Czech Republic

Čeští vědci vyvinuli „anticovid papír“. Ničí bakterie, viry i kvasinky

Zástupci Akademie vìd v tiskové zprávì uvedli, že papír je vhodnı i pro archivaci. Pracovali na nìm odborníci z Ústavu chemickıch procesù (ÚCHP) AV a papírenské spoleènosti SPM-Security Paper Mill pìt let. Jiøí Sobek z ÚCHP ÈTK øekl, že z toho ètyøi mìsíce vìnovali úpravì, díky níž papír nièí i viry.

„Ta primární funkce, která zaène likvidovat bakterie a viry po styku je dvojí. Bakterie likviduje bìhem jedné minuty s úèinností pøes 99 procent. Dochází k úplné inaktivaci. U virù typu covid máme testy potvrzeno, že po 10 minutách je to kolem 70 procent a po 30 minutách dojde k inaktivaci veškerého covidu, kterı na povrchu je,“ popsal vìdec.

Speciálnì vyvinuté plnivo

Podle vìdcù spoèívá novost produktu ve speciálnì vyvinutém plnivu. Sobek vysvìtlil, že v plnivu jsou zafixovány nanostrukturní komplexy zinku a støíbra, které viry, bakterie i kvasinky zneškodní a zachytí, zároveò se však z papíru neuvolòují a jsou tak bezpeèné pro lidskou pokožku.

Tyto komplexy by podle vìdcù bylo možné fixovat i na jiné materiály, napøíklad látky a vyrábìt z nich roušky. „Ale to není náš prvotní cíl,“ øekl ÈTK vızkumník. Vìdec poznamenal, že dosud známé metody využívají nástøik na povrch papíru. „Náš papír má lepší vlastnosti pro tisk a nebledne. A jeho bakteriální a virostatická funkce zùstává po celou dobu životnosti papíru,“ upozornil Sobek.

Anticovid papír jako preventivní materiál

Anticovid papír budou podle AV moci lidé využít na bìžné kanceláøské práce, vèetnì rùznıch zpùsobù tisku. Povrch neoslòuje, a proto se hodí pro ètení, psaní a je možné ho i probarvovat. Uplatnìní mùže najít i ve zdravotnictví jako preventivní materiál, stejnì jako na dalších pracovištích se zvıšenım rizikem infekcí.

Sobek zdùraznil, že vızkum pøed lety zaèal v reakci na poptávku trhu. „Není to nìco, co bychom vymysleli a chtìli to komercializovat, ale naopak. Trh poptával tento papír, my jsme na to zareagovali a vyvinuli jsme ho,“ konstatoval vìdec. Doplnil, že v brzké dobì zaène vıroba asi 10 tun tohoto papíru, které poslouží jako vzorky. „A jsme pøipraveni na produkci asi 10 tisíc až 20 tisíc tun papíru, uzavøel vìdec.

Football news:

Manchester United surprised by the pressure. They also stopped Gundogan (sacrificing the density in the support area), but KDB could bring City back into the game
Real Madrid director Butragueno on Atletico player's hand: It's a penalty. We were again unlucky with referee Hernandez
Mourinho on Tottenham's 100 goals of the season: Not bad for a defensive and poor team
Coman has rejected Bayern's offer of a new contract until 2026
Holand's transfer is a priority for Real Madrid. The deal could cost 270 million euros (As)
Atletico controlled the first half of the derby thanks to Simeone's bold plan. Then the game opened up, and Casemiro's spurts saved Real Madrid
Laporta on Messi: Barcelona is a family. I hope this will help to ensure that the best player in history remains at the club