Czech Republic

Chudáci naši trávníkáři, rezonuje na zasněžené jablonecké Střelnici

Stadion Støelnice v Jablonci je suverénnì nejvyšším místem, kde se v Èesku hraje prvoligovı fotbal. Leží v nadmoøské vıšce 542 metrù, pøesto tam bıvá trávník i v zimních mìsících na zápasy obvykle pøipravenı velmi dobøe. Tøeba areál U Nisy v sousedním Liberci je položen o dvì stì metrù níž, tam ale zase mají trávníkáøi problémy kvùli tìsné blízkostí øeky a stínu od hlavní tribuny.

Solidnì nachystané bylo høištì v Jablonci i pøes sobotní vydatné snìžení také na duel s Pøíbramí. Tedy ještì v nedìli dopoledne. Dvì hodiny pøed vıkopem se však z oblohy spustily pøívaly mokrého snìhu a už po pìti minutách utkání bylo jasné, že trávník utrpí devastující úder. A také utrpìl. Jeho regenerace mùže v souèasnıch klimatickıch podmínkách na severu Èech v podhùøí Jizerskıch hor trvat poøádnì dlouho.

Fotbalisté se brodili v bahnité smìsi, která nemìla s trávou nic spoleèného a fotbal trpìl. Otázkou je, zda nebylo lepší zápas odložit, ale sudí Zelinka uznal terén jako zpùsobilı, navíc v nabité termínové listinì je každı odloženı zápas problém.

„Dobøe, že jsme i na tomhle šíleném terénu vyhráli, dobøe, že se nikdo nezranil... Ale chudáci naši trávníkáøi. Doufám, že si s tím nìjak poradí, ale myslím, že høištì asi nebude do konce sezony stoprocentní,“ míní jabloneckı záložník Miloš Kratochvíl, jenž se blıskl dvìma góly.

„Høištì jsme mìli dobøe pøipravené, ale s takovou snìhovou nadílkou nic dìlat nejde. Ještì ráno bylo sucho a pak zaèalo chumelit,“ popsal kouè Jablonce Petr Rada. „Mnì je líto trávníkáøù. Ti jsou teï zoufalí a samozøejmì náklady na údržbu trávníku budou veliké. Za dva tıdny navíc hrajeme zase doma a to høištì urèitì nemùže bıt v top formì.“

Muži, kteøí na jablonecké Støelnici trávník piplají, prožívali bìhem nedìlního utkání utrpení. „Je mi z toho smutno, høištì je prostì špatnı...“ utrousil jeden z party trávníkáøù Radek Pešat. „Potøebovali bychom, aby to vyschlo, ale nedá se poøádnì øíct, jaké bude poèasí. Obzvl᚝ tady v Jablonci. Takhle na to nemùžeme ani najet s technikou,“ konstatoval Pešat.

Fotbalisté Jablonce hrají v nedìli šlágr ligy v Praze se Slavií a tıden nato 7. února by mìli na Støelnici hostit Slovácko. Stihne se ale vùbec plocha pøipravit do jakž takž hratelného stavu? V klubu vìøí, že ano.

„Naším nejvìtším nepøítelem je teï poèasí. Snìžit má také tento tıden a musíme èekat, jak se to vyvine, abychom dali nìjakım zpùsobem høištì do poøádku,“ uvedl Martin Bergman, tiskovı mluvèí FK Jablonec. „O alternativní hrací ploše zatím neuvažujeme a na odkládání zápasù nejsou volné termíny.“

Football news:

Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones
Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes
Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher