Czech Republic

Čína nechce odpovědnost za covid-19. Může být z Indie, ale i z Česka, tvrdí

V dokumentu èínští akademici uvedli „za vysoce nepravdìpodobné“, že by mutace, která byla objevena v èínském Wu-chanu, byla tou pùvodní mutací, kdy došlo k pøenosu ze zvíøete na èlovìka.

Èínští fylogenetikové se pokusili dokázat, že novı typ koronaviru, kterı se objevil v èínském Wu-chanu, byl mutací pùvodního viru. Tuto mutaci sledovali k originální verzi, která podle nich pochází z devíti jmenovanıch státù, mezi nimi i z Èeské republiky.

Za nejpravdìpodobnìjší považují èínští vìdci, že novı koronavirus pùvodnì zmutoval v Indii nebo Bangladéši, a to kvùli vıskytu vzorkù s nízkou mírou mutace.

„Mezi kvìtnem a èervnem 2019 zasáhla Indii a Pákistán vlna veder, která mìla za následek nedostatek vody. Kvùli tomu divoká zvíøata, pøedevším opice, svádìly smrtící boje u vodních zdrojù, což urèitì zvıšilo šanci na interakce èlovìka s divokım zvíøetem,“ tvrdí Èíòané.

Než byl novı typ koronaviru objeven v èínském Wu-chanu, tak se podle dokumentu bìhem nìkolika mìsícù „šíøil na ètyøech kontinentech bez odhalení“.

„Naše studie pomáhá objasnit poèáteèní tajemnı pøenos a vıvoj SARS-CoV-2 v lidskıch hostitelích a poskytuje nové myšlení pro globální øízení pandemie COVID-19,“ píší èínští akademici.

Èínští odborníci se snaží dlouhodobì zpochybnit, že koronavirus zpùsobující nemoc covid-19 pochází z èínského Wu-chanu. Už na jaøe se nechali slyšet, že místem pùvodu mùže bıt klidnì Itálie nebo USA.

Vızkum plnı chyb a mylnıch tvrzení, øíká expert

Expert ze skotské Univerzity v Glasgow David Robertson a další svìtové kapacity ale pøedloženou èínskou zprávu oznaèili za „plnou chyb a mylnıch tvrzení“, píše britskı web Daily Mail. Skepticky se k vısledkùm èínské analızy postavili i další svìtoví vızkumníci.

„Pøístup autorù a jejich metodologie nejménì zmutované verze viru jsou zaujaté,“ okomentoval pro britskı list Robertson.

„Autoøi taktéž ignorovali rozsáhlé dostupné epidemiologické údaje, které jasnì ukazují vıvoj viru v Èínì a jeho šíøení právì odtud,“ dodal expert z glasgowské univerzity.

Svìtová zdravotnická organizace (WHO) i nadále považuje Èínu za místo pùvodu nového koronaviru. Nedávno do zemì vyslala desetièlennı tım, aby vìc prošetøil.

Pøestože tım pøipustil, že je možné, že virus pocházel z jiného státu, jejich poèáteèní vyšetøování se zamìøí na Èínskou republiku.

3. srpna 2020

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years