Czech Republic

Chceme hrát o titul, hlásí havlíčkobrodský softbalista Holobrádek

„Vìdìli jsme od zaèátku, že nás neèeká jednoduchá série,“ pøiznal jeden z lídrù brodského A-týmu Michal Holobrádek. „Proto jsme taky chtìli jít jako první do vedení.“

V sobotu to vyšlo, ale o den pozdìji jste od zaèátku tahali za kratší konec...
Máte pravdu, ve druhém utkání to bylo pøesnì naopak. Myslím, že i pro další zápasy bude platit, že kdo zaène lépe, bude mít vìtší šanci na výhru.

Takže úkol pro nadcházející sobotu zní jasnì, jít zase jako první do vedení?
Pøesnì tak. Musíme se pouèit z pøedchozího zápasu a stanovit takovou taktiku, aby to vyšlo.

O téhle sérii se mluví jako o souboji nadhazovaèù, pøièemž konkrétnì vás soupeøi oznaèují za nejlepšího nadhazovaèe v Evropì. Vnímáte, že tlak na vás je nyní ještì mnohem vìtší?
Nic takového si nepøipouštím. Play off beru tak, že je to odmìna za dlouhodobou èást, to mì motivuje. Snažím se užít si každý zápas.

Celkem jste na sebe s Ledenicemi letos narazili už šestkrát, to vás musí mít soupeø už poøádnì pøeèteného, nebo ne?
S klukama z Ledenic se známe i z reprezentace, mockrát na mì pálili. Ale já se to snažím moc neøešit, spíš se na vìc dívám pozitivnì. Tak, jako oni znají mì, znám i já je.

Pøed nadstavbou posílila Brod hned trojice velmi zkušených hráèù – David Mertl, Tomáš Klein a Tomáš Benda. Jak se vám s nimi hraje?
Já jsem moc spokojený. Všechny tøi kluky znám z reprezentace, mají obrovské zkušenosti, které nám pøedávají. Play off hráli všichni tøi mockrát, takže nás všechny umí uklidnit.

Každopádnì se zmiòovanou trojicí hráèù jste se okamžitì stali nejvìtšími favority soutìže...
Je pravda, že s nimi jsme silnìjší, ale silné jsou i zbývající tøi týmy, do finále mùže jít kdokoli. Nicménì my se odpovìdnosti nezøíkáme, chceme hrát o titul.

Ovšem v souèasné dobì vám ani pøípadný postup do finále nemusí zaruèit boj o prvenství. Hrozba nákazy koronavirem je èím dál vìtší a následná karanténa by pak mohla všechno snažení znièit...
Samozøejmì, že tahle varianta existuje, víme o ní všichni. Snažíme se chovat zdravým rozumem tak, abychom si šanci sami nepokazili, ale tohle se stejnì nedá moc ovlivnit.

Football news:

Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today
Ronaldo has a bald haircut: Success is measured by the obstacles you overcome 😉 💪 🏽