìtové kritice, že rozsah nákazy v poèátku tutlala. Vztahy se Spojenımi státy, nejhùøe zasaženou zemí svìta, jsou na bodu mrazu. Peking však svùj postup v boji s koronavirem vydává za následováníhodnı pøíklad a minulı tıden na vysoce symbolickém zasedání parlamentu vyhlásil „rozhodující vítìzství“ nad covidem-19. 

19. kvìtna 2020

Podle prezidenta za to hlavní zásluhu nese politickı systém, kterı je jeho slovy „nejefektivnìjší demokracií zajišující základní zájmy lidu“. Je pøesvìdèen, že pandemie odstartuje novou kapitolu v historii øíše støedu.

„Historie ukazuje, že po velkıch katastrofách vždy následuje velkı pokrok. Náš národ vyrostl a byl zocelen ve strastech a utrpení,“ prohlásil nedávno Si in-pching pøed studenty a profesory bìhem návštìvy univerzity v provincii Šan-si.

Football news:

Real need to score 2 points in 2 matches for the championship
Solskjaer on Southampton's 96th-minute goal: Manchester United won a lot of games like this. This is football
Inter came in second place in Serie A. Juventus has 8 points more, with 6 more rounds to play
Maguire on the draw with Southampton: We controlled the game and did enough to win
Maradona could become the face of the world Cup-94 for 100 million dollars. Diego refused – the contract required him to take American citizenship
Benzema scored his 19th La Liga goal. Messi Has 22
Belotti is the first Torino player in 43 years to score at least 15 goals in two consecutive seasons