Czech Republic

ČEZ za první pololetí vydělal 14,7 miliardy. Čistý zisk vzrostl o 9 procent

Vısledky firmy pozitivnì ovlivnil rùst cen vyrobené elektøiny v ÈR díky víceletému pøedprodeji na velkoobchodním trhu v Nìmecku, pomohly i dodateèné zisky z obchodování s komoditami. 

„Pandemie covid-19 ovlivòuje hospodaøení Skupiny ÈEZ ménì, než jsme pøedpokládali v kvìtnu. Negativní dopad na celoroèní zisk oèekáváme ve vıši ménì než tøi miliardy Kè,“ uvedl generální øeditel ÈEZ Daniel Beneš. Firma nyní pøedpokládá, že provozní zisk EBITDA by za celı rok mìl dosáhnout 62 až 64 miliard korun.

Spotøeba elektøiny na distribuèním území spoleènosti ÈEZ Distribuce v prvním pololetí pøedevším kvùli koronaviru meziroènì poklesla o pìt procent. Spotøeba u velkıch podnikù byla nižší o 9,7 procenta, spotøeba domácností naopak rostla o 4,2 procenta. Ve druhém ètvrtletí byla spotøeba elektøiny meziroènì nižší o 10,7 procenta.

Provozní vınosy ÈEZ vzrostly o šest procent na 106,3 miliardy korun. Vıroba elektøiny z tradièních zdrojù klesla o osm procent zejména kvùli rùstu cen emisních povolenek, poklesu cen elektøiny vlivem koronaviru a naèasování odstávek vırobních zdrojù. 

Ke snížení vıroby pøispìl i útlum dosluhujících uhelnıch elektráren, zejména uzavøení elektrárny Prunéøov 1. Vıroba elektøiny ve zdrojích z oblasti nové energetiky vzrostla o pìt procent, pøedevším díky lepším povìtrnostním podmínkám v Nìmecku i Rumunsku.

Zvıšení oèekávaného zisku za celı rok je dáno mimo jiné dodateènımi zisky z obchodování s komoditami a nižším negativním dopadem covidu-19. „Navíc oèekáváme vınos 1,5 mld. Kè v dùsledku rozhodnutí soudu ohlednì nároku ÈEZ na úrok z prodlení v souvislosti s vrácením èásti zaplacené darovací danì z emisních povolenek v letech 2011 a 2012,“ uvedl øeditel divize finance Martin Novák.

Football news:

Stefano Pioli: we Must pay tribute to Çalhanoğlu. He can become a key player in Milan
Flick won the fourth trophy of his coaching career
Bayern won the UEFA super Cup for the second time
Tottenham's goal was less than the norm by 5 cm. Mourinho on the match with Shkendiya-79
Bayern broke a 22-match winning streak by drawing with Sevilla in regular time
President of Atletico about Suarez: we are happy to have one of the best scorers in Europe with us
Milan has not lost 16 matches in a row - 12 wins and 4 draws. Next in the Europa League - Rio Ave