Czech Republic

Chlapce málem zabil stafylokok, s jednou plící se chce vrátit ke sportu

Patnáctiletému Nikolasovi zcela zmìnilo život setkání se vzácnou bakterií Staphylococcus aureus PVL, která zpùsobuje zápal plic s rychlım a vìtšinou smrtelnım prùbìhem.

Chlapec se dostal do tak kritického stavu, že lékaøi uvažovali o tom, že jej odpojí od pøístrojù. I v tak závažné situaci se ale nakonec rozhodli o jeho život bojovat dále.

Nikolas pøežil a po pùlroèním pobytu v nemocnici se nyní zotavuje v lázních. Zùstala mu jen jedna plíce.

Zkušenı plicní chirurg Marcel Mitták byl jedním z lékaøù, kterım se podaøilo...

Zkušenı plicní chirurg Marcel Mitták byl jedním z lékaøù, kterım se podaøilo Nikolasovi zachránit život.

„Když mu postupnì zaèaly selhávat základní životní funkce, napojili ho na pøístroj, kterı zajišuje mimotìlní okyslièování krve (ECMO), a to vyžaduje i podání lékù, které zabraòují srážení krve. Postupnì mu selhaly plíce, ledviny, játra, prodìlal opakovanì septickı šok a lékaøi museli použít netradièní kombinaci metod na zvládnutí tohoto kritického stavu,“ popsala vıjimeènı pøípad mluvèí nemocnice Petra Petlachová.

Mladíkùv stav se ale dále komplikoval. Došlo k masivnímu krvácení do hrudníku, které i pøi maximální snaze a opakované aplikaci protisrážlivıch pøípravkù nešlo zastavit.

Lékaøi zvažovali i transplantaci plic, která ale byla i po konzultaci s kolegy z jinıch pracoviš neproveditelná. 

Tım chirurgù a intenzivistù se nakonec rozhodl plíci, která tìžce krvácela a bezprostøednì ohrožovala pacientùv život, odstranit.

„Rozhodování nebylo snadné. Lékaøi si uvìdomovali obrovská rizika i to, že pøed nimi ještì nikdo takovı krok neudìlal. Jeho vıjimeènost spoèívala také v tom, že chlapec musel bıt po celou dobu nároèné operace napojenı na mimotìlní obìh,“ osvìtlila nároènost zákroku Petlachová. 

„Dostali jsme se tam, kde pøed námi ještì nikdo nebyl“

„Už samotné rozhodnutí operovat neslo s sebou obrovské riziko, protože krvácení do hrudníku bylo masivní a byl velkı problém dostat se k cévám, které vystupují pro plíci ze srdce,“ pøiblížil zkušenı hrudní chirurg Marcel Mitták.

„Dostali jsme se do ‚zemì‘, kde pøed námi nikdo nebyl. Ale vìdìli jsme, že když to neudìláme, tak nepøežije, protože kromì masivního krvácení do plic mu nefungovaly i jiné základní životní funkce,“ popsal kritickou situaci primáø oddìlení pediatrické resuscitaèní a intenzivní péèe Tomáš Zaoral, kterı po celou dobu chlapcovy hospitalizace vše konzultoval i s kolegy z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Mladı organismus nároènou operaci i další komplikovanı a dramatickı prùbìh nìkolikamìsíèní léèby nakonec zvládl. Lékaøi také použili jako první v zemi mimotìlní pøístroj, pomocí kterého odstraòovali z tìla pacienta pøebyteènı oxid uhlièitı. 

„Jsem lékaøùm neuvìøitelnì vdìènı, že jeli i pøes limit. Vím, že už mì chtìli odpojovat, ale nìkteøí doktoøi se ještì pøimluvili, že to ještì chtìjí zkusit. Už pøed onemocnìním jsem byl rozhodnutı, že budu patologem. Teï po tom všem jsem se v tom utvrdil,“ uvedl mladı pacient, kterı byl pøed onemocnìním aktivním hráèem florbalu. K nìmu by se rád jednou vrátil. 

„I s jednou plící se dá rekreaènì sportovat. Jsem optimista a vìøím, že se mu bude daøit dlouhé roky a že to bude dobré,“ uvedl doktor Marcel Mitták, kterého ho velmi potìšilo, když ho jeden z jeho nejsložitìjších pacientù sám vyhledal a podìkoval mu za záchranu života. 

Football news:

Mourinho before the match with Chelsea: Tottenham are not afraid of anyone
Guardiola on the schedule: Players lose the joy of football. This is a problem
Solskjaer about Manchester United: We didn't start the Premier League like the others, because of the European Cup and pre-season, which we didn't have
Why is soccer called soccer in the United States (and not only there)? Is it true that this name was invented by the British?
Ole Gunnar Solskjaer: We look at Manchester United through the lens of history. We want to attack and dominate
Koeman on the crisis: We must help Barca in the name of our love for her. We need to think about what's best for the club
Bayer midfielder Bailey named son Leo Cristiano: This has nothing to do with football at all